3 Kas?m?da Ankara?ya

?zg?r, Demokratik ve E?itlik?i Bir T?rkiye? mitinginde, ?geleceklerine sahip ??kacaklar?n?? belirten KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, t?m halk? geleceklerine sahip ??kmaya ve 3 Kas?m?da S?hhiye Meydan??nda olmaya ?a??rd?.


?zg?r, Demokratik ve E?itlik?i Bir T?rkiye? mitinginde, ?geleceklerine sahip ??kacaklar?n?? belirten KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, t?m halk? geleceklerine sahip ??kmaya ve 3 Kas?m?da S?hhiye Meydan??nda olmaya ?a??rd?.
3 Kas?m?da S?hhiye Meydan??nda yap?lacak, ??zg?r, Demokratik ve E?itlik?i Bir T?rkiye? mitingi i?in d?n bir bas?n toplant?s? d?zenlendi. Mitingin ?a?r?c?l???n? yapan KESK, TMMOB ve TTB y?neticileri ile destekleyen ?rg?t temsilcilerinin de kat?ld??? toplant?da ortak a??klamay? KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul yapt?.
T?rkiye?nin i?inde bulundu?u tarihsel e?ikte, ?yeni anayasa? tart??malar?n?n ?ok ?nem ta??d???n?, ??nk? anayasalar?n toplumsal ya?ama ili?kin temel tercihleri belirleyen ana belgeler oldu?unu kaydeden Tombul, AKP?nin bug?ne kadar y?r?tt??? politikalar?n ve kapal? kap?lar ard?nda y?r?tt??? ?al??malar?n, 12 Eyl?l Anayasas??ndan kopu?u getirmedi?ini s?yledi. Anayasa tart??malar?n?n bir cephesinde de milliyet?i-otoriter g??lerin yer ald???n?, bu g??lerin ?zg?rl?k, e?itlik ve demokrasi talepleri olmad??? gibi, neo-liberal politikalara itiraz etmediklerinin de s?r olmad???n? aktaran Tombul, anayasa tart??malar?n?n bu g??lerin ellerine b?rak?lamayaca??n?n alt?n? ?izdi.
Laikli?in, ?a?da? bir toplumsal d?zenin vazge?ilmez bir unsuru oldu?unu, ya?am?n hi?bir alan?nda dinsel referansl? ayr?mc?l?k ve bask?n?n ya?anmamas? i?in kamu iradesinin gerekli ?nlemleri almas? gerekti?ini kaydeden Tombul, yeni anayasa tart??malar?n?n ??zg?r, demokratik, e?itlik?i bir T?rkiye? hedefine hizmet etmesini istediklerini s?yledi.
Silahlar g?m?ls?n
Tombul, her g?n yeni ?l?m haberlerinin geldi?i, ?iddet sarmal?n?n adeta bir d??meye bas?lm???as?na t?rmand?r?ld??? bir s?re?te, milliyet?i hezeyan ve militarist ???l?klar?n, toplumsal gerilimin s?rekli y?kseltildi?i bir ortamda, sava? dayatmalar?na kar?? ??k?lmadan, ?sivil anayasa? hedefinden s?z etmenin ac? bir ironi oldu?unu s?yledi. Tombul, silahlar?n g?m?lmesi, sava? haz?rl?klar?na son verilmesi, K?rt sorununun bar????l bir ortamda, demokratik y?ntemlerle ??z?lmesi gere?ini dile getirdi. ?Anadolu topraklar?nda y?zlerce y?ld?r yan yana, karde??e ya?ayan insanlar? ?tekile?tirerek, birbirine d??man ederek T?rkiye toplumunu ay?rmaya ?al??an odaklara kar??, bar?? i?inde, bir arada, karde??e ya?am? savunuyoruz? diyen Tombul, 3 Kas?m?da S?hhiye Meydan??ndan y?kselecek bu, bar?? i?inde bir arada ya?am ?a?r?lar?n?n, t?m toplumu sarmas?n? ve sava? ????rtkanlar?n?n kirli ?zlemlerini bo?a ??karmas?n? diledi.
Tombul, ?Sosyal devlet, g?venli gelecek? isteklerine de dikkat ?ekerek, bunu ortadan kald?racak Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Yasas??n?n Meclis?in ?ncelikli g?ndeminde, kamu emek?ilerinin gelece?ini ellerinden alacak Kamu Personel Rejimi?nin de h?k?metin ?ncelikleri aras?nda bulundu?u aktaran Tombul, ?e?itim, sa?l?k, sosyal g?venlik gibi temel sosyal haklar?n?n piyasan?n k?r h?rs?na a??lmas?na, i? g?vencesiz, kadrosuz, geleceksiz bir ?al??ma? dayatmalar?na 3 Kas?m?da ?hay?r? diyeceklerini ifade etti. Tombul, haklar?na ve gelece?ine sahip ??kan t?m halk? 3 Kas?m?da S?hhiye Meydan??nda olmaya ?a??rd?. (Ankara/EVRENSEL)
Mitinge destek verenler

DTP, EMEP, HAK-PAR, ?DP, SDP, SHP, TKP, T?rk Eczac?lar Birli?i, ASMMMO, D?SK Ankara Temsilcili?i, Deri-??, Hava-??, Liman-??, Petrol-??, T?MT?S, T?rkiye Yazarlar Sendikas?, Alevi Bekta?i Federasyonu, K?z?l?rmak Yerel Dernekler Federasyonu, Devrimci 78?liler Federasyonu, T?rkiye Bar?? Meclisi, Ankara Kad?n Platformu, Antikapitalist, Halkevleri, T?HV, Pir Sultan 2 Temmuz Vakf?, 68?liler Dayan??ma Derne?i, ?HD, E?itimciler Derne?i, ?HD, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i, ??renci Velileri Derne?i, Ankara Tunceliler Derne?i, Kaos GL, Emek Gen?li?i, Gelece?imizi ?stiyoruz Gen?lik Giri?imi, ??renci Kolektifleri, SBF ??renci Derne?i, T?M-?GD, Umut Kooperatifi ??renci Muhalefeti.
Diyarbak?r, bar???n sesini Ankara?ya ta??yacak

TMMOB Diyarbak?r ?l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Semih Oktay, Diyarbak?r?da 3 Kas?m mitingine 250 ki?i katmay? hedeflediklerini belirtti. 5 otob?s kald?racaklar?n? ifade eden Oktay, miting ?al??malar?n? s?rd?rd?klerini, ancak bat? illerinde Diyarbak?r?a yolcu ta??yan otob?slere yap?lan sald?r?lar?n insanlarda ?ekingenlik yaratt???n? s?yledi. Oktay, ?Diyarbak?r olarak, 3 Kas?m mitingini, bu gergin d?nemde sava? k??k?rt?c?lar?na kar?? bir cevap olmas? nedeniyle ?nemsiyoruz? dedi. KESK D?nem S?zc?s? Serdal Sava???, sendikalar?n?n i?yerlerinde ?al??ma y?r?tt?klerini ve 15 otob?s ile kat?lmay? hedeflediklerini s?yledi. Y?kseltilen ?oven milliyet?i dalgaya kar??; halklar aras?nda bar?? ve karde?lik isteyen b?lge halk?n?n sesini g?r bir ?ekilde g?stermek i?in mitinge g??l? haz?rland?klar?n? s?yledi. Cuma g?n? saat 18.30?da Diyarbak?r?dan Ankara?ya hareket edilecek. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net