EMEK G?NL??

 • ?al??ma Bakan?, Sendikalar Kanunu ve Toplu ?? S?zle?mesi Kanunu?nun en ge? 2008 Haziran??na kadar ??kar?laca??n? a??klam??.


  ?al??ma Bakan?, Sendikalar Kanunu ve Toplu ?? S?zle?mesi Kanunu?nun en ge? 2008 Haziran??na kadar ??kar?laca??n? a??klam??. Bu konuda sendikalar aras?nda aral?k ay?na kadar mutabakat sa?lay?p, kanunu Meclis?e g?nderecekler. Birden ortaya ??kan bu durumu neye yoraca??z. Yakla??k 15 y?ld?r bu yasalar de?i?sin diye m?cadele eden i??ileri ve sendikalar? g?rmezden gelen h?k?metler ne oldu da yasalar? de?i?tirmek i?in harekete ge?tiler.
  Buras? biraz ku?kulu ve karanl?k. Telekom grevinin devam etti?i bir s?re?te, yasalar?n de?i?mesinin g?ndeme gelmesi d???nd?r?c?. Durumu b?yle ifade ederken, yasalar?n de?i?imine kar?? de?iliz, yasalar?n i??ilerden ve sendikalardan yana de?i?mesini istiyoruz. Yasalar daha demokratik olsun, i??iler grev hakk?n? daha iyi kullans?nlar istiyoruz. Biliyorsunuz Telekom i??ileri uzun bir T?S prosed?r? sonucunda ancak greve ??kt?lar. Grev s?recine gelene kadar t?m ko?ullar patrondan yana i?lemektedir. Grev ba?lad??? g?nden itibaren, yine yasalar patrondan yana i?lemeye devam ediyor. Telekom i??ileri 17 g?nd?r grevdeler ve patron grevi k?rmak i?in elinden geleni yap?yor. Bu da yetmiyor devletin kolluk g??leri, valiler, ta?eron ?irketler, burjuva medyas? elbirli?i i?inde grevi k?rmak i?in, g??lerini seferber etmi? durumdalar. Telekom patronu 17 g?n i?inde ?e?itli b?lgelerde 483 kez grev k?r?c?l??? yaparak, i??ileri y?ld?rmaya ve teslim almaya ?al??t?. Grev k?r?c?l???n?n ad?, yasalardaki haklar?m?z? kullan?yoruz oluyor. Onun i?in, yasalar?n de?i?mesinin g?ndeme gelmesinin alt?nda acaba hangi nedenler yatmaktad?r ve ??kacak yasalar i??ileri ve sendikalar? nas?l etkileyecektir?
  ?teden beri bilinen bir ger?ek var, i??ilerin ve emek?ilerin kazan?m? olan k?dem tazminat?, h?k?met ve patronlarca yine g?ndeme getirilecek. Bunun ba?tan bir pazarl?k konusu yap?lmamas? ve bunu talep edenlerle masaya oturulmamas? gerekiyor. Telekom grevi patronlar a??s?ndan iyi de?erlendirilecek ve i??ilerin grev haklar?n? hi? kullanamayacaklar? bir yasay? nas?l ??kar?r?z diye mutlaka haz?rl?k yapacaklard?r. ??nk? ?u anda var olan yasalar?n karma??k, uzun ve b?kt?r?c? yanlar?n?n olmas?na ra?men, i??ilerin ve sendikan?n kararl? tutumu sonucunda Telekom i??ileri greve ??km??t?r. Grev a?amas?na gelmek kolay olmam??t?r, sendikalar grev karar? ald??? andan itibaren, yasal s?resi i?inde greve ??kmazlarsa yasalar gere?i yetkileri hemen d??mekte ve i??iler bir anda s?zle?meden yararlanamama durumuyla kar??la?maktad?rlar.
  Yani Grev ve Toplu ?? S?zle?mesi Kanunu, ba??ndan sonuna kadar, her maddesi antidemokratik yanlar? i?eriyor. Telekom i??ileri grev a?amas?n? yakla??k bir y?ll?k bir prosed?r?n sonunda gelmi?lerdir. Yani bir toplu i? s?zle?mesi g?r??mesi, her ?ey yolunda gitti?i ko?ullarda en az alt? ay? bulmaktad?r. ??veren veya ikinci ?ah?slar taraf?ndan itirazlar oldu?u ko?ullarda, bunun bitmesinin iki y?l? buldu?u, daha uzun y?llar s?rd??? olmu?tur. B?yle Grev Yasas? ve Toplu ?? S?zle?mesi Yasas??n?n i??ilerin ve emek?ilerin m?cadelesinin ?n?nde b?y?k bir engel olu?turdu?unu t?m sendikac?lar, ileri i??iler bilmektedir ve kar??la?t?k?a i??iler de ??renmektedir.
  ?u anda y?r?rl?kte olan Sendikalar Kanunu, Grev ve Toplu ?? S?zle?mesi Kanunu elbette de?i?melidir. Bu de?i?tirilirken kimden yana de?i?tirilece?i ?nemlidir. Telekom patronunun elinden gelse, hemen Haber-?? Sendikas??n? bitirecek ve i??ilerin grevine son verecek. Bunu yaparken g?c?n? yasalardan ve patronlar?n ?rg?tl? g?c?nden alacak. ?yleyse Telekom grevini, yasalar?n i??ilerden yana de?i?mesinin bir olana?? olarak g?rmek, b?yle de?erlendirmek gerekiyor. Grevle dayan??ma ve grevi b?y?tmek, onlar?n yasalar?na ra?men grevin kazan?mla bitirilmesini sa?lamak, yasalar?n i??ilerden yana de?i?mesinin bir ad?m? olacakt?r. ?yleyse bu s?reci iyi izlemek, yasalar?n i??ilerden ve sendikalardan yana de?i?mesini istemek, talep etmek ve bunun i?in m?cadele etmek, ayn? zamanda grevle dayan??makt?r.
  Seyit Aslan
  www.evrensel.net