AVRUPA GER?E?

 • ?stanbul, Ankara, ?zmir ya da T?rkiye?nin ba?ka bir kentinin en i?lek meydan?nda 3 bin, 5 bin, hatta 10 bin dazlak Alman Neonazinin toplan?p, ?Almanya Almanlar?nd?r?, ?Alman olmaktan gurur duyuyorum? diye sloganlar att???n?; Alman bayraklar?, Nazi sembolleri ta??d???n?, ?Hitler selam?? verdi?ini d???n?n...


  ?stanbul, Ankara, ?zmir ya da T?rkiye?nin ba?ka bir kentinin en i?lek meydan?nda 3 bin, 5 bin, hatta 10 bin dazlak Alman Neonazinin toplan?p, ?Almanya Almanlar?nd?r?, ?Alman olmaktan gurur duyuyorum? diye sloganlar att???n?; Alman bayraklar?, Nazi sembolleri ta??d???n?, ?Hitler selam?? verdi?ini d???n?n...
  E?er; ?Germen ?rk?n?n ?st?nde ba?ka bir ?rk?n olmad???n?? ilan ederek, kendisinden olmayan ?tekilere kar?? ac?mas?z bir sava? ve yok etme politikas? izleyen Hitler fa?izminin, iktidarda oldu?u y?llarda Almanya ve i?gal etti?i ?lkelerde i?ledi?i cinayetleri, kurdu?u toplama kamplar?n? az ?ok biliyorsan?z, yukar?daki g?r?nt?ler sizi kesinlikle deh?ete d???recektir... En ?nemlisi, bu kadar Neonazinin ?lkenizde, yani T?rkiye?de, ba?kalar?na kin ve nefret kusmas?na izin verilmesine ayr? bir tepki duyars?n?z.
  ?imdi madalyonun di?er y?z?ne bakal?m ve T?rkiye?nin herhangi bir kentindeki bu muhtemel g?r?nt?lerin bug?n Almanya?da ger?ekle?mekte oldu?unu g?relim.
  Ge?ti?imiz hafta sonunda Berlin?de, K?ln?de, Dortmund?da, Duisburg?da... ellerinde T?rk bayraklar?, ?? hileli flamalar, dillerinde ?K?rtlere ?l?m? sloganlar? ve kurt ulumalar? olan milliyet?iler, k??e bucak dola?arak sald?racak bir K?rt derne?i, lokali ve K?rt arad?...
  Alman Neonazilerin g??menlere, yoksullara y?nelik zaman zaman ger?ekle?tirdi?i sald?r?lar?n bir benzerini ?T?rk Neonazileri? Almanya?da K?rtlere kar?? ger?ekle?tirdi. T?rkiye?deki olaylar nedeniyle ?u g?nlerde s?z konusu ?evreler taraf?ndan y?llardan beri Almanya/Avrupa?da ya?ayan, belki de do?an, ?iddet ve ter?rle bir alakas? olmayan, ama K?rt kimli?ine sahip ??kan sivil, masum insanlara kar?? bir cad? kazan? kaynat?yor.
  Bu nedenle Alman gazeteleri, haber ajanslar? ve televizyonlar?, hafta ba??ndan bu yana s?rekli ?T?rk-K?rt ?at??mas? ?lkemize mi ta??n?yor?? ya da ?T?rkler, Almanya?da K?rtleri koval?yor? gibi ba?l?klar? i?eren haber ve yorumlar yay?nlamaya ba?lad?. Ve maalesef, T?rkiye?de y?kseltilmeye ?al???lan ?T?rk-K?rt gerilimi?, sermaye bas?n? ve milliyet?i-?oven ?evreler taraf?ndan Avrupa ?lkelerine de ta??nd?.
  Y?llard?r, Avrupa ?lkelerinde ya?ayan T?rkiye k?kenli g??menler aras?nda milliyet?i-gerici d???nceleri yayarak, i?inde ya?ad?klar? toplumlara uyum g?stermelerini, bunlar?n par?as? olmalar?n? engelleyen ?evreler, ?imdi b?y?k-k???k kentlerin en i?lek merkezlerinde T?rk bayra?? sallayarak, kurt i?areti yaparak, uluyarak K?rtlere kar?? kin ve nefret k?r?kl?yorlar. Bu g?r?nt?, elbette yerli halklar aras?nda T?rkiye k?kenli g??menlere kar?? ?nyarg?lar?n k?r?klenmesine, derinle?mesine hizmet ediyor.
