S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 10

S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 10

Fotoğraf: Evrensel

K?rt sorunu art?k Meclis?te tart???lmas? ve ??z?m bulunmas? gereken ?ok y?nl? bir sorundur. Esas ??z?m?n de anayasal oldu?unu d???n?yorum


Aysel Tu?luk DTP Diyarbak?r Milletvekili)

200 y?ld?r isyan ve tenkil ile s?regelen politik hayat?m?z?n en ?etrefilli sorununda halen ayn? yerdeyiz: ink?r-isyan, isyan-bast?rma? Geriye kalan devasa ac?lard?r hepimiz i?in. Yoksulluk, g??, bir de ruhumuzda silinmez travmalar? Ve d?n?p d?n?p ayn? noktaya geliyoruz; s?n?r ?tesi!
Ne zaman ??z?m i?in umutlansak, hemen ard?ndan kurgulanm?? bir talihsizlik ya?amaktay?z. 93?ten bu yana birbirine benzer olaylara ?ahit olduk ve ?at??mas?zl?k hali beklerken, yo?unlu?u giderek artan ?at??malar i?inde bulduk kendimizi. K?rt sorununu kendi i?imizde ??zme imkan?n? ve inisiyatifini yitirmek ?zere oldu?umuzu d???n?yorum. ?zellikle ABD?nin Irak i?gali ve T?rkiye?nin d?? politikas?nda ?ter?r sorunu? diyerek ilgili-ilgisiz her g?c? bu soruna dahil etme gayreti ve tavizleri K?rt sorununu ?ok akt?rl?, ?ok denklemli bir niteli?e b?r?nd?rm??t?r. ??z?m stratejisi olu?tu?unda dahi, bu soruna d?hil olmu? olan her g??, i?te ?o tavizleri? isteyecek ve uluslararas? politikan?n ??kar odakl? yakla??m?ndan vazge?meyerek oyun bozacakt?r! Okumalar?m?z ekseninde vard???m?z sonu? ?u ki, ?at??mas?zl?k hali bir?ok g?c?n ??kar?n? ifade etmiyor. S?n?r ?tesi operasyon tart??malar? (ki karar al?nm??t?r. Tart??ma art?k askeri plan ve taktikler ?zerinden s?rmektedir) olu?turulan bir kaos ?zerinden g?ndeme ta??nm??t?r.
PKK operasyonun mikro hedefi
Operasyonun bir ??z?m olmayaca??n? Genelkurmay da dahil siyasi iktidar da belirtmektedir. Buna ra?men ?neden bu kadar ?srar edilmektedir?? sorusuna zihnimizde yan?t bulmu? de?iliz. Daha do?rusu kendileri yan?t verememektedirler. ?yle san?yorum ki o kli?e ifadesiyle ?gizli hedefleri? vard?r. A??klanmayacak bu hedefin oda??nda, gittik?e geli?en ve ?znel-nesnel ko?ullar? i?inde kurumla?mas?n? b?y?ten K?rt stat?s? oldu?unu d???nmekteyim. B?lgenin kaderini belirleyecek bir tarzda geli?imini s?rd?ren bu stat?, demokratik niteli?ini g??lendirir ve bu y?nl? evrimini tamamlarsa, asl?nda T?rkiye?nin K?rtlerle stratejik ili?kisini yeniden kurmas?na yol a?abilir. Ancak, taraflar?n milliyet?i yakla??m? bunu engellemektedir. S?n?r ?tesi operasyonun mikro hedefi PKK olabilir ancak, makro hedefinde K?rt kurumla?mas? oldu?unu d???nmekteyim. O nedenle askeri a??dan kesinlikle ba?ar? sa?lamayacak olan bu operasyonun halklar aras? ?at??maya d?n??ebilme ihtimalinden ciddi kayg? duymaktay?m. Nitekim, T?rkiye?de yap?lan ?ter?re lanet y?r?y??leri? bu potansiyelin var oldu?unu hepimize g?stermi?tir. Bu y?r?y??leri te?vik edip ?rg?tleyenler, daha sonra denetimde tutamayacaklar?n? anlam?? olacaklar ki s?rekli uyar?larla toplumu itidale ?a??rm??lard?r. E?er, yeni bir 6-7 Eyl?l olaylar? ya?amad?ysak, emin olun ki bu sadece ?ans eseriydi. O galeyanda k???k bir provokasyon dahi, ?n? al?namaz bir s?rece yol a?abilirdi. Kim bilir, belki de sadece uyarm??lard?r ?yapabiliriz? diyerek!...
