ABD?den PKK?ye kar???kal?c? ??z?m? ?nerisi

ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Sean McCormack, PKK?ye kar?? at?lacak ilk ad?m?n, PKK eylemlerinin durdurulmas?n? sa?lamak oldu?unu, ard?ndan ise PKK?nin tamamen ortadan kald?r?lmas?na y?nelik, daha geni? kapsaml?, kal?c? bir ??z?m gerekti?ini kaydetti.


ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Sean McCormack, PKK?ye kar?? at?lacak ilk ad?m?n, PKK eylemlerinin durdurulmas?n? sa?lamak oldu?unu, ard?ndan ise PKK?nin tamamen ortadan kald?r?lmas?na y?nelik, daha geni? kapsaml?, kal?c? bir ??z?m gerekti?ini kaydetti.
McCormack, d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, bir soru ?zerine, T?rkiye?de sokaklara d?k?len g?stericiler ve bas?ndaki baz? yaz?lar? okuyunca, ili?kilerde gerginlik oldu?u alg?lamas?na kap?lman?n m?mk?n oldu?unu, ancak T?rk ve Amerikal? yetkililer aras?ndaki temaslarda b?yle bir gerginli?in var olmad???n? s?yledi. McCormack, ?Her iki taraf da bu meseleye ??z?m bulunmas? isteklili?inin fark?nda ve zaten bu y?nde de ?ok enerji harc?yoruz? dedi.
ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice??n, ?stanbul?daki Irak??n kom?ular? konferans?ndan ?nce, ikili g?r??meler i?in Ankara?ya gidece?ini belirten McCormack, ?Rice, ABD-T?rkiye ikili ili?kilerinin iyi ve g??l? oldu?unu vurgulayacak? dedi.
Rice??n, PKK?yi ortadan kald?rmak i?in bir eylem plan? getirip getirmeyece?i sorusu ?zerine McCormack, ?Elbette fikirlerimizi masaya getirece?iz. Ancak temel olarak bu, T?rkiye taraf?ndan kabul edilebilir ve Irakl?lar?n yapabilece?i bir ?ey olmal?. Bizim kendi fikirlerimiz olacak. Rice ?zel olarak T?rkiye veya Irak h?k?metiyle konu?mak ?zere bir ?ey getirecek mi bilmiyorum. Ancak bu mesele, bizim g?nl?k olarak ?zerinde ?al??t???m?z bir mesele? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net