Y?K i?in Do?ramac? destekli aday

G?rev s?resi 8 Aral?k?ta dolacak olan Y?K Ba?kan? Prof. Dr. Erdo?an Tezi??in yerine gelebilecek isimler aras?nda, Gazi ?niversitesi eski Rekt?r? Prof. Dr. Enver Hasano?lu?nun ismi ?n plana ??k?yor.


G?rev s?resi 8 Aral?k?ta dolacak olan Y?K Ba?kan? Prof. Dr. Erdo?an Tezi??in yerine gelebilecek isimler aras?nda, Gazi ?niversitesi eski Rekt?r? Prof. Dr. Enver Hasano?lu?nun ismi ?n plana ??k?yor. Prof. Dr. Hasano?lu, Y?K eski Ba?kan? Prof. Dr. ?hsan Do?ramac??ya yak?nl???yla biliniyor.
Y?K Ba?kan? Prof. Dr. Tezi??in g?rev s?resinin dolmas?na k?sa bir s?re kala g?zler, Tezi??in yerine kimin ge?ece?ine ?evrildi. Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n yapaca?? kritik atama i?in 3 isim ?ne ??k?yor.
Kulislere yans?yan bilgilere g?re ilahiyat?? olan Prof. Dr. Halis Ayhan??n ismi Tezi??in makam? i?in ge?se de, bunun zay?f bir olas?l?k oldu?u ifade ediliyor.
?n plana ??kan ikinci bir isim de Prof. Dr. ?zzet ?zgen?. Bakanlar Kurulu kontenjan?ndan Y?K ?yesi olan Prof. Dr. ?zgen?, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a yak?nl???yla biliniyor. Prof. Dr. ?zgen?, belediye ba?kan?yken Erdo?an?a hukuk dan??manl??? yapmas?n?n yan? s?ra, T?rk Ceza Kanunu?nun haz?rlanmas? s?recinde de bulunmu?tu.
Hasano?lu ?n planda
Y?K Ba?kanl??? i?in ismi en ?ne ??kan ki?i ise Prof. Dr. Enver Hasano?lu. Prof. Dr. ?hsan Do?ramac??ya yak?nl???yla bilinen Hasano?lu da Bakanlar Kurulu kontenjan?ndan Y?K ?yesi oldu. Prof. Dr. Do?ramac? gibi Kerk?kl? olan Prof. Dr. Hasano?lu?nun, Do?ramac??n?n akrabas? oldu?u da ileri s?r?l?yor. ?Prof. Dr. Do?ramac? kontenjan?ndan Y?K ?yesi oldu? ele?tirilerine maruz kalan Hasano?lu, iki d?nem Gazi ?niversitesi rekt?rl???nde bulunmu?tu. Prof. Dr. Do?ramac? ile Cumhurba?kan? G?l aras?ndaki son d?nemdeki yak?nla?ma da Hasano?lu?nun ba?kanl?k olas?l???n? g??lendiriyor.
Prof. Dr. Hasano?lu, en g??l? aday olarak g?r?l?rken kulislerde bu isimler d???nda h?k?mete daha yak?n s?rpriz bir ismin de Y?K Ba?kanl????na getirilebilece?i konu?uluyor.
Y?K Kanunu?na g?re Cumhurba?kan? taraf?ndan Y?ksek??retim Kurulu ?yeleri aras?ndan se?ilen ba?kan, d?rt y?l s?reyle g?rev yap?yor. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net