TABLO

 • Demokratik bir ??z?mden ?srarla ka??nan gerici g??ler, K?rt sorununu ?ter?r? sorununa indirgemeye devam ediyorlar.


  Demokratik bir ??z?mden ?srarla ka??nan gerici g??ler, K?rt sorununu ?ter?r? sorununa indirgemeye devam ediyorlar. Her ge?en g?n giderek gerginle?tirilen, halklar? kar?? kar??ya getiren, provokatif , ?rk?? ve gerici a??klamalarla gerginlik t?rmand?r?lmaktad?r.
  ?lkeyi k?resel sermayeye pe?ke? ?eken, ?serbest piyasaya a??lma? ad? alt?nda b?t?n de?erleri ya?malayan g??ler, yaratt?klar? yoksulluk ve a?l?k tablosunu perdelemek i?in K?rt sorununu ??z?ms?zle?tirmek i?in yo?un ?aba g?sterdikleri a?ikard?r.
  T?rk, K?rt, Arap, Laz, ?erkez... b?t?n milliyetlerden ezilenlerin tek cepheden gerici sermaye g??lerine kar?? birle?melerini engellemek i?in ?ovenist ve gerici k??k?rtmalar s?rekli canl? tutulmakta ve K?rt sorununun demokratik ??z?m? s?rekli ertelenmektedir.
  Otuz y?ld?r s?rd?r?len i? sava??n sorunu derinle?tirdi?i, gelinen noktada bu sorunun tek ??z?m yolunun demokratik a??l?m oldu?unu g?stermi?tir. Ne var ki, gerici g??ler bu ??z?m yolundan ?srarla ka??nmaktad?r.
  ?nce, ordu en modern silahlarla g??lendirilerek b?lge sava? alan?na ?evrildi. Binlerce k?y, y?k?ld? ve bo?alt?ld?. Ayr?ca binlerce insan ?ld?r?ld?? Y?llarca b?lge ?ola?an?st? hal ko?ullar?? alt?nda ve g?da ambargosuna maruz b?rak?ld?. Binlerce faili me?hul cinayet ve ?rt?l? ?bin? operasyon! Ve bug?n yap?lmas?nda tekrar ?srar edilen 24 s?n?r ?tesi operasyon?
  Sonu?: ?ld?r?len binlerce K?rt-T?rk yoksul aile ?ocuklar?ndan olu?an asker ve K?rt genci? Yak?lm??, y?k?lm??, viran edilmi? k?yler ve ormanlar. Sorun ??z?ld? m?? Aksine otuz y?l ?ncesine g?re daha da t?rmanm?? noktada.
  Israrla d??man d??ar?da aran?rken, sorunun i?erideki tutucu, inkarc?, despotik, bask?c?, inkarc? ve imhac? yakla??mdan kaynakland??? bir t?rl? kabul edilmemektedir.
  H?k?met temsilcileri, K?rt sorununa demokratik ??z?m ?retmek i?in kendi K?rtleri ile g?r??mek yerine Beyaz Saray kap?lar?nda n?bet bekleyerek askeri y?ntemlerle ???zmek? i?in yard?m dilenmektedir. Bu tutum, emperyalist ABD i?in bulunmaz bir f?rsatt?r. ??nk?, T?rkiye?yi b?lgede kendi ??karlar? u?runa diledi?i gibi kullanmak i?in bu sorun ?nemli bir kozdur. Ve bu kozu kullanmak i?in elinden geleni yapmaktad?r.
  Akl? ba??nda, kendisine g?veni olan, bar??? ve karde?li?i savunan?n bu kart? emperyalist ABD ve di?er gerici g??lerin elinden almas? gerekir. Ne yaz? ki, bu tutumun aksine, sorunu t?rmand?racak ne kadar y?ntem varsa ba?vurulmaktad?r.
  ?lke i?indeki askeri operasyonlar y?llard?r s?r?yor, sonu? al?nd? m?? Hay?r. Yirmi d?rt kez s?n?r ?tesi operasyon denendi, o da olmad?. ?? bin dolay?nda k?y g?venlik nedeniyle yak?ld? ve bo?alt?ld?, olmad?. G?neydo?u ve Do?u Anadolu?da K?rtlerin ya?ad??? b?lgelerde y?llarca g?da ambargosu uyguland?, bu da ??zmedi. Demek ki sorun sava? ve ?iddetle ??z?lemeyecek kadar ciddidir ve bu y?ntemlerden art?k vazge?ilmelidir.
  Buna ra?men, sava? ve ekonomik ambargo y?ntemleri ?zerinde durulmaktad?r:
  Bug?nlerde tart???lan ekonomik ambargo, bu yaz?y? yazd???m?z saatlerde Bakanlar Kurulu?nda g?r???l?yordu. Peki ekonomik ambargo y?llarca bu ?lke halk? ?zerinde denendi, sorun ??z?ld? m?? Ambargonun uygulanmas? durumunda sadece Irak halk?na m? uygulanm?? olacak? Do?u ve G?neydo?u B?lgesi de dolayl? olarak bu kapsama al?nm?? olmayacak m?? Ekonomik ambargo dahil, ele al?nan b?t?n y?ntemler bu sorunu giderek ??z?ms?zle?tirmez mi? B?rak?n ??z?m? giderek d???mle?tirmez mi?
  Uygulanan ?zelle?tirmelerle kamu ?retim ara?lar?n? pe?ke? ?eken bu ?serbest piyasac??, ya?mac? iktidarlar ?lkenin tamam?n? yoksullu?a mahkum etmi?tir. Ancak b?lgenin fiziki ko?ullar? yans? s?ra K?rt sorununun yaratt??? gerginlikle bu b?lgenin daha ?ok yoksullu?a mahkum oldu?u do?rudur.
  ??z?m y?ntemi olarak tart???lan konulardan biri de b?lgedeki sosyo-ekonomik kalk?nman?n sa?lanmas?d?r. ?lke genelinde ya?anan sosyo-ekonomik kalk?nma sorunu ku?kusuz b?lgede daha fazla ya?anmaktad?r. Ancak ekonomik kalk?nman?n K?rt sorununun ??z?m y?ntemlerinden biri olarak ele almak sorunu anlamamakta ?srard?r ve sapt?rmad?r. Ku?kusuz sosyal bir devletin (sosyal yan? kald?ysa) ?lkedeki dengesizlikleri ve e?itsizlikleri gidermesi temel g?revidir. Ancak unutulmamal?d?r ki sorun sadece ekonomik kalk?nma sorunu de?il, ayn? zamanda bir kimlik sorunudur ve buradan bak?lmad?k?a ??z?m sa?lamak olanaks?zd?r.
  K?rt sorununun tek ??z?m?; g?n?ll?, e?it, ?zg?r ve demokratik birliktelik temelinde ele al?nmas?d?r. Sava?, ambargo, imha ve inkar?n ??z?m olmad??? art?k kan?tlanm??t?r. Bu inattan vazge?ilmelidir.
  Hasan H?seyinK?rm?z?toprak
  www.evrensel.net