Greve muhtar deste?i

Be?ikta??ta bulunan 12 mahalle muhtar? Telekom Be?ikta? Santrali?ni ziyaret ederek grevci i??ilere destek verdiler.


Be?ikta??ta bulunan 12 mahalle muhtar? Telekom Be?ikta? Santrali?ni ziyaret ederek grevci i??ilere destek verdiler. Ziyarete kat?lan muhtarlar mahallelerinde i??ilerin hakl? m?cadelesini halka anlatacaklar?n? s?ylediler.
???iler, d?n ??le saatlerinde santrale gelen muhtarlar? alk??larla kar??lad?. Grevlerinin k?r?lmak istendi?ini, haklar?nda yap?lan yalan haberlerin, i??ilerle halk? kar?? kar??ya getirdi?ini dile getiren i??iler, muhtarlar?n kendilerini desteklemesinin kendilerini sevindirdi?ini dile getirdiler. Muhtarlara desteklerinden dolay? te?ekk?r eden ??yeri Temsilcisi Hasan Tali, grevlerinin ba?lad??? g?nden bug?ne bir karalama kampanyas?yla kar?? kar??ya olduklar?n? ve halkla kar?? kar??ya getirilmek istendiklerini ifade etti. Neden greve ??kt?klar? ve talepleri hakk?nda muhtarlara bilgi veren Tali, muhtarlar?n halka grevi do?ru ?ekilde anlatmas?n?n ?nemli oldu?unu ifade etti. T?m bask?lara ve karalamalara ra?men grevlerini s?rd?rmeye devam edeceklerini belirten Tali, desteklerin artmas?n?n g??lerini art?rd???n? belirtti.
Destek s?z?
Be?ikta? Muhtarlar Derne?i Ba?kan? Dursun G?l, Be?ikta??ta bulunan muhtarlar?n, i??ilerin hakl? m?cadelesini destekledi?ini ifade etti. Halka grevi do?ru bir ?ekilde anlatacaklar?n? ve destek isteyeceklerini dile getiren G?l, ?Bizler parti ba?kanlar? taraf?ndan atanmad?k. Halk?n iradesiyle se?ildik. Bu y?zden sizlerin sorunlar?n? sahiplenece?iz? diye konu?tu. ???ilerin ayn? zamanda demokrasi m?cadelesi de verdi?ini belirten G?l, i??ilerin istedikleri zaman yanlar?nda olmaya devam edeceklerini belirtti. Muhtarlar, konu?malar?n ard?ndan bir s?re daha i??ilerle grev ?ad?r?nda sohbet ettiler.
Y?r?y?? yapt?lar
Esenler Telekom M?d?rl????ndeki grevci i??iler ise Gaziosmanpa?a ve Fatih m?d?rl?klerinde ?al??an arkada?lar?n?n da kat?l?m?yla y?r?y?? yapt?lar. Esenler D?rtyol? a y?r?yen i??iler yol boyunca ?Oger ?a??rd? sabr?m?z? ta??rd??, ?K?le de?il i??iyiz hep birlikte g??l?y?z?, ?T?rk-?? eyleme genel greve?, ?Sabotaj yok direni? var? sloganlar?n? att?lar. Burada konu?ma yapan Haber-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, ?stanbul?daki ar?za say?s?n?n 70 bine dayand???n? ve patronun buna kar?? ta?eron firmalar? ?al??t?rmak istedi?ini s?yledi. Ta?eron firmalara onlara ?al??t?rmayacaklar?n? net bir ?ekilde s?ylediklerini anlatan Dokuyucu?nun s?zleri i??iler taraf?ndan ?Ya?as?n i?, ekmek, ?zg?rl?k m?cadelemiz? slogan? ile kesildi. Patronun ar?zalar nedeniyle k??eye s?k??t???na dikkat ?eken Dokuyucu ?Biz bu grevi e?lerimizle, ?ocuklar?m?zla kazanana kadar devam ettirece?iz? diye konu?tu. Dokuyucu. grevin ?ok ?nemli oldu?unu ve kazan?m?n T?rkiye i??i s?n?f?n?n kazan?m? kaydetti. ???iler eylemin ard?ndan sloganlarla m?d?rl??e geri d?nerken, yol boyunca ?evredekiler alk??lar?yla, ara? s?r?c?leri ise kornalar?yla destek verdiler.
Bu arada, T?rk-?? Ba?kanlar Kurulu?nun, T?rk Telekom grevi ve son d?nemde geli?en olaylar? g?r??mek ?zere 2 Kas?m?da toplanaca?? a??kland?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net