Referandumun kesin sonu?lar?

Y?ksek Se?im Kurulu (YSK), Anayasa de?i?ikli?inin halk oyuna sunulmas?na ili?kin 21 Ekim 2007?de yap?lan halk oylamas?n?n kesin sonu?lar?n? a??klad?.


Y?ksek Se?im Kurulu (YSK), Anayasa de?i?ikli?inin halk oyuna sunulmas?na ili?kin 21 Ekim 2007?de yap?lan halk oylamas?n?n kesin sonu?lar?n? a??klad?.
Resmi Gazete?nin d?nk? say?s?nda yay?mlanan resmi sonu?lara g?re, g?mr?k kap?lar?nda oy kullananlar d???nda se?men listelerindeki toplam kay?tl? 42 milyon 665 bin 149 se?menden 28 milyon 794 bin 216?s? 135 bin 75 sand?kta oy kulland?.
G?mr?k kap?lar?nda 25 bin 103 oyun kullan?ld??? halk oylamas?nda toplam kullan?lan oy 28 milyon 819 bin 319 olarak tespit edildi. Kullan?lan oylar?n 651 bin 658?i ge?ersiz say?ld?.
T?rkiye geneli ge?erli oylar?n 19 milyon 422 bin 714??n?n ?Evet? oyu, 8 milyon 744 bin 947?sinin ise ?Hay?r? oyu oldu?u a??kland?.
Kat?l?m oran? y?zde 67.51, ?Evet? oylar?n?n oran? y?zde 68.95, ?Hay?r? oylar?n?n oran? y?zde 31.05 oldu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net