Esas ??z?m?n anayasal oldu?unu d???n?yorum
K?rt sorunu art?k Meclis?te tart???lmas? ve ??z?m bulunmas? gereken ?ok y?nl? bir sorundur. AB reformlar?n? bu a??dan ?ok ?nemsemekteyim. Sorunun ??z?m?nde bir zemin olu?turacakt?r. Esas ??z?m?n de anayasal oldu?unu d???n?yorum. Zira, K?rtler kimliksel haklar?n?n anayasal g?venceye kavu?turulmas?n? talep ediyorlar ve bu herkesin oldu?u gibi K?rtlerin de en demokratik hak talebidir. Anayasal vatanda?l?k tan?m?ndan ba?lamak ?zere -ki etnik temelli bir tan?m? kastetmiyorum- anadil e?itimi ve ?rg?tlenme ?zg?rl???, en nihayetinde de silahl? g??lerin demokratik sisteme kat?l?m?n? d?zenleyen bir hukuksal program ile bu sorunu bir ??z?me kavu?turabiliriz. Yeniden bir anayasa yapma karar? al?nd? zaten. Bu en b?y?k f?rsatt?r. Politik ad?mlar? ve ?nerileri kolayla?t?racak ?zg?rl?k?? bir anayasa ile ??z?m m?mk?n olabilir. Esasen anayasal bir mesele de?il K?rt sorunu, ancak o kadar ?ok yasak ve engel bar?nd?r?yor ki, anayasay? de?i?tirmeden en basit bir ?neri dahi yapamamaktay?z. ??z?m? zorla?t?ran ve engelleyen bu anayasan?n de?i?tirilmesi gerekmektedir. Partilerde ve toplumda b?ylesi bir konsens?s olu?mu?ken, Meclis?in zaman yitirmeden herkesin ?zerinde uzla?aca?? yeni bir anayasa haz?rlamas? ve bunu toplumun onay?na sunmas? gerekmektedir.
DTP olarak bu s?re?te rol?m?z? oynamak istiyoruz
DTP olarak tam da bu s?re?te rol?m?z? oynamak istiyoruz. Meclis?te bir temsile kavu?mu? olmam?z dolay?s?yla muhatapl?k sorununun da ortadan kalkt???n? d???nmekteyiz. Ancak, ?z?lerek belirtmeliyim ki partimiz politik dayatmalarla i?levsiz ve siyaset ?retemez bir hale getirilmek istenmektedir. Biz Meclis?e siyaset ?retmeye geldik ve bunu yapaca??z. Demokratik birlik ??z?m?ne inan?yoruz ve bu do?rultuda siyasetimizi geli?tirece?iz. K?rt sorununun bar????l ??z?m? Meclis zemininde olacakt?r. ??z?m iradesini birlikte olu?turaca??z. Bunun i?in partim DTP de dahil t?m partilerin demokratik ilkeler ?zerinden yeni bir dil ve yakla??m benimseyerek, fikirler ?reterek, programlar olu?turarak temsiliyetten gelen sorumluluklar?n?n gere?ini yapmal?d?rlar. DTP olarak buna haz?r?z. ?iddeti bitirmek ?ncelikli g?revimizdir ve bunun i?in ortak ?a?r?lar ve ortak ?al??malar yapmaya, risk almaya, ?zveri g?stermeye haz?r oldu?umuzun bilinmesini de isterim. Ama, kimse bize bir ?n ?artla gelmemelidir. DTP politik kimli?inden ve ?zg?rl?k?? siyasetinden vazge?meyecektir!
3 Kas?m?da Ankara?da tek v?cut olmal?y?z

