?Gazze?ye operasyon yak?n?

?srail, Filistin?deki Gazze ?eridi?nin hayati kaynaklar?n? kesmekle yetinecek gibi g?z?km?yor.


?srail, Filistin?deki Gazze ?eridi?nin hayati kaynaklar?n? kesmekle yetinecek gibi g?z?km?yor. Ge?en hafta, Gazze?ye su, g?da, akaryak?t ve elektrik sevk?yat?n?n kesilmesini kapsayan a??rla?t?r?lm?? tecrit karar?n? onaylayan ?srail Savunma Bakan? Ehud Barak, Gazze?ye geni? ?apl? bir operasyonun yak?n oldu?u sinyali verdi.
Daha ?nce de benzer a??klamalarda bulunmu? olan Barak, ?srail ordu radyosuna verdi?i son deme?te, ?Her ge?en g?n bizi, Gazze?ye y?nelik bir operasyona yakla?t?r?yor? ifadelerini kulland?. ??gal rejiminin savunma bakan?, ?Bunu yapmaktan mutlu de?iliz. Ama zaman? geldi?inde, Gazze?ye operasyon d?zenleyece?iz? ifadelerini kulland?.
?srail, Gazze ?eridi?ni ge?en haftalarda ?d??man b?lge? ilan etmi?ti. Birka? g?n ?nce de kente y?nelik hayati kaynaklar?n kesilmesi karar? alan ?srail, hafta ba??nda Gazze?ye akaryak?t sa?layan Sufa Ge?i? Noktas??n? kapatm??t?. Hamas, tecritin a??rla?t?r?lmas? ?zerine ?felaket? uyar?s?nda bulunmu?tu.
Sald?r?lar ?imdiden ba?lad?
Bu arada ?srail operasyonu g?lgesindeki Gazze, ?imdiden sald?r?lara maruz kal?yor. Filistinli gerilla gruplar?n?n olas? operasyona kar?? haz?rland??? haberleri gelirken, d?n kente sald?ran bir ?srail u?a??, 3 Filistinliyi ?ld?rd?.
Sald?r?da, Gazze ?eridi?ndeki Han Yunus?ta Hamas karakolu hedef al?n?rken, ?srail ordusu ise ?Gazze?deki ter?r hedeflerini vurmay? s?rd?rece?iz? tehdidinde bulundu.
?te yandan ?srail i?gal g??lerinin, daha ?nce d?zenledi?i roket sald?r?s?nda da, ?yanl??l?kla? bir evi vurdu?u ve sald?r?da 3 ki?inin yaraland??? kaydedildi.
Bu arada ?srail istihbarat?n?n gayriresmi internet sitesi DEBKA ise Hamas??n Gazze?deki El Burej M?lteci Kamp? civar?nda, b?y?k bir gerilla tatbikat? yapt???n? belirtti. DEBKA, ?a??r silahlarla donat?lm?? Hamas militanlar?n?n, 30 Ekim?den bu yana ?u?aksavar taktikleri?ne yo?unla?an bir tatbikat s?rd?rd???n?? iddia etti.
Alternatif zirve
Gazze?de bu geli?meler ya?an?rken, Suriye?deki Filistinli ?rg?tlerin ise, gelecek ay?n ba??nda yapmay? planlad?klar? toplant?y?, ABD?deki ?Ortado?u Zirvesi? ile ayn? zamana getirmek i?in erteledi?i ??renildi.
Direni?ten yana olan Filistin ?rg?tlerinin ?am toplant?s?n?n, ABD Ba?kan? George W. Bush?un ?a?r?s?yla ABD?deki Annapolis?te gelecek ay ya da aral?k ay?nda yap?lacak toplant?yla ayn? g?nlerde yapaca?? bildirildi.
Merkezi Suriye?de bulunan Filistin Halk Kurtulu? Cephesi (FHKC) Genel Komutanl????n?n ?st d?zey yetkilisi Telal Naci, haz?rl?k komitesinin, 7-8 Kas?m?da yap?lmas? planlanan ?am toplant?s?n?, ?Bush konferans?yla ayn? zamana getirmek i?in? yeniden programlad???n? ilan etti.
Naci, ?Bu, toplant?y? daha da etkili duruma getirecek? dedi. (DI? HABERLER)
L?bnan cephesinde hareketlilik

?srail-L?bnan s?n?r?, i?gal rejiminin 2006 yaz?nda L?bnan?? i?gal etme giri?iminde bulunmas?ndan bu yana en hareketli g?nlerini ge?iriyor. Bir yandan ?srail?in b?lgede, 2006 i?gal giri?iminden bu yana en b?y?k askeri manevralar?ndan birini yapt??? ifade edilirken, ?te yandan L?bnan ordusu ile b?lgedeki BM g?c? UNIFIL?in de ?i?birli?ini? geli?tirmek amac?yla ortak tatbikatlar yapt??? s?ylendi. Bu hareketlilik kar??s?nda bo? durmayan L?bnan ulusal direni? g?c? Hizbullah da, ?srail?in ge?en yaz g??l?kle ula?t??? Litani Nehri civar?ndaki etkinli?ini art?rd??? ??renildi. ?srail medyas?nda yer alan haberlerde, ?Tatbikat, ?kinci L?bnan Sava???ndan bu yana b?lgedeki en b?y?k askeri hareketlilik? vurgusu yap?ld?. L?bnan ordusunun UNIFIL ile yapt??? ortak tatbikat?n ise, stat?s? tart??mal? b?lge ?ebaa ?ift?ilikleri civar?nda d?zenlendi?i ??renildi. ?srail i?gal giri?imini p?sk?rten Hizbullah??n da, Litani Nehri k?y?s?ndaki askeri varl???n? art?rma takti?i izledi?i belirtiliyor. B?lgedeki kaynaklara g?re Litani civar?ndaki arazileri sat?n alan Hizbullah??n, b?lgeye giri?i yasaklad??? da s?yleniyor. Hizbullah?a ait olan topraklarda, gerillalar?n ?devriye gezdi?i? de gelen haberler aras?nda. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net