01 Kasım 2007 00:00

Madrid sald?r?lar? davas? sonu?land?

?spanya?n?n ba?kenti Madrid?de 11 Mart 2004 tarihinde 191 ki?inin ?l?m?ne ve 1841 ki?inin yaralanmas?na neden olan sald?r?larla ilgili davada 21 san??a toplam 120 bin 755 y?l rekor hapis cezas? verildi.

Paylaş

?spanya?n?n ba?kenti Madrid?de 11 Mart 2004 tarihinde 191 ki?inin ?l?m?ne ve 1841 ki?inin yaralanmas?na neden olan sald?r?larla ilgili davada 21 san??a toplam 120 bin 755 y?l rekor hapis cezas? verildi. ?o?unlu?u Fasl? olan san?klardan 7?si ise beraat etti.
Madrid?deki Ulusal Mahkeme, ?spanya Anayasas? san?klara en a??r hapis cezas? olarak 40 y?l verilmesini ?ng?rmesine ra?men, 28 san?ktan 21?ine, 3 ile 42 bin 924 y?l aras?nda de?i?en hapis cezalar?na ?arpt?rd?.
?spanya?da ?l?m ya da m?ebbet hapis cezas? bulunmad??? i?in san?klar en ?ok 40 y?l hapiste kalacak. Mahkeme karar metninde, 11 Mart sald?r?lar?n?n ??slami cihat yolunda faaliyet g?steren ter?rist ?rg?t ve gruplar?n? i?i oldu?unu da iddia etti.
Se?imler ve Irak i?gali
Yetkililerin, sald?r?lar sonras?ndaki s?reci idare edi? ?ekli ve ?spanyol halk?n?n, sald?r?lar? d?nemin Madrid h?k?metinin, Irak i?galine destek vermesine ba?lamas?; muhafazak?r Halk?? Parti?nin sald?r?lardan k?sa s?re sonra yap?lan se?imi kaybetmesinde etkili olmu?tu. Se?imlerde, Irak?tan asker ?ekme vaadiyle zafer elde eden Sosyalist Parti, iktidar?n?n ilk g?nlerinde acilen Irak?tan asker ?ekmi?ti. ?ok say?da ?spanyolun, sald?r?lar?n arkas?nda kimlerin oldu?u y?n?nde halen ciddi ??pheleri var.
Bu arada zanl?lar?n t?m? daha ?nce ?su?suz? olduklar?n? s?ylemi?ti. Bu nedenle de ?o?unun, mahkemenin alaca?? karar? temyize g?t?rmesi bekleniyor.
El Kaide ya da ba?ka ?slamc? ?rg?tlerle ba?lar? oldu?una y?nelik iddialar? reddeden zanl?lardan baz?lar?, kendilerine adil davran?lmad??? gerek?esiyle a?l?k grevi de yapm??t?. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Tiflis ile Moskova aras?nda yine gerilim

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa