G?rmeyenlerin bilgi penceresi

G?rme ?z?rl?lere k?lt?r-e?itim hizmeti ula?t?rmak amac?yla kurulan T?rkiye G?rme ?z?rl?ler Kitapl???, ?zmir?in Karata? semtinde zemin kat bir apartman dairesinde ?al??malar?n? s?rd?r?yor.


G?rme ?z?rl?lere k?lt?r-e?itim hizmeti ula?t?rmak amac?yla kurulan T?rkiye G?rme ?z?rl?ler Kitapl???, ?zmir?in Karata? semtinde zemin kat bir apartman dairesinde ?al??malar?n? s?rd?r?yor. Kitapl?kta say?s? her ge?en g?n artan, 2 binin ?zerinde sesli kitap bulunuyor.
G?rme engellilerin sorunlar?na kal?c? bir ??z?m aray??? 2003 y?l?ndan itibaren ba?lam??. ??zmir G?rme ?z?rl?ler Kitapl???n? Kurma ve Ya?atma Derne?i? kurulu?undan bir y?l sonra hedefledi?i kitapl??? olu?turmu?. Dernek daha sonra, ??i?leri Bakanl????n?n da onay? ile T?rkiye G?rme ?z?rl?ler Kitapl??? Derne?i (T?RG?K) ad?n? alm??. Verilen b?t?n hizmetlerin paras?z oldu?u dernek, halk?n deste?i ve ba???lar? ile ayakta duruyor.
Dernek Ba?kan? Avukat G?ltekin Yazgan, daha geni? bir alana ge?ebilmek i?in bir kampanya ba?latt?klar?n? dile getirdi. Kampanyaya destek ?a?r?s? yapan Yazgan, damla damla her birikime ihtiya?lar? oldu?unu s?yledi.
Kitapl?k g?revlilerinden Nur K??eda?? ise, 2000?e yak?n mp3 format?nda sesli kitaplar?n?n oldu?unu belirtti. Kitapl??a ?ye olan g?rme ?z?rl?lerin, kendilerini telefonla arayarak kitap istediklerini anlatan K??eda??, bu sesli kitaplar? CD ?eklinde ?yelerinin adresine kargo ile g?nderdiklerini kaydetti. ?e?itli ya? gruplar?na seslenen dergiler de ??kard?klar? bilgisini veren K??eda??, Arkada? adl? k?lt?r-edebiyat dergisini, liseden itibaren eri?kin g?rme ?z?rl? kitapl?k ?yelerine d?zenli bir ?ekilde g?nderdiklerini dile getirdi. Derginin, T?rkiye?nin her k??esinde 1300??n ?zerinde okuru oldu?unu kaydeden K??eda??, ilk??retim ?a??ndaki ?ocuklar i?in ise Balar?s? ve Yavru Balar?s? kabartma dergilerinin kitapl?k b?nyesinde bulunan matbaada bas?ld???n? aktard?.
??leri g?n?ll?ler y?r?t?yor
Kitapl?kta bulunan d??ar?daki sesten yal?t?lm?? darac?k iki okuma odas?nda g?n?ll?ler taraf?ndan okunan kitaplar, ?zel ses kay?t cihazlar? ile bilgisayara kaydediliyor. Bu kitaplar daha sonra bilgisayar ortam?nda CD?lere kopyalanarak, sesli kitaplar olu?turuluyor. Yine kitapl???n bir odas?nda yaz?l? metinler halinde haz?rlanm?? dergiler, ?zel programlar sayesinde g?rme ?z?rl?lerin okuyabilece?i kabartma harflere (Braille) ?evrilirken, dergi, kitapl???n bask? yeri haline getirilmi? balkonunda bas?l?yor.
Kitapl?kta 150?nin ?zerinde g?n?ll?, sesli kitaplar?n seslendirilmesinden taramalara kadar bir?ok i?lem ger?ekle?tirilerek g?rme ?z?rl?lere verilen bu hizmetin ?lke geneline ula?t?r?lmas? i?in emek harc?yor. Emekli Mimar Neriman Bulut, ?G?rmemek ?ok zor bir ?ey. ?ld?kten sonra da organ ba????nda bulunaca??m? dedi. Kitapl?kta ?al??an Aysun O?uzbay?r adl? ev han?m? da her ge?en g?n daha fazla ki?iye ula??ld??? i?in mutlu olduklar?n? s?yledi. (?zmir/EVRENSEL)
?zer Akdemir
www.evrensel.net