SES?ten ?hastaneler ?zelle?tiriliyor? feryad?

Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? (SES) Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n, AKP?nin sa?l?kta y?k?m politikalar?n?n son halkas?n? olu?turan ve kamu hastanelerinin ?zelle?tirilmesini getirecek ...


Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? (SES) Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n, AKP?nin sa?l?kta y?k?m politikalar?n?n son halkas?n? olu?turan ve kamu hastanelerinin ?zelle?tirilmesini getirecek ?Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulamas? Hakk?nda Kanun Tasar?s??na izin veremeyeceklerini, engellemek i?in t?m g??lerini kullanacaklar?n? s?yledi.
SES Genel Merkezi?nde d?n bir bas?n toplant?s? d?zenleyen Ayd?n, Meclis Sa?l?k Komisyonu?nda bug?n g?r???lecek olan ?Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulamas? Hakk?nda Kanun Tasar?s??n?n, AKP?nin sa?l?ktaki y?k?m politikalar?n?n son halkas? oldu?unu s?yledi. Bu tasar? ile kamu hastanelerinin toplumsal i?levi yerine, k?r esasl? i?letme anlay???n?n getirildi?ini; hastanelerin ticarethane, vatanda?lar?n m??teriye d?n??t?r?ld???n?, kamusal g?venceli ?cret sistemi yerine ?al??anlar?n ?cretlerinin d?ner sermayeden ?denmesinin temel hedef oldu?unu belirten Ayd?n, siyasal kadrola?man?n ?n?n?n de a??ld???n?, s?zle?meli 400 ba?hekimle, toplam 6 bin 700 s?zle?meli y?netici al?naca??n? s?yledi. Tasar?yla, 7 ki?iden olu?acak hastane y?netim kurullar?nda il ticaret odas? temsilcisi yer al?rken, ?al??anlar?n ve meslek odalar?n?n temsilcilerine yer verilmedi?inin de alt?n? ?izen Ayd?n, hastanelerin de ?altyap?, kalite ve hasta memnuniyeti? gibi kriterlerle A, B, C, D, E ?eklinde s?n?fland?r?laca??n?; ?verimsiz? iddias? ile D ve E grubu hastanelerin kapat?laca??n? anlatt?. Hastanelerde her t?rl? hekimlik hizmetleri, laboratuvar ve g?r?nt?leme merkezlerinin sundu?u hizmetlerin, ?hizmet al?m?? yoluyla ?zelle?tirilece?inin de alt?n? ?izen Ayd?n, ??? g?venceli istihdam da ortadan kald?r?l?yor? dedi.
Bu tasar?n?n, kamu hastanelerini ?zelle?tirme amac?yla haz?rland???n? ve asla kabul edemeyeceklerini belirten Ayd?n, ?Halk?n vergileriyle kurulan kamu hastaneleri, sa?l?k hizmetleri ?zelle?tirilemez? dedi. Ayd?n, bu tasar?n?n, kamu eliyle y?r?t?lmesi gereken asli ve s?rekli i?leri tan?mlayan Anayasa?n?n 128, 657 say?l? Yasa?n?n da 36?nc? maddelerine a??k?a ayk?r? oldu?unun alt?n? ?izdi. Ayd?n, bu yasan?n ge?memesi i?in Meclis?te komisyon ?yeleri ile g?r??meler yap?p uyaracaklar?n?, s?rece g?re de eylem ve etkinlikler yapacaklar?n? s?yledi.
Ayd?n a??klamas?nda radyoloji ?al??anlar?n?n ?al??ma s?resine de de?inerek, ?radyoloji ?al??anlar? kansere, ?l?me itiliyor? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
Genelgenin geri ?ekilmesini istediler

Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? (SES) ?stanbul ?ubeleri, radyasyonla ?al??an personelin ?al??ma saatlerini 9 saate ??karan genelgenin iptal edilmesi i?in Cerrahpa?a T?p Fak?ltesi ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?.
??? g?vencesi istiyoruz?, ?Fazla ?al??ma, fazla radyasyon, erken ?l?m getirir?, ?Sa?l?k ?al??anlar? erken ?l?yor? gibi d?vizlerin ta??nd??? eylemde a??klamay? yapan SES Aksaray ?ube Y?neticisi Ayd?n Erol, Sa?l?k Bakanl????n?n, radyoloji ?al??anlar?n?n ?al??ma saatini 5 saatten 9 saate ??karmas?n?n, ?al??anlar?n sa?l??? ve ya?am hakk? ile oynanmas? anlam?na geldi?ini s?yledi.
Kamu sa?l?k kurumlar?nda kullan?lan cihazlar?n ??te birinin lisanss?z, r?ntgen birimlerinin y?zde 44??n?n ruhsats?z, r?ntgen cihazlar?n?n d?rtte ???nden fazlas?n?n rutin ?l??m ve kalibrasyonlar?n?n yap?lmad???n?n ortada oldu?unu belirten Erol, gerekli koruma ?nlemlerinin bile al?nmad???n? s?yledi.
??kar?lan y?netmeli?in iptali i?in dava a?t?klar?n? belirten Erol, Sa?l?k Bakanl????n?, y?netmelik ve genel yaz?y? derhal iptal etmeye ve g?nde 5 saatten fazla ?al??t?rmaya son vermeye ?a??rd?.
Y?netmelik su? niteli?inde
Sa?l?k Bakanl????n? g?reve ?a??ran SES Aksaray ?ube Ba?kan? Song?l Beydilli ise sa?l?k personelinin ge?irdi?i hastal?klar?n ara?t?r?lmad???n? belirterek, ?al??ma s?resi ile ilgili yap?lan y?netmeli?in su? niteli?inde oldu?unu dile getirdi. Beydilli, ?Can?m?z tehlikede iken, bizden hizmet bekleyenlere s?yl?yorum; ?al??mamak zorunda kalabiliriz? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net