ALBATROS

 • Bu y?lki ?stanbul T?YAP Kitap Fuar?, ANT Yay?nlar??n?n 40. ve Belge yay?nlar?n?n ise 30. kurulu? y?ld?n?m?ne denk geldi. Ayn? gelene?in s?rd?r?c?s? oldu?umuz i?in ikisini bir arada kutlamaya karar verdik.


  Bu y?lki ?stanbul T?YAP Kitap Fuar?, ANT Yay?nlar??n?n 40. ve Belge yay?nlar?n?n ise 30. kurulu? y?ld?n?m?ne denk geldi. Ayn? gelene?in s?rd?r?c?s? oldu?umuz i?in ikisini bir arada kutlamaya karar verdik.
  Benim gazetecilik ve yazarl?k deneyimim ise, 1968 y?l?nda ANT ve Vedat G?nyol?un YEN? UFUKLAR dergisi ile ba?lam??t?.
  ?kisinde de ele ald???m temel konu 1968 gen?lik ba?kald?r?s? idi. ANT, ?? i?gali s?ras?nda tuttu?um g?nl??? yay?nlam??t?.
  1971?den beri s?rg?nde olan Do?an ve ?nci ?zg?den toplant?m?za bir tebli? ile kat?ld?lar. Bu haftaki yaz?mda bu mesaj? sizlerle b?l??mek istedim.
  Do?an ?zg?den ve ?nci ?zg?den?in mesaj?
  ?36 y?ld?r g?r??emedi?imiz de?erli dostlar... Bug?n, sevgili dostlar?m?z ve kavga arkada?lar?m?z Rag?p?la Faruk?un b?y?k bir duyarl?l?kla Belge?nin 30. y?l? anmas?na dahil ettikleri Ant??n 40. y?l? anmas?nda birlikte olmay? ne denli isterdik.
  Her ikisiyle, aral?kl? da olsa, Avrupa?ya geli?lerinde bulu?up ?zlem giderebiliyor, birlikte aray?? ve m?cadele g?nlerimizin an?lar?n? tazeleyebiliyoruz.
  Ant??n binbir zorlukla bo?u?arak haz?rlad???m?z ilk say?s?n?n tarihsel Tan Matbaas??n?n rotatifinden ??k???n? Ya?ar Kemal ve Fethi Naci?yle birlikte co?kuyla kutlad???m?z 1966 Aral?k??n?n ?zerinden tam 40 y?l ge?ti.
  Ama bu buruk bir co?kuydu...
  Ayn? mekanda, Ant??n ??k???ndan tam 21 y?l ?nce, Aral?k 1945?te, bir ba?ka ?nc? yay?n, Tan Gazetesi, Kemalist Dikta?n?n demir ?k?esi alt?nda susturulmu?, ard?ndan da kurucular? Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel yurtd???na siyasal g??e zorlanm??t?.
  Ant?? ??kart?rken, i??i s?n?f? hareketinin sesini duyurmak g?revinin yan? s?ra bizden ?nce bu u?urda kavga verenlerin bize b?rakt??? mirasa lay?k olabilme sorumlulu?u yay?n politikam?za hep y?n verdi.
  Bunun i?indir ki yay?nlad???m?z Ant kitaplar? aras?nda Zekeriya Sertel?in ?Mavi G?zl? Dev?i ile Sabiha Sertel?in ?Roman Gibi?si ayr? bir yer tutuyordu.
  ?zellikle Sabiha Sertel?in kitab?n?n orijinallerini, tashihlerini okurken ?u c?mlelere geldi?imizde bo?az?m?za bir d???m oturur, g?zlerimiz ya?ar?rd?: ?B?t?n yazd???m?z eserlerden, dergilerden bir tek dahi yan?m?za alamam??t?k. Y?llar boyu halk u?runa sava?t???m?z vatan?m?zdan bu ?ekilde ayr?lmak ac? bir ?eydi. U?a??n merdivenlerini a??r a??r ??karken y?re?im burkuldu. Bu her zamanki gibi bir seyahata ??k?? de?ildi. ?ok sevdi?im memleketimi, halk?m?, dostlar?m?, karde?lerimi acaba ne kadar zaman sonra g?recektim??
