ab?ye girelim mi, girmeyelim mi?

 • Ben ?ahsen girilmesinden yanay?m. Ne olacak yani, g?vdemize mi yap???r!


  Ben ?ahsen girilmesinden yanay?m. Ne olacak yani, g?vdemize mi yap???r! 1960?ta di?imize bakt?rarak girmi?iz, 1980?de fi?imize bakt?rarak girmi?iz, o kadar tolerans g?sterilsin art?k, bundan sonra da ard?m?za bakarak gireriz! Bakt?k olmuyor tekrar ??kar?z! Baksan?za Osmanl??ya, tarih boyunca girip ??kmad??? yer kalmam??. Taaa Viyana kap?lar?na kadar gitmi?iz! ?stelik Mehter Mar?? ile... ?ki ileri bir geri... Oysa ?imdi i?imiz daha kolay. Evvel Allah takar?z volkmeni kula??m?za ?Cakk?d? Cakk?d?? gireriz, ?Pardon ?ekerim? deyip ??kar?z... Ayr?ca ben, Avrupa Birli?i?ne girmeden, birka? g?n ?ncesinden haber verilmesi taraftar?y?m. D?nya hali bu, tuvalette olabiliriz, sarho? olabiliriz, ne bileyim burnumuzu kar??t?r?yor olabiliriz... Demi ama!.. ?yle don k?ynek Avrupa Birli?i?ne girilmez ki!.. Bir de gireceksek hafta sonuna denk getirilmesi taraftar?y?m. ?nsan ailece girmek ister oraya! Hafta i?i oldu?unu d???n?yorum da! ??imiz var g?c?m?z var. ?? ??k??? durakta otob?s beklerken Avrupa Birli?i?ne girdi?imizi d???nsenize! En sevdi?iniz bir arkada??n?zdan bir telefon geliyor:
  - Aloo, g?z?n ayd?n karde?, Avrupa Birli?i?ne girdik!
  Hay z?kk?m?n k?k?!
  - Yav arkada?, sen onlar? biraz oyala da, ben bizimkileri bir araya toplayay?m. Ailece girelim yani. Bir Avrupa Birli?i foto?raf? ?ektirelim!
  Her ne kadar Avrupa Birli?i?ne girilmesi taraftar?y?m diyorsam da ba?z? ?artlar?m?z?n olmas? da taraftar?y?m. ?stelik i? Avrupa Birli?i?ne girmekle de bitmiyor ki. Bir kere bir?ok ?lkeye tan?nan ?Serbest Dola??m Hakk?? bize tan?nm?yor. Bu gidi?le hi? de tan?nmayacak gibi. ?imdi diyelim ki Avrupa Birli?i?ne girdik! Almanya?da K?ln sokaklar?nda aylak aylak dolan?yoruz! Bu arada K?ln Belediyesi 50 adet belediye i??isi almak i?in imtihan a?m??!.. (A?ar a?ar, belediye bu!) ?mtihan da K?ln 19 May?s Stadyumu?nda yap?lacak... (Muhtemelen biz Avrupa Birli?i?ne girdikten sonra onlar?n da baz? al??kanl?klar? de?i?ecek.) ?ehir hoparl?r?nden ??yle bir anons duyuluyor: ?Dikkat dikkat! K?ln B?y?k?ehir Belediyesi?ne al?nacak olan 50 adet temizlik i??isi i?in yap?lmas? gereken m?racaat?n ba?vuru tarihi bug?n mesai bitiminde sona erecektir. Adaylar?n savc?l?k temiz k???d?, n?fus c?zdan ?rne?i ve 12 adet vesikal?k foto?raf ile belediyemize ba?vurmas? rica olunur. Danki??n!? ?imdi soru ?u: ?Ben bir Avrupa Birli?i vatanda?? olarak, bu imtihana girecek miyim, giremeyecek miyim??
  Muhtemeldir ki hay?r! Eee ?yleyse ben b?yle Avrupa Birli?i?ni ne yapay?m! Bir imtihana bile giremedikten sonra!
  Bir de, Avrupa Birli?i?ne girip de, hemen d?nece?im deyip kaybolacak yurdum insanlar?n? bir d???nelim! Muhtemelen ailesinden birisi gazetelere ?u ilan? verecektir: ?A?a??da resmi g?r?len kocam, Avrupa Birli?i?ne gidiyorum, diyerek evden ??km??t?r. Kendisinden 2 ayd?r haber alam?yoruz. Yerini bilen yada g?renlerin insanl?k nam?na...?
  Benden s?ylemesi, olur da Avrupa Birli?i?ne girersek, kar?n?za kocan?za, ?olu?unuza ?ocu?unuza sahip ??k?n. Unutmay?n ki ak?am ??kard??? ?orab? sabah bulamayan bir ahvalin insanlar?y?z. Birli?e girece?iz diye birbirimizi kaybetmeyelim!
  Veli Bayrak [[email protected]]
  www.evrensel.net