Taliban, Kandahar?a y?r?yor

Afganistan?da Amerikan liderli?indeki i?gal g??leri taraf?ndan 2001 y?l?nda devrilen Taliban Hareketi militanlar?n?n, Kandahar?a yakla?t?klar? ??renildi.


Afganistan?da Amerikan liderli?indeki i?gal g??leri taraf?ndan 2001 y?l?nda devrilen Taliban Hareketi militanlar?n?n, Kandahar?a yakla?t?klar? ??renildi. Daha ?ok, ?lkenin g?neyinde g??l? olan Taliban??n bu manevras?, 2001 y?l?nda ba?layan i?galden bu yana bir ilk olma ?zelli?i ta??yor. Taliban rejimi s?ras?nda Kandahar, ?eriat?? y?netimin kalesi konumundayd?.
Taliban??n Kandahar?a ilerleyi?ini durdurmak isteyen Afgan ve NATO g??leri de operasyonlar?n? art?rd?. Kandahar Polis M?d?r? Seyid Aga Sak?p, Kandahar?a 12 km. uzakl?ktaki Argandab?? ele ge?irmek isteyen Taliban ile Afgan ve NATO askerleri aras?nda son ?? g?nd?r ??kan ?at??malarda ?50 militan?n ?ld???n?, 25?inin de yaraland???n?? ifade etti.
Taliban a??klamas?nda ise Afgan ve i?gal g??lerine ?b?y?k zayiat verdirildi?i? s?ylendi. Taliban S?zc?s? Kari Muhammed Yusuf ise militanlar?n Argandab?da 7 kontrol noktas?n? ele ge?irdi?ini ifade etti.
?G?venlik zafiyeti?
ABD?li ?The New York Times? gazetesinin b?lgedeki Kanadal? ve Afgan askeri yetkililere dayand?rd??? haberinde ise ?y?zlerce Taliban sava???s?n?n, Kandahar??n hemen d???ndaki stratejik b?lgeleri ele ge?irdi?i; ?at??malar?n s?rd???? ifade edildi. Times, ?Argandab diye bilinen b?lgenin (Taliban taraf?ndan) kontrol alt?na al?nmas?, ?lkenin en b?y?k kenti olan Kandahar?a a??k bir tehdit? diye yazd?.
Kandahar ve civar?nda ?o?unlu?unu Kanadal? askerlerin olu?turdu?u NATO g??leri, genellikle kentin bat?s?nda Taliban militanlar?yla ?at??malara giriyor. Uzmanlar, Argandab?da y?netim yanl?s? a?iret lideri Molla Necib?in iki hafta ?nce kalp krizinden ?lmesi ?zerine Kandahar??n kuzeyinde ?g?venlik zafiyeti? meydana geldi?ini belirtiyor. Taliban??n bir?ok suikast giri?iminden kurtulan Necip, ?slamc? militanlara kar?? b?lgede adeta bir emniyet s?bab? g?revi g?r?yordu. G?zlemcilere g?re Hamid Karzai liderli?indeki Kabil?in zaaflar?, Arganbab??n Taliban??n kontrol?ne ge?mesine neden oldu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net