01 Kasım 2007 00:00

HAYATIN ???NDEN

Y?llar ?ncesinden gelen bir ses, baz? belgesellerde halen kulaklar?m?z? t?rmalar. ?50?li y?llard?r.

Paylaş

Y?llar ?ncesinden gelen bir ses, baz? belgesellerde halen kulaklar?m?z? t?rmalar. ?50?li y?llard?r. D?nemin ba?bakan?, ABD?nin ba?kan?n? ziyaret etme ?ans? yakalam??t?r. Dost ve m?ttefik diye itelenen ama halen Lozan?? kabul etmemi? ABD?nin ?nl? Beyaz Saray??ndan heyecanlanan spiker, g?rd?klerini radyo dinleyicilerine aktarmaktad?r:
- ?imdi ba?bakan?m?z Beyaz Saray??n m?barek merdivenlerini t?rmanmaktalar.
??te o g?n Beyaz Saray, s?radan ve yoksul ama onurlu hayat?m?zda m?barek yerini alm??t?. Ard?ndan gidi? geli?ler h?zlanm??, bizim zenginler al??veri? i?in Newyork?un, Boston?un, Los Angeles??n caddelerini ar??nlarken, devlet kat?nda koltuk pe?inde ko?anlar, ikbal u?runa Pentagon?un, CIA?n?n, Corc?un, Mayk?l??n pe?inde ko?arken, ald?klar?n?n bedelini ?lke topraklar?n? Coni?ye vererek ?demi?lerdi. Karam?rsel?e, ?ncirlik?e yerle?en Amerikal?, necip T?rk evlatlar?n? ?slerinin temizlik i?lerinde ?al??t?rm??, karaya ??kan Amerikan askerlerini mutlu edebilmek ve dolarlar?n? alabilmek i?in malum evler elden ge?irilmi?, boyanm??, badanalanm??t?. Bu rezalete dayanamay?p yazan, ?izen, ba??ran, direnen ne kadar insan varsa, vatan haini ilan edilmi? ve CIA?n?n yerli uzant?lar? taraf?ndan katledilmi?ti. Sonradan ?Baba? unvan?n? alan d?nemin Morison S?leyman??; Deniz?in, H?seyin?in, Yusuf?un idam?n? hoplaya z?playa kabul etmi?, Morison?a olan t?m borcunu bir ??rp?da ?deyivermi?ti. O y?llar sokaklarda ?Aran?yor? afi?lerine bak?p, yakalanmamalar? i?in dua etti?imiz g?nlerdi. O g?n kaybettik. CIA T?rkleri, ihanetlerinin ?d?l?n? dolar olarak ald?lar.
Sonra bir g?n bir ?ey oldu. T?m gazeteler, televizyonlar heyecan i?indeydi. ABD?de yumruk masaya vurulmu?, mazlum ulusun t?m ezilmi?li?i bir ??rp?da sona ermi?ti. Televizyon spikeri, g?zlerini a?a a?a hayk?r?yordu: ?Yumruk masaya vuruldu.? Y?llar ge?mi?, m?barek merdivenlerden t?rmanan devletliler, yumruklar?n? masaya vurmu?lard?.
Kaday?f?? hoca y?klendik?e ABD sars?l?yor, s?m?r? sendeliyordu. Mazlum M?sl?manlar, petrodolarlardan vazge?ip hocan?n arkas?nda cihada kalkacaklard?. Hocan?n p?r?l p?r?l gen?leri suya sabuna dokunmadan alttan alta ?al???yor, hocan?n ayaklar?n? y?k?yorlard?. ??te o s?rada araya hocan?n ve tayfas?n?n Versace merak? girdi. Kravatlar renklenmi?, yanaklar pembele?mi?, kaday?f?n alt? k?zarm??t?. Ayakkab?lar ?talya?dan, ceketler Fransa?dan geliyordu. Bir fazla vard?; hoca... Sayg?da kusur edilmeden hoca silkelendi. Ortal?k ?enlenmi?, iktidar ufku ard?na kadar okyanus ?tesine a??lm??t?. Necip T?rk se?meni, bu pembe yanakl?, kostak y?r?y??l? orta ya?l?lar?n, necip vatanda?lar?n? azarlamalar?ndan garip bir zevk alarak onlara devleti sunmu?tu. Topraklar, fabrikalar sat?ld?k?a; da?lar, ovalar sosyete han?mlar?n gerdanlar?n? s?sleyecek kolyeler u?runa talan edildik?e garip zevk y?kseliyor, necip se?men, gizliden gizliye pembe yanakl?lara oy veriyor, sonra inkar ediyordu.
Art?k i?ler okyanus ?tesinden y?r?t?l?yor, m?barek merdivenlere y?z s?r?lmeden tuvalete bile gidilemiyordu. M?barek merdivenlerde oturan Coni de bu muhabbetten ?a?k?nd?. ?teledik?e, d?rt?kledik?e pembe yanakl? gev?iyor, yedi?i daya?? ilgiden say?p ?Yarabbi ??k?r? diyordu. S?cak paradan pay?na d??en ?green card? la ABD?de ?al???yor olman?n huzuru i?inde ?slam?, k?ffar topraklar?nda ya?amay? tercih ediyordu.
Elektrik zamm?n?, sigorta primi indirimini, kime g?r?n?p kime g?r?nmeyece?ini, ?lke bar???n? okyanus ?tesine soruyor; kendini, ABD?nin b?lgeyi kana bulayan, M?sl?man? M?sl?mana bo?azlatan politikalar?n?n stratejik orta?? ilan ediyordu.
Anadolu?ya yay?lm?? g?n?lda?lar? g?zleri perdeliyor, k?m?rle, patatesle, so?anla kafalar? kar??t?r?yorlard?. Bir zamanlar?n s?t tozunun yerini yar?m ton k?m?r alm??t?. Necip ulus, sadakayla ya?ayan necip se?men yap?lm??t?.
Saat gelmi?, Bush ?a??rm??t?.
Pembe yanakl?lar hep birlikte secdeye vard?lar.
Arif Nacaro?lu
ÖNCEKİ HABER

H?rriyet?in ?karartma? krizi

SONRAKİ HABER

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki için attığı destek mesajını sildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa