Kom?ular?n g?ndemi Irak Ankara?n?n ise PKK

T?rkiye?nin ev sahipli?ini yapaca?? D??i?leri Bakanlar? d?zeyindeki Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler Toplant?s?, cuma ak?am? ?stanbul?da ba?layacak.


T?rkiye?nin ev sahipli?ini yapaca?? D??i?leri Bakanlar? d?zeyindeki Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler Toplant?s?, cuma ak?am? ?stanbul?da ba?layacak. Irak??, D??i?leri Bakan? Ho?yar Zebari?nin temsil edece?i toplant?ya kat?lacak ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, toplant? ?ncesi PKK sorununu konu?mak ?zere Ankara?ya ?kritik? bir ziyarette bulunacak. PKK?nin, ?stanbul toplant?s?n?n g?ndeminde olaca?? belirtiliyor.
ANKA?n?n edindi?i bilgiye g?re, Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler D??i?leri Bakanlar? ?kinci Toplant?s?, cuma ak?am? ?stanbul?daki ??ra?an Palas Kempinski Oteli?nde ger?ekle?ecek. Cuma ak?am? bir yemek ile ba?layacak toplant?ya ili?kin g?r??meler, cumartesi g?n? yap?lacak.
Haz?rl?k ?al??malar? i?in Y?ksek D?zeyli Memurlar, per?embe g?n?nden ba?layarak iki g?nl?k bir toplant? yapacak. Conrad Oteli?nde d?zenlenecek bu toplant?da T?rkiye?yi Irak ?zel Temsilcisi B?y?kel?i O?uz ?elikkol temsil edecek.
Talabani gelecek mi?
D??i?leri Bakan? Ali Babacan??n ev sahipli?ini yapaca?? Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler D??i?leri Bakanlar? ?kinci Toplant?s?na, Irak??n K?rt D??i?leri Bakan? Ho?yar Zebari kat?lacak. Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani, toplant?ya resmen davet edilmemekle birlikte ?toplant?ya kat?labilece?i?ni s?ylemi?ti. Ancak Irak B?y?kel?ili?i yetkilileri ise ??imdiye kadar programda yok? dedi.
Toplant?ya kom?u ?lkeler ?ran, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, M?s?r, ?rd?n ve Suriye?nin yan? s?ra, Birle?mi? Milletler G?venlik Konseyi?nin daimi ?yeleri ABD, Fransa, ?ngiltere, ?in ve Rusya da haz?r bulunacak.
Bu arada, toplant?ya G-8 ?lkelerinden Japonya, Almanya, ?talya ve Kanada ile Birle?mi? Milletler, ?slam Konferans? ?rg?t?, Arap Ligi ve AB Komisyonu?ndan yetkililer davet edildi.
ANKA?n?n edindi?i bilgiye g?re, ?stanbul?daki toplant?da ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, Fransa D??i?leri Bakan? Bernard Kouchner ve Almanya D??i?leri Bakan? Frank-Walter Steinmeier gibi ?nemli isimler de yer alacak.
Ankara ne diyecek?
Irak?taki durum ve kom?ular? a??s?ndan kayg? yaratan geli?meler ile Irak?a destek amac?yla at?lan ve at?lacak ad?mlar?n ele al?naca?? g?r??melerde PKK?nin g?ndem maddelerinden birini olu?turaca?? belirtiliyor.
T?rk taraf?n?n toplant? s?ras?nda yapaca?? konu?malarda Kuzey Irak?taki PKK varl???n?n kabul edilemeyece?ini vurgulayarak PKK?ye kar?? ?acil ?nlem? al?nmas? gere?inin alt?n? ?izece?i ifade ediliyor. T?rk h?k?metinin PKK ile m?cadele konusunda, toplant?ya kat?lan ?lkelere destek ?a?r?s? yapmas? da bekleniyor. (Ankara/ANKA)
Rice??n ?antas?nda ne var?

?stanbul?daki toplant? ?ncesi ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, Ankara?da ?kritik? bir ziyarette bulunacak. Ba?kentte mevkida?? Ali Babacan??n yan? s?ra, Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan kabul edilecek olan Rice??n, PKK sorununun ?bar????l ??z?m?ne y?nelik baz? fikirleri? masaya koyaca?? belirtiliyor. PKK?nin eylemleri sonucunda 12 askerin hayat?n? kaybetmesi ?zerine Ba?bakan Erdo?an?dan ?? g?nl?k zaman isteyen Condoleezza Rice??n, Ankara ziyaretinin ?st d?zey Irak heyetinin ge?en hafta sonu?suz kalan temaslar?n?n ard?ndan ger?ekle?ece?ine dikkat ?ekiliyor.
ABD?nin b?y?k katk?s? ile yap?lan, Ankara ziyareti s?ras?nda Irak heyetince dile getirilen ?nerilerin bir k?sm?, ?acil ve etkin ?nlem? talep eden Ankara taraf?ndan tatmin edici bulunmazken bir k?sm? da uzun vadeli olarak de?erlendirilmi?ti.
Bush y?netiminin, Rice??n Ankara?daki g?r??meleri s?ras?nda ?ilerleme? sa?lanabilece?ini umdu?u, bunun da ?stanbul toplant?s? a??s?ndan ?nemli oldu?u vurgulan?yor.
www.evrensel.net