  G?remedi...
  Biz g?rebilecek miyiz, bilmiyoruz.
  Bildi?imiz tek ?ey, Ant?? ??kartt???m?z 40 y?l ?ncesinde ?stanbul?da ya?ad???m?z ?eyleri bug?n bir ba?ka yay?n?, 1974?te kurdu?umuz Info-T?rk?? y?netirken, Bel?ika?n?n ve Avrupa?n?n ba?kenti Br?ksel?de aynen ya?amakta oldu?umuz...
  60?l? y?llarda ?stanbul?da Bozkurtlar taraf?ndan bas?lma tehdidine kar?? Ant??n Ebusuud Caddesi?ndeki ve Ba?musahip Sokak?taki b?rolar?nda nas?l sabahlad???m?z? an?ms?yoruz.
  Bug?n de K?rt, Ermeni, S?ryani dostlar?m?zla birlikte Avrupa Komisyonu?na birka? y?z metre mesafedeki lokallerimizde yine Bozkurt s?r?lerinin bask?n tehdidine kar?? sabahl?yoruz.
  K?rk y?l ?nce T?rkiye?de ??i?leri Bakan? Faruk S?kan ve benzerlerinin Ant?a yapt?klar? gibi, bug?n de Br?ksel?de T?rkiye Cumhuriyeti?nin B?y?kel?isi, y?netti?imiz kurumlar?, T?rk fa?istlerine hedef g?steriyor.
  Ama ha oras?, ha buras?...
  Kavga s?r?yor.
  S?n?fsal tutumu yan?nda Ant?? farkl? k?lan, onun Kemalizm?e ve militarizme kar??, T?rkiye halklar?n?n hak e?itli?i i?in, enternasyonalist dayan??ma i?in verdi?i m?cadeleydi.
  Ya?ar Kemal ve Fethi Naci?yle birlikte ba?latt???m?z bu m?cadele, daha sonra Tilda?n?n ve de 1970 Haziran??na kadar Ant??n sorumlu m?d?rl???n? ?stlenen ve bu nedenle 12 Mart d?neminde ?zg?rl?klerinden olan Ya?ar U?ar, Alpay Kabacal? ve Osman Saffet Arolat??n katk?lar?yla geli?ti.
  Son y?llar?nda Ant??n yeni bir dinamizm kazanmas?nda, bilimsel sosyalizmin kaynaklar?na ula?mas?nda ve enternasyonalist ufkunun geni?lemesinde Faruk Pekin ve Rag?p Zarakolu ba?ta olmak ?zere gen? arkada?lar?n b?y?k rol? oldu. ?rne?in gen? ya?ta yitirdi?imiz sevgili Harun Karadeniz.
  Ant, ona d???nce ve yaz?lar?yla hayat verenlerin yan? s?ra, en az onlar kadar, onu b?y?k bir ?zveriyle dizenlerin, basanlar?n, ciltleyenlerin, da??tanlar?n ve de tabii ki sosyalist m?cadelede ?ablonlar?n d???nda yeni ufuklar arayan okurlar?n?n eseriydi.
  Ant 1971 Darbesi?yle susturuldu.
  Rag?p Zarakolu ile sevgili e?i, de?erli yay?nc? Ay?e Zarakolu, Ant farkl?l???n? ayakta tutan, onu daha da geli?tiren ve derinle?tiren Belge Yay?nlar??n? kurdular.
  30 y?ld?r Belge Yay?nlar??n?n kavgas?n? uzaktan takdirle izliyoruz.
  Belge?nin 30. y?ld?n?m?yle Ant??n 40. y?ld?n?m?n?n birlikte kutlanmas? bize gurur ve k?van? veriyor.
  Belge?nin s?rd?rd??? devrimci yay?n ?izgisinin daha iyi vurgulanabilmesi i?in, bizler bu kutlamaya bir ba?ka gazetenin y?ld?n?m?n? de kat?yoruz.
  Sertel?lerin efsanevi Tan Gazetesi?nin 71. y?ld?n?m?n?...
  Hepinizi kucakl?yoruz.?
  Do?an ?zg?den??nci ?zg?den

  e-mail: [email protected]
  http://www.info-turk.be
  http://www.ateliersdusoleil.be
  Rag?p Zarakolu
  www.evrensel.net