T?m olanaklar seferber edildi

KESK, TMMOB ve TTB ?nc?l???nde ??zg?r, Demokratik ve E?itlik?i Bir T?rkiye? slogan?yla Ankara?da yap?lacak olan mitingin haz?rl?klar? t?m h?z? ile s?r?yor.


KESK, TMMOB ve TTB ?nc?l???nde ??zg?r, Demokratik ve E?itlik?i Bir T?rkiye? slogan?yla Ankara?da yap?lacak olan mitingin haz?rl?klar? t?m h?z? ile s?r?yor. ???i, memur, kad?n ve gen?lere ?geleceklerine sahip ??k?n? ?a?r?s? yapan kurumlar bar??, karde?lik, demokrasi ve ?zg?rl?k taleplerini dile getirmeye haz?rlan?yor.
Ankara bulu?mas? i?in son g?ne kadar ?a?r?lar?n? s?rd?receklerini dile getiren kurum temsilcileri, haz?rl?k ?al??malar?n? ve hedeflerini gazetemize anlatt?. ?stanbul Tabip Odas? Halkla ?li?kiler Sorumlusu P?nar Bayhan, mitingle ilgili olarak haz?rl?k toplant?lar?n?n s?rd???n? belirterek 2 Kas?m ak?am? Haydarpa?a Tren Gar??ndan gece 24.00?te ?cretsiz tren kald?r?laca??n? a??klad?.
TMMOB ?stanbul ?l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Din??z, ?stanbul?daki t?m kitle ?rg?tleri, meslek odalar?, siyasi yap? ve derneklerle toplant?lar ger?ekle?tirdiklerini dile getirerek geni? kat?l?m hedeflediklerini s?yledi. Mitingle ilgili olarak bas?n a??klamalar? yapt?klar?n? belirten Din??z, ?stanbul?da 9 ayr? merkezden otob?sler kald?racaklar?n?, bunun yan? s?ra trenle de Ankara?ya gideceklerini dile getirdi. Din??z, gazetelere verecekleri ilanlar ile otob?slerin kalk?? noktalar?n? duyuracaklar?n? belirtti.
SES Aksaray ?ube Ba?kan? Song?l Beydilli de d?zenleyici kurumlarla ortak bildiri ve afi? ?al??mas? yapt?klar?n? s?yledi. Mitinge kat?lmak isteyen herkese ula??m kolayl??? sa?lanaca??n? a??klayan Beydilli, ?T?m olanaklar seferber edildi. ?a?r?c? kurumlar ve sendikalar?m?z tren ve ?e?itli merkezlerden otob?sler kald?racak? ?eklinde konu?tu.
Hedefimiz herkesi mitinge ta??mak
TMMOB ?zmir ?l Koordinasyon Kurulu D?nem S?zc?s? Ferdan ?ift?i de ?TMMOB ?KK olarak duyurular?m?z yapt?k. ??yeri ziyaretleri yap?yoruz. Kat?l?m? artt?rmak i?in? diyerek haz?rl?k ?al??malar?n? ?zetledi. ?ift?i, Cuma g?n? saat 23.00?de Alsancak?ta bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Silolar?n?n ?n?nden otob?slerinin hareket edece?ini duyurdu.
KESK ?ubeler Platformu Y?r?tme Kurulu ?yelerinden Sezai Turan ise okullarda y?kselen ?oven dalgaya kar?? mitingin ?nemini vurgulayarak kat?l?m ?a?r?s? yapt?klar?n? belirtti. ?nceki g?n yap?lan Temsilciler Kurulu toplant?s?nda da ya?anan son geli?meleri tart??t?klar?n? ifade eden Turan, ?Toplant?larda bar??? vurguluyoruz. Sadece ?yelerimizle s?n?rl? tutmuyoruz. Kat?labilecek herkesi ta??mak hedefimiz? dedi.
?rademizi g?sterece?iz
Kocaeli?nde KESK, TMMOB, TTB, Emekli-Sen, Dev Sa?l?k-??, EMEP, Halkevleri, SDP, DTP, ?DP temsilcilerinin kat?ld??? iki ayr? toplant? d?zenlendi. Toplant?larda bug?n saat 13.00?te Belediye ??han? ?n?nde bas?n a??klamas? yap?larak mitinge ?a?r? bildirilerinin da??t?lmas? kararla?t?r?ld?.
?te yandan Emek Partisi Kocaeli ?l ?rg?t? miting bildirilerini fabrika ve semtlerde da??tarak mitinge ?a?r? yap?yor.
Emekli-Sen Kocaeli ?ube Ba?kan? Osman Nuri ?enol, kurumlar?n?n mitingi ?nemsediklerini ifade etti. ?Bu ?lkede emeklilerin sendikas? kapat?lmak isteniyor. Bu ?lkede sava? ????rtkanl??? yap?l?yor. Emek?ilerin birbirine d??mesi, birbiriyle bo?azla?mas? hedefleniyor? diyen ?enol, emekliler olarak emek?ilerin bo?azla?mas?na ve d??manla?t?r?lmas?na kar?? mitingde seslerini duyuracaklar?n? dile getirdi.
E?itim-Sen Kocaeli ?ube Ba?kan? Osman Bah?eci de ?zg?r, demokratik ve e?itlik?i bir T?rkiye iradesini Ankara?da g?stereceklerini belirterek herkese mitinge kat?lma ?a?r?s? yapt?klar?n? s?yledi.
E?itim Sen Gebze ?ube Ba?kan? Orhan Kaya da yapt??? a??klamada mitinge geni? kat?l?m? hedeflediklerini belirterek i? yerlerinde toplant?lar yapt?klar?n? dile getirdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net