Irak?tan Tahran?a arabulucu ol teklifi

Irak Ba?bakan? Nuri Maliki, T?rkiye ile ya?ad?klar? krizi ??zmek i?in ?ran?dan yard?m istedi.


Irak Ba?bakan? Nuri Maliki, T?rkiye ile ya?ad?klar? krizi ??zmek i?in ?ran?dan yard?m istedi. ?ran D??i?leri Bakan? Manu?ehr Mutteki?nin Ba?dat ziyareti dolay?s?yla Maliki imzas?yla yay?nlanan yaz?l? a??klamada, Tahran??n Irak-T?rkiye s?n?r?ndaki sorunun ??z?m? i?in devreye girmesi istendi. Maliki, Tahran h?k?metinin ?stanbul?da yap?lacak Irak konferans?na destek olmas?n? da talep etti.
?ran ise, PKK nedeniyle T?rkiye ve Irak aras?nda ya?anan gerginlikte ?arabulucu? olabilece?i bildirildi. ?ran??n Ankara B?y?kel?ili?i?nden ?st d?zey bir yetkili, ?E?er taraflarda kabul ederse ?ran T?rkiye ve Irak aras?nda ya?anan sorunlarda arabulucu olabilir? dedi. ANKA?ya konu?an ?st d?zey ?ran yetkilisi, ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinejad??n sorunun diyalogla ??z?m? i?in Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani ve Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?yi arad???n? hat?rlatarak ?unlar? s?yledi: ?Biz sava? tecr?besi olan bir ?lkeyiz, ge?mi?te Irak?la sekiz y?l sava? ya?ad?k. Sava?larda bir s?r? asker ve masum insan ?l?yor. Biz kom?ular?m?z?n bar????l ??z?mler bulmas?ndan yanay?z. ?ran b?t?n d?nyada sorunlar?n bar????l yollarla ??z?lmesinden yana bir politikay? benimser.?
Yetkili, ?ran??nda PEJAK ile sorun ya?ad???n? belirterek, ?PEJAK bizim askerlerimizi de ?ld?rd?. T?rkiye?yi PKK sorunu konusunda en iyi biz anlayabiliriz?dedi.(HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net