?ocuklar h?l? ?okulla?amad??

AKP H?k?meti her konuda ?lkenin geli?ti?ini s?yleyedursun, ba?ta e?itim olmak ?zere bir?ok alanda sorunlar?n h?l? ??z?lemedi?i ortaya ??kt?.


AKP H?k?meti her konuda ?lkenin geli?ti?ini s?yleyedursun, ba?ta e?itim olmak ?zere bir?ok alanda sorunlar?n h?l? ??z?lemedi?i ortaya ??kt?. Okulla?ma oran?, d?zenlenen onca kampanyaya ra?men h?k?metin Milli E?itim politikas?nda ciddi bir de?i?iklik olmad??? i?in istenen d?zeyin ?ok alt?nda kald?. ?lk??retim ?a?? n?fusunda olup da okula gidemeyen 667 bin k?z, 444 bin erkek ?ocuk bulundu?u bildirildi.
H?k?metin 2008 Y?l? Program??nda e?itim sisteminin mevcut durumuna ve analizlere yer verilerek, ?ng?r?len hedefler s?raland?. H?k?met program?nda, okulla?ma oran?n?n artmamas?n?n gerek?eleri olarak da h?k?met politikalar? d???nda nedenler g?sterildi. Programa g?re okulla?ma oran?n?n istenen d?zeyde artmas?n? engelleyen ba?l?ca nedenler; ilk??retime ge? kay?t yap?lmas?, okulunu bitirmeden ayr?lanlar ??renciler ve k?z ?ocuklar?n?n e?itime ula?ma ya?ad?klar? sorunlar... Ayr?ca, okul ?ncesi e?itim de, son 3 y?lda okulla?ma oran?n?n y?kselmesine kar?? AB ortalamas?n?n ?ok gerisinde.
Tablo i? ac?c? de?il
?lk??retimde 10 milyon 847 bin ??renci ??renim g?r?yor. 2005-2006 E?itim-??retim Y?l? sonunda ilk??retimden mezun olanlar?n i?inde k?zlar?n oran? T?rkiye genelinde y?zde 48.6 iken, bu oran baz? illerde y?zde 30?lara kadar d???yor. 2006-2007 E?itim-??retim D?nemi?nde ilk??retim ?a?? n?fusunda olup da ilk??retime devam etmeyenlerin 667 binini k?z, 444 binini ise erkek ?ocuklar olu?turuyor. ?lk??retim ?a??nda net okulla?ma oran? k?z ?ocuklar i?in y?zde 87.9, erkek ?ocuklar i?in y?zde 92.2 olarak belirlendi. Okul ?ncesi e?itimde de, son 3 y?lda okulla?ma oran?n?n y?zde 15.3?ten y?zde 24?e y?kselmesine kar??n, bu oran y?zde 85 olan AB ortalamas?n?n ?ok gerisinde kal?yor. Okul ?ncesi okulla?ma oranlar?nda son 3 y?lda g?zlemlenen art???n ayn? d?zeyde devam edece?i varsay?ld???nda, 9. Kalk?nma Plan? d?nemi sonunda ?ng?r?len y?zde 50 okulla?ma hedefine ula??laca?? tahmin ediliyor.
Okul ?ncesi e?itimin niceli?indeki art??a kar??n, bu e?itimin niteli?inde ve i?levinin toplum taraf?ndan alg?lanmas?nda sorun ya?an?yor. E?itimin ileri kademelerindeki ba?ar?ya olumlu katk?s? bulunan okul ?ncesi e?itim, toplumda bir ?bak?m hizmeti? olarak alg?lan?yor.
Okul ?ncesi e?itimde 641 bin ??renci
Orta??retimde ise son 3 y?ll?k d?nemde okulla?ma oran? y?zde 81?den y?zde 86.6?ya y?kseldi. Orta??retimde okulla?ma oranlar?nda genel anlamda iyile?me olmakla birlikte, b?lgesel farkl?l?klar ?nemini koruyor. T?rkiye genelinde y?zde 86.5 olan ilk??retimden orta??retime ge?i? oran?, baz? illerde y?zde 60 d?zeyinde kal?yor.
Y?ksek??retimde ise 2006-2007 akademik y?l?nda okulla?ma oran?, ?rg?n ??retimde y?zde 29.1, ?rg?n ve a??k??retim birlikte al?nd???nda ise y?zde 46.0 d?zeyinde. Y?ksek??retim kademesinde a??k??retimde 2 milyon 292 bin, ?rg?n ??retimde ise 1 milyon 446 bin ??renci ??renim g?r?yor.
?Umut kampanyalarda?
H?k?met program?nda ?gelir yetersizli?i ve cinsiyet ayr?mc?l???? gibi nedenlerle e?itimden uzak kalan bireylerin burs, ta??mal? e?itim, ?artl? nakit transferi gibi mekanizmalarla e?itime eri?iminin art?r?laca??, Haydi K?zlar Okula Kampanyas??n?n da devam edece?i bildirildi.
??rencilerin okullar?n? b?rakmalar?n?n ?nlenmesi amac?yla 9. s?n?f ??retmenlerinin g?r??? do?rultusunda ?Okulu terk etmeye meyilli ??rencilerin tespit edilip, kendilerine, okul aile birlikleri arac?l???yla nedene ba?l? olarak maddi ve manevi destek sa?lanaca??, okul terkinin fazla oldu?u b?lgelerde okul ?ncesi e?itime a??rl?k verilece?i? belirtildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net