?ZG?RL?KLER

 • Bir tek de?il ki, adil yarg?yla ilgili sorunlar. Hangi boyutunu alsak?Ge?en hafta ?stanbul?da g?r?len bir davadan, At?l?m Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni?nin yarg?land??? bir davadan, ifade ?zg?rl??? ba?lam?nda s?z ettik.


  Bir tek de?il ki, adil yarg?yla ilgili sorunlar. Hangi boyutunu alsak?
  Ge?en hafta ?stanbul?da g?r?len bir davadan, At?l?m Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni?nin yarg?land??? bir davadan, ifade ?zg?rl??? ba?lam?nda s?z ettik.
  14 ay sonra ilk kez duru?maya ??kar?lacaklard??
  Bug?n, yarg?lamalarda celse aralar?n?n bu denli uzun olabilmesinden s?z edelim. Tutuksuz i?lerden de?il, insanlar tutukluyken, yani kural olarak masumken, ?zg?rl?klerinden nas?l oluyor da mahrum b?rak?l?yorlar, bu konudan s?z edelim.
  Bug?n de (01 Kas?m 2007) Y?GEH (Yurtsever ?zg?r Gen?lik hareketi) davas? var Ankara?da.
  31 ?niversite ??rencisi, ?o?u da tutuklu; ?oyuncak tabancal? ?ete? mi ne kurmu?lar. Ne adam ?ld?rm??ler, gasp etmi?ler; ne de yumruk at?p, kafa g?z yarm??lar. Silahl? bir ?rg?t?n ?yesi olmakla su?lan?p yarg?lan?yorlar. S?yledi?im gibi, hem de tutuklu.
  Bir de, fikri tehlikeli say?lan birisinin, Hasan Co?ar??n, bu s?tunda ?Hasan Co?ar Davas?? diye dile getirdi?im bir dava var. ?ok cana yak?n, esprili, insan haklar? savunucusu karde?im Hasan Co?ar da bug?nlerde ikinci kez yarg? huzuruna ??kar?lacakt?. O da tutuklu.
  ??te budur sorun. Tutuklu.
  Devlet, s?z vermi? olmas?na kar??n, i?kence yapmas?na engel ol(a)mad??? memurunu, adam ?ld?rse bile tutuklam?yor, cezas?zl?k politikas? uyguluyor. Bu biliniyor. Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesinin etkin soru?turma ?ng?ren 13. maddesini, kendi memuru i?in es ge?iyor; ama ayn? devlet kendisine kar?? i?lenmi? su? kategorisi yaratarak, muhalif d???ncedeki insanlar?, hi?bir silahl? eylemi ve silah? olmadan ??ete? diye niteleyip, tutukluyor ve yarg?l?yor. ?stelik, duru?malar, insanlar tutuklu olduklar? halde aylar sonras?na b?rak?labiliyor. Son iki y?ldaki pratik b?yle?
  ?zg?rl??e verilen de?erin azalmas?yla a??klanabilir bu durum.
  Tutuklama rejiminin, ger?ekte ?nlem niteli?inin a??nd?r?lmas? ve cezaland?rma arac? olarak kullan?lmas? trendini g?sterir.
  ?nsan ?zg?rl???n?n de?il, devletin g?venlik alg?lay???n?n ve bu do?rultuda uygulamas?n?n ?ne ??kt???n? g?sterir.
  ?nsan haklar?n?n yarg? arac?l??? ile korunmas? genel ilkesinin olumlu ?rnek uygulamas?n? de?il; yarg?n?n sistem taraf?ndan bask? i?in ara? olarak d???n?ld???n? ve i?letilmek istendi?ini g?sterir.
  Yasaya uygun olabilir bu pratik. Ama hukuka ayk?r?l??? a??k. Bir zorunluluk de?il aylar sonraya duru?ma b?rakmak. Eskiden 30 g?n? a?amazd? ve mutlak zorunluluk aran?rd? daha ileri tarihe b?rakma i?in??imdi ?yle de?il. Yasalar ve yarg? prati?i, y?lda bir iki defa ancak ??kar?yor tutuklu yarg?lanan?, yarg?? huzuruna. ?? y?k?n?n a??rl???ndan da de?il.
  Her 6 ki?iden (yurtta?tan) birisinin sab?kal? oldu?u bir ?lkede ya??yoruz. Kim yap?yor yurtta?lar? sab?kal?? Devletin yasalar? yap?yor; karar vericilerin kararlar? yap?yor. Bo? b?b?rlenmeleri b?rak?p da, a)d?zenin niteli?ine, b) hakkaniyete uygun adalet da??t?m? sorununa bak?lmal?. Adil yarg?lama sorununa?
  12 Eyl?l askeri rejimi yarg? uygulamalar? ile bug?n?n uygulamalar? aras?nda ?zde pek fark yok. O d?nemde de haz?rl?k dosyalar?n? incelemek olanaks?zd?, bug?n de? O d?nemde de yarg?? huzuruna ??kmak i?in aylarca ve bazen birka? y?l beklerdiniz, bug?n de? Da??t?lan adalet o d?nemde de sorunluydu, bug?n de...
  Yarg? ne zaman insan haklar?n? ve temel ?zg?rl?kleri koruyacak? ?nsanlar?n ve yurtta?lar?n, insan hak ve ?zg?rl?klerini?
  H?sn? ?nd?l
  www.evrensel.net