Mavi hatta 35 yeni isim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????na ba?l? BOTA???n a?t??? 3 ihalede yolsuzluk yap?ld??? gerek?esiyle ba?lat?lan operasyonda 3. etab?n bu hafta yap?laca?? bildirildi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????na ba?l? BOTA???n a?t??? 3 ihalede yolsuzluk yap?ld??? gerek?esiyle ba?lat?lan operasyonda 3. etab?n bu hafta yap?laca?? bildirildi. Polisin, Bakanl?k Tefti? Kurulu Ba?kanl??? taraf?ndan savc?l??a verilen dosya ?zerinden toplam 91 ki?inin ifadesini almas? gerekti?ini vurgulayan yetkililer, halen 35 ki?inin daha bilgisine ba?vurulaca??n? kaydetti.
Aralar?nda Enerji Bakanl??? M?ste?ar Yard?mc?s? Bekir Aksoy?un da bulundu?u 15 b?rokrat? cezaevine ta??yan Mavi Hat Operasyonu devam ediyor. Enerji Bakanl??? m?fetti?lerinin haz?rlad??? dosyada 91 ki?inin BOTA??da yap?lan 3 ihaleye fesat kar??t?rd?klar?n? iddia etmi?ti. Beyaz Enerji?de de ad? ge?en ve halen tutuklu olarak cezaevinde tutulan i?adam? ?brahim Sel?uk?un organize etti?i belirtilen ihalelerde milyon dolarlarca yolsuzluk yap?ld??? kaydedilmi?ti.
Fenerbah?e y?neticisi tutuksuz yarg?lan?yor
Fenerbah?e Kulub? Asba?kan? Nihat ?zdemir?e yurtd??? ??k?? yasa?? getiren operasyonun 3. a?amas?n?n ?n?m?zdeki g?nlerde yap?laca?? ??renildi. ?zdemir?in Tuzg?l? Alt? Gaz Depolama ?n?aat? ihaleleri kapsam?nda ald??? bir i?le ilgili olarak usuls?zl?k iddias?yla g?zalt?na al?nm??, tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest kalm??t?.
Bu arada halen 31 ki?inin tutuklu oldu?u dosya ile ilgili olarak Maliye Bakanl????na yaz? yazan Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? soru?turma dosyas?nda ad? ge?enlerin mallar?na tedbir konulmas?n? istedi. Savc?l?k g?nderdi?i yaz?da tutuklu ve tutuksuz yarg?lanan ?ah?slar?n kendilerinin ve 1. derece yak?nlar?n?n para hareketlerine ili?kin bilgi isterken, ayn? zamanda su?tan elde edilmi? gelir olabilece?i i?in mallar?na da tedbir konulmas?n? talep etti. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net