Erdo?an: Gerekeni yapmaktan ?ekinmeyiz

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, T?rkiye?nin g??l? bir ekonomiye sahip oldu?unu belirterek, ?Ne g??l? ekonomimizden, ne de ekonomi g?venli?imizden vazge?eriz.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, T?rkiye?nin g??l? bir ekonomiye sahip oldu?unu belirterek, ?Ne g??l? ekonomimizden, ne de ekonomi g?venli?imizden vazge?eriz. Huzurumuza, g?venli?imize, birli?imize sald?r? olmas? durumunda gereken neyse yapmaktan ?ekinmeyiz? diye konu?tu.
Erdo?an, D?? Ticaret M?ste?arl????n?n 10. D?? Ticaret Haftas? kutlamalar? kapsam?nda d?zenledi?i toplant?da yapt??? konu?mada, d?? ticaret alan?nda ya?anan geli?melerin g???s kabartt???n? s?yledi. 2002 y?l?nda 36 milyar dolardan ald?klar? ihracat? 100 milyar dolara ??kard?klar?n? savunan Erdo?an, ?2023 y?l?nda 500 milyar dolar seviyesine ula?aca??z. T?rkiye?nin temel her alanda elde etti?i bu ?arp?c? ba?ar?lar birbirinden ba??ms?z olarak ger?ekle?miyor. T?rkiye istikrarl?, kararl?, ayaklar? yere sa?lam basan b?y?me s?recine girmi?tir. Yat?r?mc?, ?retimci ve giri?imci ?n?n? daha net g?rebilir durumda. D?? ticarette 3 kata varan art?? s?z konusu. B?y?me oranlar? ve g?venin artmas? ihracat?n artmas?n? etkilemi?tir? diye konu?tu.
Erdo?an, ?Ankara?da oturup kalsayd?k b?rak?n ?ran?la, Rusya ile Yunanistan ile ili?ki kurmay?, yan? ba??m?zdaki ?ank?r? ve Konya ile bile ileti?im kuramazd?k. Aktif olacaks?n?z ki ticaret ili?kimiz geli?sin, hem de yat?r?m yap?ls?n. ?B?lgenin g??l? ekonomisi olacak? demekle g??l? ekonomi sa?lanm?yor? dedi.
Uygun zemini olu?turarak, p?r?zleri gidererek, engelleri kald?rarak ihracat??ya, ?retim yapana yol a?acaklar?n? s?yleyen Erdo?an, ancak bu durumda yabanc? yat?r?mc?n?n T?rkiye?ye gelece?ini s?yledi. Beklenmedik geli?melere kar?? T?rkiye ekonomisinin bunu a?acak g?c? oldu?unu belirten Erdo?an, g??l? ekonominin siyasi ve diplomatik g?c? de beraberinde getirdi?ini kaydetti. Erdo?an, ?Gere?i neyse yapar?z. Bundan ?ekinmeyiz? diye konu?tu.
T?rkiye?nin g??l? ekonomisi ve ekonomi g?venli?i oldu?unu belirten Erdo?an, ?Ne g??l? ekonomimizden, ne de ekonomi g?venli?imizden vazge?eriz. Huzurumuza, g?venli?imize, birli?imize sald?r? olmas? durumunda gereken neyse yapmaktan ?ekinmeyiz? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net