Burjuvazi akla sald?r?yor

Evrensel Bas?m Yay?n taraf?ndan d?zenlenen ??nsanl?k Tarihi ??inde Bilim? konulu panel 26. ?stanbul Kitap Fuar? kapsam?nda T?YAP?ta ger?ekle?ti.


Evrensel Bas?m Yay?n taraf?ndan d?zenlenen ??nsanl?k Tarihi ??inde Bilim? konulu panel 26. ?stanbul Kitap Fuar? kapsam?nda T?YAP?ta ger?ekle?ti. Karadeniz Salonu?nda ger?ekle?tirilen panele konu?mac? olarak Taner Timur ve ?hsan ?aralan kat?ld?.
Orhan Bursal? ve Haluk Oral??n mazeretleri bildirerek gelemedikleri panelin a??l?? konu?mas?n? Evrensel Bas?m Yay?n Genel Yay?n Y?netmeni Cavit Nacitarhan yapt?. Tarhan, yay?nevi olarak J.D. Bernal??n ?Tarihte Bilim? kitab?n?n T?rk?e?ye ?evirisinin T?YAP?a yeti?medi?ini ifade ederek, ?evirinin bahar d?nemine yeti?tirilece?ini belirtti.
Oturumda ilk konu?may? yapan Taner Timur, bilimin kavramsal olarak ortaya ??k?? ko?ullar?n?n dikkate al?nmas? gerekti?ini s?yledi. Bilim tarihinin d?nemlere ayr?larak, daha rahat anla??laca??n? belirten Timur, bilim tarihinde ?? ?nemli d?nem oldu?una dikkat ?ekerek ??yle dedi: ?Bilimin felsefeyle birlikte ortaya ??kt??? d?nem, bilimin birtak?m tezlerle, bir ?e?it tarih d??? tezlerle ?ekillendi?i birinci d?nemdir. ?kinci d?nem kavramsal, soyut, genelle?tirici ve de tecr?benin devreye girdi?i d?nemdir. ???nc? d?nem ise bilimin teknolojiyle birle?ti?i d?nemdir. Dolay?s?yla bilimin teknolojiyle birle?erek, ideolojiye d?n??mesine Marx ve di?er Marksistler itiraz ediyor.?
Bilim kar i?in kullan?ld?
19. y?zy?lda kapitalizmin geli?iminin do?al sonucu olarak proletarya s?n?f?n?n ortaya ??kt???n? s?yleyen Timur, Marx??n bilimin teknikle birle?mesinin ideolojiye d?n??mesine yapt??? itiraz? a??klad?: ?Burjuvazinin elinde s?n?fsal bir sald?r? ayg?t?na d?n??mesine kar?? Marx, yoksul halk y???nlar?ndan yana bir d???nceyi savundu. Lukacs??n, Frankfurt Okulu?nun da ayn? ?ekilde bilimin teknolojiyle birle?mesine y?nelik itirazlar? vard?.?
Bilim alan?ndaki bir di?er itiraz?n ?zellikle 20. y?zy?lda Niezsche taraf?ndan akl?n ele?tirilmesiyle geldi?ini vurgulayarak, ?Foucoult, Heidegger gibi d???n?rler de modern cemaatlerle ?zg?rl???n tahakk?m alt?na al?nd???n? savundular? dedi.
Son olarak Timur, 20. y?zy?lda bilimin eczac?l?k gibi alanlar ba?ta olmak ?zere burjuvazi taraf?ndan ticari kazan? sa?lamak i?in kullan?ld???na dikkat ?ekti.
Akla sald?r?yorlar
Gazetemizin Genel Yay?n Y?netmeni ?hsan ?aralan ise konu?mas?nda bilim ile tarih aras?ndaki ili?kiyi vurgulad?. Bernal??n ?Tarihte Bilim? kitab?n? sendikalardaki i??ilerin anlayaca?? bir dille yazd???n? belirten ?aralan ?u de?erlendirmede bulundu: ?Bilim, daha ?ok y?ksek s?n?flar?n ?retti?i bir alan olarak bilinir. Oysa insanl???n ortak ?retim ve payla??m?n?n yani; temel ihtiya?lar olan beslenme, bar?nma, korunma ?abas?n?n sonucunda ve de insan?n do?a ile ili?kisinde insan eme?inin sonucunda geli?mi?tir. Bilim insano?lunun akl?n?n ???mas?d?r. Bilimle insan, olaylar?n ilk defa nedenleri hakk?nda d???nmeye ba?lam??t?r.?
Bug?n bilim alan?nda ya?anan tart??malar?n d?nyadaki s?n?f m?cadelesiyle do?rudan ili?kili oldu?una dikkat ?eken ?aralan, son y?llarda bilime ili?kin yap?lan tart??malara da de?indi: ????i s?n?f? ve sosyalizm geri ?ekildi?i i?in akla, rasyonaliteye sald?r?l?yor. Tek bir do?ru yoktur demek, ?ger?e?in g?ksel de?il yersel oldu?u? d???ncesini ??r?tme amac?n? ta??yor. Evrim teorisi yerine yarat?l?? teorisi bilim alan?nda pozisyon buluyor. Orta?a? gibi bilim d??? veriler dikkat al?n?yor. ?nan? geni bulundu?u iddia edilerek, tanr?n?n insan? yaratt??? teziyle materyalizme kar?? sald?r? ger?ekle?tiriliyor.?
?aralan, T?rkiye?de son g?nlerde geli?en olaylara de?inerek, akademisyenlerin elinde bayrakla meydanlarda vatan b?l?nmez slogan? atmas?n? ele?tirdi. ?Bir ?rk?n a?a??l?k oldu?una ili?kin tezler ortaya konuluyor. Hurafe, din, do?a d??? etkenler tekrar devreye girdi? diyen ?aralan, sosyalizmin ayd?nlanma ?zerinden yeni bir ????r a?t???n? hat?rlatt?. ?aralan ??yle devam etti. ??niversitelerin bilimi ve ?zg?r d???nceyi savunan alanlar olmas? gerekir. Burjuvazi ?zellikle medyay? kullanarak tek do?ru olarak kendi d???ncesini propagandayla dayat?yor. ?nemli olan bilginin hangi s?n?f i?in kullan?ld???d?r.? (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net