31 Ekim 2007 00:00

?imdi karde?lik zaman?

Sokaklar?n ter?rize edildi?i g?nleri ya?amaktay?z. Ya?ad?klar?m?z sadece artan ?iddet sarmal? da de?il.

Paylaş

Sokaklar?n ter?rize edildi?i g?nleri ya?amaktay?z. Ya?ad?klar?m?z sadece artan ?iddet sarmal? da de?il. Bu durumun do?al bir sonucu olarak, karde?lik ve bar?? gibi kavramlar ayaklar alt?na al?n?yor, Sava? naralar?n? intikam yeminleri tamaml?yor.
G??leri birlikteliklerinde ve ?rg?tl?l?klerinde sakl? olan emek?iler bir kez daha yapay b?l?nmelerle kar?? kar??ya kalm?? durumda. Bir kez daha ya?anan ve ya?anmas? muhtemel olan ?iddetin toplumsal zemini olmaya zorlanmaktad?r emek?iler.
Evet, ?bar??? demek, ?sa?duyu? demek ?karde?lik? demek; i?yerlerinde, sokakta bu kavramlar? dile getirmek ?b?l?c?? olmay? g?ze almakt?r. Bar?? ve karde?li?e dair s?ylenen her ?eyin ?ter?r? ve ?ter?ristlikle? ?zde?le?meyi g?ze almakt?r. Ancak d?ne g?re bar?? ve karde?lik kavramlar?n?n y?klendi?i anlam ve ?nem bug?n daha da artm??t?r. D?n yapamad?klar?m?z? bug?n yapmak, d?n dile getirmediklerimizi bug?n s?ylemek art?k daha ?ok ihtiya? haline gelmi?tir. Kalkan yumru?un sadece K?rtlerin kafas?na inmeyece?i bu ?lkedeki emek ve demokrasi diye bir derdi olan her kesimden emek?inin kafas?na inece?ini nedenleri ve ?rnekleriyle anlatmak bug?n d?nden daha fazla gerekli oldu?u gibi bunlar? dile getirmenin onuru da daha ?ok artm??t?r.
Emek?ilerin sava? ve ?iddetin toplumsal zemini olmas?na izin vermemek asli g?revimiz olmak zorundad?r. Bunlar?n d?ne g?re daha zor oldu?u bilinen bir ger?ekliktir. Ancak demokratik bir T?rkiye yaratman?n ba?kaca bir yolu olmad???n? i?yerlerinde emek?iler i?erisinde y?lmadan usanmadan inatla dile getirmemiz gerekmektedir.
?lkeyi y?netenlerin bize reva g?rd?kleri gelece?e teslim olmaman?n ve kendi gelece?imizi kurman?n bug?n sahiplenilecek olan bar?? m?cadelesiyle yak?ndan ili?kili oldu?unu bilmemiz gerekmektedir.
Gelinen noktada okullardaki emek?i ?ocuklar?, kahvehaneler, emek?i semtleri k?sacas? sava?tan ve d??manl?ktan hi?bir ??kar? olmayan t?m kesimler ?cephe gerisinin? birer par?as? haline getirilmi?se bu biraz da ge?mi?te yapamad?klar?m?z?n veya yapmad?klar?m?z?n birer sonucu oldu?unu bilmemiz ve g?rmemiz gerekir.
Bar?? ve karde?lik taleplerini savunmak bug?n daha bir ?nem kazanm??sa, bu talepleri en ba?ta emek?iler sahiplenmeli ve savunmal?d?r. Bar?? ve karde?li?i isteyen sesleri ?o?altmam?z?n cesaret ve ?al??mas?n? daha da art?rmak gibi bir g?revle kar?? kar??yay?z.
Bu nedenle 3 Kas?m?da Ankara?da d?zenlenecek olan ??zg?r, Demokratik ve E?itlik?i Bir T?rkiye? mitingini bar?? ve karde?lik mitingine d?n??t?rmek, bindirilmek istendi?imiz sava? arabas?na binmeyece?imizi bu ?lkede karde??e ya?aman?n her zaman m?mk?n oldu?unu g?sterece?imiz bir eyleme d?n??t?rmeliyiz.
Emek ve demokrasi g??leri olarak karde?lik ve ?lkenin gelece?ine sahip ??kma s?nav?yla kar?? kar??yay?z. Ya ?lkemizin gelece?ini belirleyen g?? olarak ?zg?r ve demokratik T?rkiye?yi birlikte yarataca??z ya da ?n?m?ze s?r?len her t?rl? gerici ve emperyalist hesaba teslim olaca??z. ?yle ise gelece?imizi kendi ellerimize almak i?in en geni? emek?i birli?ini sa?lamak zorunday?z.
?lhami ?AHBAZ E?itim Sen Kocaeli ?ube Y?netim Kurulu ?yesi
ÖNCEKİ HABER

S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 10

SONRAKİ HABER

Bursa'da mahallelinin arsenikli su tepkisi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa