Bu sisi ve karanl??? emek?iler da??tacak

?u anda saat 21.30 evimde oturmu?um sokaktan gelen ?sl?k seslerini, sloganlar?, araya kar??an ?ocuk seslerini dinliyorum.


?u anda saat 21.30 evimde oturmu?um sokaktan gelen ?sl?k seslerini, sloganlar?, araya kar??an ?ocuk seslerini dinliyorum. Balkona ??kt???mda sokakta bayraklarla dola?an ?ocuklar? g?r?yorum. Yan dairedeki kom?um ??l?rem T?rkiyem? ?ark?s?n? ?al?yor. Sokaktan gelen mehter mar??, onuncu y?l mar?? ve ?zmir?in da?lar? diye ba?layan mar??n? son ayar bang?r bang?r dinlemek zorunda kal?yorum. ?nsanlar?n ac?s?n? g?stermesini anl?yorum ama bu m?zikleri, Ankara?da sokakta K?rt diye insanlar?n d?v?lmesini, Bursa?da K?rt esnaf?n d?kkan?n?n ya?malanmas?n?, parti binalar?n?n yak?lmas?n?, ta?lanmas?n? anlam?yorum. Bu ?fke, h?n?, ?tekile?tirme beni korkutuyor. Ben ?lkemde b?t?n halklarla karde??e, e?it haklara sahip, birbirini ?tekile?tirmeyen, kom?umla bayrak asm?? m?? I????n? s?nd?r?yor mu? Diye takip etmeden, ?nyarg? geli?tirmek istemiyorum.
Halk?n ?st?ne karanl?k bir sis bombard?man? at?yorlar. Bu karanl?kta g?z g?z? g?rmezken radyoloji ?al??anlar?n?n ?al??ma saatleri 5 saatten 9 saate ??kar?l?yor. Memur maa?lar?na toplu g?r??me oyalamas?yla y?ll?k y?zde 4 zam veriyorlar. Suya ?stanbul?da y?zde 137 zam geliyor. Oksijen deposu Kazda??, alt? alt?n ??karmak i?in sondajlarla delil de?ik ediliyor. Halk?n oylar?yla se?ilmi? milletvekillerinin, ellerinden gelse a??zlar?n? dikecekler. Grevdeki Telekom i??ilerinin grevlerini, sabotaj, grev k?r?c?l??? ile halk?n g?z?nde etkisizle?tirmeye ?al???l?yor. Medya bar?? ve sa?duyuyu unutmu?, sava? k??k?rt?c?l??? yap?yor ve ?ovenizmi k?r?kl?yor. Sivil anayasa sivillere sormadan haz?rlan?yor. Tuzla?da tersanede her g?n i??iler ?lmeye devam ediyor.
Bu sisi, karanl??? emek?ilerle, demokrasi g??leriyle, T?rkiye halkalar?yla birlikte m?cadele ederek da??tabiliriz. Bunun i?in 3 Kas?m?da Ankara?daki kat?l?m? m?mk?n oldu?unca art?ral?m. T?rkiye?deki halklar sava?a ?ekilmeye ?al???l?yor, buna dur diyelim.
H?lya Deniz ?e?eo?ullar? SES (?ZM?R)
www.evrensel.net