G?ven Bo?a (E?itim Sen Adana ?ube Ba?kan?)

19 Ekim?de Resmi Gazete?de yay?mlanarak y?r?rl??e giren tezkere, bir y?l boyunca ba?ta T?rkiye?de ya?ayan emek?iler olmak ?zere t?m b?lge ?lkeleri i?in sava? riski ta??yan bir ?zelli?e sahip.
AKP iktidar? i?in K?rt sorununda ??z?ms?zl???n bir g?stergesi olan tezkere, i?erdi?i sald?rganl?k ile sava?? ?a?r??t?rmaktad?r. Onlarca y?ld?r d???k yo?unluklu sava? ile ??z?me kavu?turulamayan, binlerce gencin ?l?m?ne ve yaralanmas?na neden olan, y?zlerce aile oca??n? s?nd?ren bu sorunun ??z?m re?etesi tezkere asla olamaz.
B?lgedeki dengeler a??s?ndan da bak?ld???nda K?rt sorunu; ?ran, Irak, Suriye ve T?rkiye taraf?ndan s?k??t?r?lm?? durumdad?r. Sorun, ABD ve AB gibi emperyalist ?lkelerin de devreye girmesi ile tek ba??na bir ?lkenin ??zebilece?i sorunu fazlas?yla a?m?? durumdad?r.
??te b?ylesine bir d?nemde ?at??malar sonucu onlarca gencimizin ya?am?n? yitirmesi ve bunu bir siyasi malzemeye d?n??t?rmek i?in bekleyenler, ??kan tezkereyi de f?rsat bilerek sava? ????rtkanl??? yapm??lar, ?lkede provokasyonlara ?anak tutmu?lard?r.
Tezkere ve ?at??malar sonucu olu?an a??r hava, sava?? ?a?r??t?rm??, ?zellikle ?lkede ve ?lke d???nda yeni gerginliklere neden olmu?tur.
Gerilimin had safhada oldu?u bu s?re?te tezkereye kar?? durabilmek, t?m demokrasi g??lerinin ba?l?ca g?revi olarak g?r?lmektedir. Sava??n mali bilan?osu, halk?n alaca?? her t?rl? hizmete fazlas?yla yans?maktad?r.
Yoksullu?un, i?sizli?in, a?l???n kendini dayatt??? bu ortam, tezkerenin yarataca?? y?k?m ile katlanarak artacakt?r.
T?rk ve K?rt emek?ileri birbirine bo?azlatacak olan bu tezkerenin uygulanmamas? i?in daha ?ok ?aba, daha ?ok emek harcamak, daha fazla bar??? hayk?rmak gerekiyor.
Kaybedenin biz olmas?n? istemiyorsak, 3 Kas?m?da Ankara?da ger?ekle?tirilecek olan mitingde tek v?cut haline gelmi? emek?iler olarak tezkereyi lanetleyelim, bar?? t?rk?lerini hayk?ral?m.
T?rkiye bir an ?nce bar?? ortam?na evrilmeli

Sezgin Tanr?kulu (Diyarbak?r Baro Ba?kan?)
T?rkiye bir an ?nce bu ?iddet sarmal?ndan kurtulmal?d?r. ?iddetin yaratt??? tahribat art?k ?n?m?z? g?rmemizi engellemekte, karamsarl???m?z?n artmas?na neden olmaktad?r. Umutlar?m?z azal?yor. T?rkiye bir an ?nce bar?? ortam?na evrilmeli. Bunun sorumlulu?u ve ?zverisi silahl? ?rg?tte olmal?d?r. Bir strateji de?i?ikli?ine giderek sorunun ??z?m? i?in siyasete olanak tan?mal?d?r. ?b?r taraftan devletin de s?n?r i?i ve s?n?r ?tesi operasyonda ?srar etmesi anla??l?r de?ildir. S?n?r ?tesi bir operasyonun bir ??z?m olmayaca?? gibi T?rkiye'yi daha da i?inden ??k?lmaz, b?y?k bir a?maza s?r?kleyecektir. Bunu bilmek ve s?ylemek i?in kahin olmaya gerek yok. Her ?ey a??k se?ik ortada. H?k?met ve devlet operasyonlar ve ?iddetle de?il demokrasiyle, ortak akl?n gerekleriyle hareket ederek bu sorunun ??z?m? i?in ?al??mal?d?r.
YARIN: Do?. Dr. ?lhan Uzgel, DTP Mardin Milletvekili Emine Ayna, Av. Eren Keskin, Diyarbak?r Demokrasi Platformu D?nem S?zc?s? ?eyhmus ?nal.

İLGİLİ HABERLER

15 Ekim 2018 20:06
Ülke genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Toplam Query: 31