?Birlikte bu sesi y?kseltelim?

KESK, TMMOB ve TTB?nin ?a?r?s?yla, 3 Kas?m?da Ankara S?hhiye?de, ??zg?r, Demokratik, E?itlik?i Bir T?rkiye ??in Ankara?day?z? mitingi d?zenlenecek.


KESK, TMMOB ve TTB?nin ?a?r?s?yla, 3 Kas?m?da Ankara S?hhiye?de, ??zg?r, Demokratik, E?itlik?i Bir T?rkiye ??in Ankara?day?z? mitingi d?zenlenecek. ?T?rkiye?nin ?zg?rl?kten, demokrasiden, e?itlikten, bar??tan ve emekten yana ayd?nl?k insanlar? bir kez daha alanlarda olaca??z? diyen ?a?r?c? ?rg?tler, t?m emek ve demokrasi g??lerini mitinge kat?lmaya, seslerini birlikte y?kseltmeye ?a??r?yorlar.
Mitinge KESK, TMMOB ve TTB?ye ba?l? ?rg?tlerin yan? s?ra aralar?nda DTP, EMEP, ?DP, SDP, Halkevleri, Devrimci 78?liler Federasyonu ve ?HD?nin de yer ald??? emek ve demokrasi g??leri destek verecek. 3 Kas?m mitingi i?in Ankara d???ndan gelenler, saat 10.00?da Hipodrom?da toplanacaklar. Kortejlerin olu?turulmas?n?n ard?ndan saat 10.30?da y?r?y?? ba?lat?lacak. S?hhiye Meydan??na var?lmas?n?n ard?ndan saat 13.00?te miting ba?layacak.
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, haz?rl?klar? devam eden, kat?l?m?n b?y?k olaca??n? bekledikleri 3 Kas?m mitingi i?in ?Gelin bu sesi birlikte y?kseltelim? ?a?r?s? yapt?. Tombul, anayasa tart??malar?n?n yeniden g?ncellendi?i, sokaktaki geli?melerle beraber toplumda ?tekile?tirme e?ilimlerinin ba? g?sterdi?i, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Yasas? ile b?t?enin g?ndemde oldu?u bir d?nemde; emekten, demokrasiden, bar??tan, ?zg?rl?klerden, laiklikten yana olan g??lerle birlikte 3 Kas?m?da S?hhiye Meydan??nda olacaklar?n? s?yledi. B?ylesi bir d?nemde seslerini birlikte y?kseltmeye, bir araya gelmeye her zamankinden daha fazla ihtiya? oldu?unun alt?n? ?izen Tombul, ?Bu taleplere sahip ??kan ?rg?tl? ?rg?ts?z, i??i i?siz, t?m toplum kesimleriyle birlikte olumsuz geli?melere ?dur? diyece?iz? dedi.
So?anc?: Mitingin tam da zaman?
Bir?ok ilde toplant?lar yapt?klar?n?, b?t?n ?yelerinin mitinge geleceklerini kaydeden T?rk Mimar ve M?hendis Odalar? Birli?i (TMMOB) Ba?kan? Mehmet So?anc?, ?lkenin i?inde bulundu?u gergin ortama da dikkat ?ekti. Zaman zaman ?Miting ertelenecek mi? diye soruldu?unu belirten So?anc?, T?rkiye?nin i?inde bulundu?u gergin, sokaklarda g?sterilerin yap?ld??? bir ortamda mitingin tam da zaman? oldu?unu s?yledi. So?anc?, ?Demokrasi, bar??, ?zg?rl?k, adalet isteyen herkesi bu mitinge kat?lmaya, g?? vermeye ?a??r?yoruz? dedi.
TTB Ba?kan? Gen?ay G?rsoy da 3 Kas?m?da Ankara?da, bar???n, demokrasinin, birlikte ya?ama iste?inin sesini y?kselteceklerini ifade etti. Bug?nlerde g?ndemde olmasa da bir anayasa sorunu ya?and???n?, anayasa de?i?ikli?i s?recinin halktan soyutlanarak, egemen ?evrelerce s?rd?r?ld???n? kaydeden G?rsoy, emek ?rg?tleri olarak anayasa s?recine m?dahil olmak istediklerini, ancak son geli?meler, ?l?m olaylar?, gerginlikler ve sald?r?lar?n 3 Kas?m??n i?eri?ini de geni?letti?ini s?yledi. 3 Kas?m?da toplumun, ??zg?r, demokratik, e?itlik?i bir T?rkiye? ?zlemini dile getirmenin yan? s?ra her ?eye ra?men karde??e, bir arada ya?ama iste?ini de yans?taca??n? ifade eden G?rsoy, son d?nemde a??r? milliyet?ilerin sokaklarda egemen oldu?unu, ?kurt? i?areti gibi siyasal simgelerin, t?m g?sterilerin arka plan?nda yer ald???n? hat?rlatt?. (Ankara/EVRENSEL)
Mitingde dile getirilecek talepler
 • ?zg?r ve demokratik bir anayasa,
 • Sava? ????rtkanl??? de?il, yurtta ve d?nyada bar??,
 • Emperyalist s?m?r? politikalar? de?il, tam ba??ms?z bir T?rkiye,
 • Kamusal zenginliklerin korundu?u, hak?a b?l???m? esas alan bir ekonomi,
 • Paras?z, bilimsel, demokratik ve laik e?itim hakk?,
 • ?zg?r, demokratik ve bilimsel bir ?niversite,
 • SSGSS Yasas? de?il, herkes i?in paras?z, nitelikli, ula??labilir sa?l?k hizmeti,
 • T?m sosyal haklar?n g?vence alt?na al?nmas?,
 • Toplumun sadece belli kesimlerinin kayr?l?p g?zetilmesi de?il, e?itlik?i bir toplumsal d?zen,
 • Zorunlu din dersi uygulamas?na son verilmesi,
 • T?m inan?lar?n ?zg?rce ya?anabildi?i ?zg?rl?k?? bir laiklik,
 • Her t?rden milliyet?i, ?ovenist ve ?rk?? yakla??mlara kar??, bir arada karde??e ya?ama hakk?,
 • K?rt sorununda demokratik bir ??z?m,
 • Cinsiyet?i politikalara kar??, toplumsal ya?am?n her alan?nda ayr?ms?z bir e?itlik,
 • ?rg?tlenme ?zg?rl??? ve demokratik bir ?al??ma hayat?,
 • Kamu Personel Rejimi Yasas? de?il, kadrolu, g?venceli istihdam,
 • Bask?s?z, ?zg?r ve demokratik bir ?lke,
 • D???nce ?zg?rl???n?n ?n?ndeki t?m engellerin kald?r?lmas?,
 • Grev ve toplu s?zle?me hakk?,
 • Do?an?n tahribat? de?il, t?m canl?lar i?in ya?anabilir bir ?evre,
 • l12 Eyl?l darbecilerinden hesap sorulsun.
  Sultan ?zer
  www.evrensel.net