TOK?, konutlar? teslim etmiyor

Konak Belediyesi?nden yap?lan a??klamada, ?Kent Yenileme Projesi? kapsam?nda TOK? taraf?ndan Uzundere?de yapt?r?lan konutlar?n, yap?lan anla?maya ayk?r? olarak belediyeye teslim edilmedi?i ileri s?r?ld?.


Konak Belediyesi?nden yap?lan a??klamada, ?Kent Yenileme Projesi? kapsam?nda TOK? taraf?ndan Uzundere?de yapt?r?lan konutlar?n, yap?lan anla?maya ayk?r? olarak belediyeye teslim edilmedi?i ileri s?r?ld?.
Konak Belediye Ba?kan? Muzaffer Tun?a?, B?y?k?ehir ve Konak belediyelerinin giri?imiyle Uzundere?de ?Kent Yenileme Projesi? ?er?evesinde TOK? taraf?ndan yapt?r?lan 3 bin 80 konutun, y?lba??nda tamamland??? halde kendilerine teslim edilmedi?ini s?yledi.
Kadifekale ve Vezira?a?da y?llar ?nce afet b?lgesi ilan edilen b?lgede ya?ayanlar?n tahliye edilmesi amac?yla ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi ile birlikte ?Kent Yenileme Projesi? ger?ekle?tirdiklerini belirten Konak Belediye Ba?kan? Muzaffer Tun?a?, ?Daha ?nceki anla?mam?zda, kendilerine verece?imiz arsaya yapaca?? 3 bin 80 konutun 2 bin 10?unu bize bedelsiz olarak verece?ini taahh?t eden TOK? idaresi, ?imdi bizden konutlar?n bedelini istiyor? dedi. TOK??nin, s?zle?medeki a??klar? kullanarak belediyeyi s?z konusu projeyi ger?ekle?tiremez hale getirmeyi hedefledi?ini savunan Tun?a?, ?Ama bizi y?pratacaklar?n? sananlar yan?l?yor? diye konu?tu. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net