Derbiye 2 bin 500 polis

Fenerbah?e ile Be?ikta? aras?nda yar?n Fenerbah?e ??kr? Saraco?lu Stad??nda oynanacak S?per Lig ma??nda 2 bin 500 polis g?rev yapacak.


Fenerbah?e ile Be?ikta? aras?nda yar?n Fenerbah?e ??kr? Saraco?lu Stad??nda oynanacak S?per Lig ma??nda 2 bin 500 polis g?rev yapacak.
Ma? ?ncesi ?l Spor G?venlik Kurulu toplant?s? d?n yap?ld?. ?stanbul Valili?i?nde, Vali Yard?mc?s? Ergun G?ng?r ba?kanl???nda yap?lan toplant?ya, Futbol Federasyonu Genel Sekreteri L?tfi Ar?bo?an, Gen?lik ve Spor ?l M?d?r? Tamer Ta?p?nar, Fenerbah?e Kul?b? Asba?kan? ?ekip Mosturo?lu, Be?ikta? Kul?b? Y?netim Kurulu ?yesi B?lent Deri?, Galatasaray Futbol A.?. Genel M?d?r? Adnan Sezgin, ?stanbul B.Belediyespor y?neticisi Kamil Dizar, Kas?mpa?a y?neticisi S?ha Sidal ve di?er yetkililer kat?ld?.
Vali Yard?mc?s? Ergun G?ng?r, toplant?n?n ard?ndan bas?n mensuplar?na, derbi ma?la ilgili ?l Spor G?venlik Kurulu?nun ald??? kararlar? a??klad?.
M?sabakada toplam 2 bin 500 g?venlik g?revlisinin g?rev yapaca??n? belirten G?ng?r, Fenerbah?e Kul?b??n?n 250 ?zel g?venlik g?revlisi g?revlendirece?ini ve toplam 95 kamera ile tespitler yap?laca??n? kaydetti.
Hem Anadolu yakas?nda, hem de Avrupa yakas?nda iskelelerde yo?un g?venlik ?nlemi al?naca??n? belirten G?ng?r, ?Be?ikta? seyircisine stada geli?lerinde kara yolunu tercih etmeleri ve stada saat 17.30?a kadar ula?malar?n? tavsiye ediyoruz. ?skelelere toplu gelinmemeli? dedi.
Fenerbah?e-Be?ikta? ma??nda t?m tedbirlerin saat 13.00?ten itibaren al?naca??n? ifade eden G?ng?r, stat kap?lar?n?n saat 14.00?den itibaren a??laca??n? s?yledi.
Be?ikta??a 2 bin 525 ki?ilik yer
Be?ikta? seyircisine, 50 bin 509 kapasiteli Fenerbah?e ??kr? Saraco?lu Stad??n?n y?zde 5?i olan Migros Trib?n??nde 2 bin 525 ki?ilik yer ayr?ld???n? belirten G?ng?r, kar??la?maya ait bileti olmayanlar?n stat ?evresinde olu?turulan d?? arama noktas?ndan i?eri al?nmayaca??n?, stat d???nda karaborsa bilet sat???na izin verilmeyece?ini, sular?n sadece bardakta a?z? a??larak seyircilere verilece?ini s?yledi.
Centilmenlik mesajlar?
S?per Lig?de yar?n Fenerbah?e ile Be?ikta? aras?nda yap?lacak derbi ma? ?ncesi
Fenerbah?e Kul?b? Asba?kan? ?ekip Mosturo?lu ve Be?ikta? Kul?b? Y?netim Kurulu ?yesi B?lent Deri?, centilmenlik mesajlar? verdi.
?stanbul Valili?i?nde yap?lan ?l Spor G?venlik Kurulu toplant?s?n?n ard?ndan gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan y?neticilerden ?ekip Mosturo?lu, ge?en sezon ligin 31. haftas?nda BJK ?n?n? Stad??nda Be?ikta? ile ?ok kritik bir ma? yapt?klar?n? belirterek, ??ampiyonluk d???m? o ma?ta ??z?ld?. Be?ikta? Kul?b? bizi son derece iyi a??rlad?. O ma?ta kul?b?n ve seyircinin bizi a??rlama ?eklinden ?ok memnun kald?k. Bizim amac?m?z da ondan daha iyisin yapmak. ?n?allah derbi tamamen futbolun konu?uldu?u bir ma? olur ve dostluk baki kal?r? diye konu?tu.
Be?ikta? Kul?b? Y?netim Kurulu ?yesi B?lent Deri? de, derbi ma?ta herhangi bir s?k?nt? ya?anmayaca??n? belirterek, ?Taraftar?m?z?n hepsi el ele, kol kola stada gelmek istiyorlar? dedi. Derbi ma?? kazanmak istediklerini kaydeden Deri?, ?unlar? s?yledi: ?Derbi ma? sahada oynanacak, iyi oynayan tak?m kazans?n. Be?ikta? olarak biz kazanmak istiyoruz. Hepimiz dostuz, karde?iz, arkada??z, ama sahadaki arkada?lar oynayacaklar ve galip gelen sevin?le evine d?necek. ?n?allah biz galip geliriz.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net