  B?ylece T?rk kimli?ine sahip ??kt???n? ileri s?ren milliyet?iler taraf?ndan yap?lan eylemlerin t?m?, T?rkl??e en b?y?k zarar? veriyor. Alman kamuoyunda bu kesimlerin ??rg?tl? bozkurtlar? oldu?u a??k olarak yaz?l?yor. Haberlerde, K?rt kurumlar?na kar?? ?iddet i?erikli eylemler yapanlar?n ?a??r? sa?c? T?rkler? oldu?u ?zenle vurgulan?yor. (?A??r? sa?c?? tan?mlamas?, Almanya?da genellikle Neonaziler i?in kullan?l?yor.)
  PKK, 1993 y?l?nda T?rk kurum ve kurulu?lar?na y?nelik yapt??? sald?r?lar nedeniyle Almanya ??i?leri Bakanl??? taraf?ndan yasaklanm??t?. Aradan ge?en 14 y?l i?erisinde PKK Almanya?da, daha ?ok bar????l temelde eylemler ger?ekle?tirdi. Bu durum, Federal Anayasay? Koruma ?rg?t??n?n raporlar?nda a??k?a belirtiliyor. ?T?rk Neonazileri? taraf?ndan K?rt kurumlar?na y?nelik a??k ?iddet i?erikli sald?r?lar d?zenlendi?i i?in ba?ta Berlin ??i?leri Senat?rl??? olmak ?zere, ??i?leri Bakanl????n?n bu ?rg?tleri yasaklamay? ciddi olarak g?ndemine almas? gerekiyor.
  MHP?ye yak?nl??? ile bilinen ?T?rk Federasyonu?, y?llard?r Milli G?r?? ile birlikte istihbarat ?rg?tleri taraf?ndan izleniyor. E?er, istihbarat elemanlar? uyumuyorlarsa; bu ?rg?tlerin son sald?r?larla do?rudan ba?lant?l? oldu?unu saptam?? olmal?lar. O halde, a??k?a ?rk ve milliyet fark? nedeniyle K?rtleri hedefe koyan, ?iddete ba?vuran bu ?rg?tlerin yasaklanmas? talebi ?imdi daha g??l? olarak g?ndeme getirilebilir.
  Avrupa?da ya?ayan T?rkiye k?kenli ilerici, demokrat ki?i ve kurulu?lar, ?T?rk Neonazilerin? yasaklanmas? i?in ellerinden gelen ?abay? g?stermeli, en az?ndan bu konuyu Alman kamuoyunun g?ndemine ta??mal?.
  Alman antifa?istler, y?llard?r Hitler?in g?r??lerini savunan, her ulustan emek?iye kar?? ter?r estiren Neonazi ?rg?tlerin, partilerin yasaklanmas?n? talep ediyor, bu u?urda b?y?k kampanyalar d?zenleniyor. ?n?m?zdeki hafta, fa?ist NPD?nin yasaklanmas? i?in toplanan 150 bin imza Berlin?de yetkili kurumlara iletilecek. Uzunca bir s?redir NPD?nin yasaklanmas? konusunda verilen m?cadele, ?imdi daha y?ksek sesle yeniden ifade edilmeye ba?land?. En az?ndan SPD ?yesi 5 i?i?leri bakan?, fa?ist partinin yasaklanmas? konusunda yeni bir inisiyatif ba?lataca??n? ilan etti.
  Alman antifa?istlerinin vermi? oldu?u bu m?cadelenin bir benzerini, son zamanlarda a??k?a K?rtlere kar?? ?rk??l?k temelinde ?iddete ba?vuran T?rk Federasyonu ve ona benzer kurumlara kar??, T?rkiye k?kenli antifa?istler, ilericiler ve K?rtler, Alman antifa?istleriyle birlikte etkili bir m?cadele s?rd?rebilirler. Bu ayn? zamanda, T?rkiye k?kenli g??menlerin i?inde ya?ad??? toplumlara uyum s?recine de katk?da bulunacakt?r.
  Y?cel ?zdemir
  www.evrensel.net