01 Kasım 2007 00:00

DTP?ye kapatma tehdidi

H?k?met, Genelkurmay ve medya taraf?ndan hedefe konulan Demokratik Toplum Partisi?ne (DTP) y?nelik kapatma giri?imlerinin h?zland?r?ld??? bildirildi.

Paylaş

H?k?met, Genelkurmay ve medya taraf?ndan hedefe konulan Demokratik Toplum Partisi?ne (DTP) y?nelik kapatma giri?imlerinin h?zland?r?ld??? bildirildi. Yarg?tay Ba?savc?l????n?n, valiliklere yaz? g?ndererek DTP milletvekillerinin se?im ?ncesi yapt?klar? t?m konu?malar? istedi?i iddia ediliyor.
F?rat Haber Ajans??nda Ayd?n ?nal imzas?yla yay?nlanan habere g?re DTP?ye y?nelik Yarg?tay Ba?savc?l????nca a??lan soru?turma derinle?tirildi.
Ba?savc?l???n yakla??k bir ay ?nce, DTP?li milletvekillerinin se?imden ?nce yapt??? t?m konu?malar?n kay?tlar?n? ilgili ?ehirlerin valiliklerinden talep etti?i ??renildi. Ba?savc?l?k, rutin olarak t?m partilerin faaliyetlerini takip ediyor ve su? unsuru oldu?una inand??? konu?malar?n kay?tlar?n? edinerek, ilgili partinin dosyas?na koyuyor. Ancak ba?savc?l???n DTP ile ilgili olarak izledi?i yol, kaynaklarca ?farkl?? olarak nitelendiriliyor.
Ba?savc?l???n, daha ?nce kay?tlar?n? istedi?i konu?malar?n t?m?n?n tam metinleri i?in bir kez daha yaz? g?ndermesi; DTP?ye y?nelik soru?turmada karar a?amas?na gelindi?i, dosyadaki eksiklerin tamamlanmas? yolunda ad?m at?ld??? ?eklinde yorumlan?yor.
Milletvekillerinin durumu
Ankara?daki kaynaklar da bu iddialar? do?ruluyor. Yarg?tay Ba?savc?l????n?n DTP?ye y?nelik kapatma davas? a?mak i?in t?m haz?rl?klar?n? tamamlad???, i?in sadece imzaya kald??? ?ne s?r?l?yor. Ancak ba?savc?l???n, son d?nemde ya?anan geli?meleri de?erlendirerek bir s?re daha beklemeyi tercih etti?i ifade ediliyor. Olas? bir kapatma davas?ndan ancak geli?melerin seyrine g?re vazge?ilebilece?i belirtilebiliyor.
Ba?savc?l???n dava a?mas? halinde dosyay? Anayasa Mahkemesi inceleyecek. Anayasa Mahkemesi partinin kapat?lmas?na karar verirse, milletvekillerinin vekilli?inin d??mesine de h?kmedebilecek.(HABER MERKEZ?)
DTP ve Zana?ya soru?turma

Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???, Diyarbak?r?da d?zenlenen Demokratik Toplum Kongresi ve bu kongrede konu?ma yapan DEP eski Milletvekili Leyla Zana hakk?nda soru?turma ba?latt?. Savc?l?k, hem a??l?? konu?malar?ndan hem de sonu? bildirgesinden dolay? Leyla Zana hakk?nda ayr? ayr? soru?turma a?t? ve g?r?nt? kay?tlar?n? istedi.
Savc?l??a g?nderilen yaz?da, DTP il binas?nda d?zenlenen toplant?da K?rt?e konu?ma yapan eski DEP Milletvekili Leyla Zana?n?n, Abdullah ?calan i?in, ?Onu halktan koparamayacaks?n. 9 y?l adaya ald?n?z, halktan kopard?n?z. Halk?n yan?na getireceksin. T?rkiye?ye belki ?affedin? diyece?im ama zaten o bunu kabul etmez? s?zlerine yer verildi.
Zana?n?n Kuzey Irak?ta bulunan PKK ?st d?zey y?neticilerinin T?rkiye?ye iadesi konusundaki ?Haysiyetli ve ?erefli hi?bir K?rt zindanlarda karde?inin kafas?n?n ezilmesini ne ister, ne de karde?ini teslim eder? s?zleri ile ilgili g?r?nt? kay?tlar? da istendi.
Savc?l?k, kay?tlar?n incelenmesinin ard?ndan dava a??l?p a??lmayaca??na karar verecek.
Dava a??lmas? halinde a??l?? konu?mas?n? yapan Zana ve sonu? bildirgesini okuyan DTP Genel Ba?kan Vekili Nurettin Demirta? hakk?nda ?yasad??? ?rg?t propagandas? yapmak? su?undan 5 y?l hapis istemiyle dava a??labilecek.

Tu?luk?a 2 y?l hapis istemi

A?r??n?n Do?ubayaz?t il?esinde ge?en y?l d?zenlenen mitingde, ?Halen da?larda karde?lerimiz ya?amlar?n? kaybediyor. Halen bar??? savunanlar su?lan?yor ve halen tecrit devam ediyor? dedi?i gerek?esiyle hakk?nda 2 y?la kadar hapis cezas? istenen DTP Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk, Erzurum?da yarg?lanacak. DTP?nin 11 Aral?k 2006?da Do?ubayaz?t Belediye Meydan??nda d?zenledi?i mitinge Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk da kat?lm??t?. Mitingde konu?an Tu?luk hakk?nda, Do?ubayaz?t Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan soru?turma a??ld?. Daha sonra hakk?nda dava a??lan Tu?luk?un yarg?land??? Do?ubayaz?t Sulh Ceza Mahkemesi, g?revsizlik karar? vererek dosyay? Erzurum?a g?nderdi.
?Su? ve su?luyu ?vmek?ten iki y?la kadar hapis cezas? istenen Aysel Tu?luk, Erzurum 2?nci A??r Ceza Mahkemesi?nde yarg?? kar??s?na ??kacak.

DTP il?e ba?kan?na 10 ay hapis

Diyarbak?r 6. A??r Ceza Mahkemesi, DTP Halfeti ?l?e Ba?kan? Seyit Ahmet ?calan?? ?Yasad??? ?rg?t propagandas? yapmak?tan TMK 7/2 uyar?nca 10 ay hapis cezas?na ?arpt?rd?.
Diyarbak?r 6. A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?len duru?maya DTP Halfeti ?l?e Ba?kan? Ahmet ?calan kat?lmazken, avukat? Hayrettin G?zel haz?r bulundu.
Av. G?zel, duru?mada son savunmas?n? yaparak, ?calan??n beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti iddia makam?n?n talebi do?rultusunda ?calan?a Ter?rle M?cadele Kanunu?nun 7/2 maddesi uyar?nca ?yasad??? ?rg?t propagandas? yapmak su?lamas?yla 10 ay hapis cezas? verdi.
ÖNCEKİ HABER

Beyaz?t Meydan??na ?bar??? yazd?lar

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa