E?itimde sorunlar bitmiyor

E?itim ??retim y?l?n?n?n ba??nda her f?rsatta s?ylenilen ?okullarda ba??? paras? toplanmayacak? s?zleri yine ?yalan oldu.


E?itim ??retim y?l?n?n?n ba??nda her f?rsatta s?ylenilen ?okullarda ba??? paras? toplanmayacak? s?zleri yine ?yalan oldu.? Alibeyk?y?de bir ilk??retim okulunda veliler ?e?itli adlar alt?nda istenen paralardan b?karken, okul y?netimi ise e?itimi s?rd?rebilmeleri i?in para toplamak zorunda olduklar?n? s?yleyerek kendilerini savundular.
Alibeyk?y?de bulunan Serdar Aksun ?lk??retim Okulu velileri e?itim y?l?n?n ba??ndan bu yana her f?rsatta ?e?itli adlar alt?nda toplanan paralardan b?kt?. Okulun b?t?n ihtiya?lar?n?n kendilerinden al?nan paralarla kar??land???n? dile getiren veliler, art?k ?ocuklar?n? okutacak g??leri kalmad???n? s?yleyerek isyan ediyorlar. Ba??? ad? alt?nda her veliden 50 YTL istendi?ini s?yleyen veliler, bunun d???nda fotokopi, s?nav, kitap??k paras? gibi isimler alt?nda s?rekli para talep edildi?ini s?ylediler. Y?l boyunca toplanan paralarla devlet okullar?n?n ?zelle?tirilmesinin ad?mlar?n?n at?ld???n? s?yleyen veliler, okullar? ?deneksiz b?rakan ve okul y?netimi ile kendilerini kar?? kar??ya b?rakan yetkililerin sorunu ??zmesini istediler.
Bu gidi?ata dur denilmeli
Veli olarak kayg?land???n? belirten Mehmet Ger?ek ?Okulda 50 lira okul aidat? ?denmekte. ?Zorunlu de?il? deniliyor ama veren ve vermeyeni de ay?r?yorlar. Bunun ?n? al?nmazsa, velilerden al?nan paralar her ge?en g?n artar. Kayg?m?z bu. K???kten ba?layarak, emek?i insanlar?n ?demesi m?mk?n olmayan sonu?lara var?l?r. Aileler kar?? ??k?yor, fakat tepki vermeye ?ekiniyorlar? diye konu?uyor. Ger?ek, ?zelle?tirmeye giden yolun ?n?ne ge?mek gerekti?ini vurgulad?.
Devlet kendi okuluna sahip ??km?yor
Velilerden Dilek Yazgan, okul masraflar?n?n kendi ceplerinden kar??lanmas?na kar?? oldu?unu ve devletin, kendi okullar?na sahip ??kmad???n? s?yledi.
50 liran?n yak?nda 100?e ??kaca??n? belirten veli Saniye Akol, ??imdiden ?dur? denmesi gerekir, yoksa ?zelle?tirmeye do?ru gidilir? dedi.
50 lira okul aidat?n? ?deyemeyece?ini m?d?re iletti?ini s?yleyen ve ?ekindi?i i?in ad?n? vermek istemeyen S.D, ?vereceksin? cevab? alm??. O?lu askerde ve e?ini de kaybetti?ini m?d?re anlatt???n? belirten S.D, ?Daha ?nceki m?d?r ?srarc? de?ildi ve ba???? sadece ?deme yapabilenlerden al?rd?? ?eklinde ifade etti durumunu. El i?lerinden kazand??? para ile 3 ?ocuk okuttu?unu s?yleyen S.D, devlet okulunda para harcamaktan b?kt?klar?n? dile getirdi.
Para vermeyenleri te?hir ediyorlar
??renciler de velileri kadar istenen paralardan ?ikayet?i. Para veren ??rencilerin listelerinin panolara as?ld???n? s?yleyen ??renciler, vermeyenlerin te?hir edildi?ini dile getirdiler. ?3 bin civar?nda ??renci var. Hepsinden 1 ya da 2 lira toplasalar, ?ok para eder. Neye harcand??? belli de?il? diyen ??renci G?ls?m Pant?, kim ne kadar ba??? veriyorsa, panoya as?ld???n? dile getirerek vermeyen arkada?lar?n?n zor durumda b?rak?ld???n? ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
?Sorunun muhatab? bakanl?k?

Toplanan paralara ili?kin g?r??mek istedi?imiz okul m?d?r? Sami Can, devlet memuru oldu?u i?in deme? veremeyece?ini dile getirdi. Konuya ili?kin g?r??t???m?z Okul Aile Birli?i Ba?kan? ise devletin okula ay?rd??? b?t?enin okulda e?itimin s?rd?r?lmesi i?in yeterli olmad???n? dile getirerek, sorunun muhatab?n?n kendileri de?il, Milli E?itim Bakanl??? oldu?unu s?yledi.
Nihal Topal
www.evrensel.net