Osanlu?ya 5 y?l hapis cezas?

?ran?da uzun bir s?redir cezaevinde tutulan sendika lideri Mansur Osanlu?nun, 5 y?l hapse mahkum edildi?i ??renildi.


?ran?da uzun bir s?redir cezaevinde tutulan sendika lideri Mansur Osanlu?nun, 5 y?l hapse mahkum edildi?i ??renildi. Tahran devrim ve genel mahkeme savc? yard?mc?s? Hasan Haddad, resmi IRNA?ya yapt??? a??klamada, Osanlu?nun 5 y?l hapis cezas?na ?arpt?r?ld???n? s?yledi. Savc? Haddad, mahkumiyet karar? kesinle?en Osanlu?nun cezaevine konuldu?unu da belirtirken, Osanlu?ya y?neltilen su?lamalara ili?kin bilgi vermedi.
Tahran Otob?s ?of?rleri Sendikas? Ba?kan? Osanlu, 2005 y?l?nda otob?s ?of?rlerinin, Tahran?da yapt??? protesto g?sterileri ve greve liderlik etti?i gerek?esiyle Aral?k 2005?te tutukland?ktan 8 ay sonra serbest b?rak?lm??t?. Protesto g?sterilerinden sonra Osanlu ve 1000 kadar ?al??an, ?irket taraf?ndan i?ten at?lm??t?.
2006 sonunda yine tutuklanan Osanlu, en son ge?en temmuzda ?rejim aleyhine bildiri da??tmak? su?lamas?yla g?zalt?na al?nm??t?. Osanlu?nun sa?l?k durumunun a??rla?t??? ve g?rme kabiliyetini kaybetme tehlikesiyle y?z y?ze oldu?u da belirtilmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net