G?ZLEMEV

 • ??inde bulundu?umuz haftan?n ilk g?n? Cumhuriyetin kurulu?unun 84. y?l?n? kutlad?k. Televizyonlar, g?n boyu ter?r protestosuna da d?n??en kutlamalar? naklen ve ?defaten? verdi.


  ??inde bulundu?umuz haftan?n ilk g?n? Cumhuriyetin kurulu?unun 84. y?l?n? kutlad?k. Televizyonlar, g?n boyu ter?r protestosuna da d?n??en kutlamalar? naklen ve ?defaten? verdi. Ulusalc? ve sava? yanl?s? konu?malar yap?ld?. ??? ve d?? mihraklar?n Cumhuriyeti y?kma ?abalar?? s?kl?kla vurguland?. CHP, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n resepsiyonuna kat?lmad?. Subaylar, DTP milletvekilleri ile bir arada g?r?nmemek i?in k??e kapmaca oynad?.
  Sal? g?n? b?t?n gazeteler, 84. Cumhuriyet Bayram??n?n son y?llar?n en yo?un kat?l?ml? t?renleriyle kutland???n? yazd?. Cumhuriyet?te ?lhan Sel?uk, kimilerinin Cumhuriyet Bayram? t?renlerinden ?ikayet?i olduklar? saptamas?n? yaparak: ?Neden? diye sordu. Yan?t?n? da, ?bu bayramlar? ?ap?al entellerin ?ok milliyet?i, ?ok militer bulmalar?? ?eklinde buldu. Ekranlarda ?stiklal Mar???n? ezbere okuyan k???kler, Beh?et Kemal ?a?lar?dan ?iirler, asker elbisesi giydirilmi?, asker selam? vermesi belletilmi? k???k ?ocuklar, ?rap rap? y?r?yen ??renciler, mehter tak?mlar?, resmi ge?i?ler?

  Aya?? yere basan gen?ler ne istiyor
  Ne rastlant? ki, gen?lerin %82,9?unun kendilerine s?z hakk? verilmedi?inden, %79,1?inin toplumsal bask?dan, %76,8?i tek tip insan yeti?tirildi?inden yak?nd?klar?n? Cumhuriyetin 84. y?l? kutlan?rken ??rendim. Gelecek ve i? bulamama kayg?s? hat safhadayd?. Ancak Kas?m 2002 se?imlerinde, 18-25 ya? aras? gen?li?in i?erisinden kay?tl? olanlar?n %60??, t?m 18-25 ya? aras? n?fusun ise sadece %21?i oy vermi?ti. 12 Eyl?l??n gen?li?e i?kenceyle ezberletti?i ?politika, tu kaka?dan uzun y?llar sonra, MGK?n?n ?gen?li?i kontrol alt?na almal?? ?nerisiyle, h?k?met t?m meclisi de arkas?na alarak se?ilme ya??n? 2007?de 25?e indirmi?ti.

  Onlar bizim gibi yok olmak istemiyor
  Tan???m ki, g?n?m?z gen?lerinin bir b?l?m? ya?ad?klar? topluma, toplumsal olaylara son derece duyarl?. Internet?teki yay?n organlar? s?k s?k takibe u?rayan ?nl? ?? sitesinde de ifadesini buldu?u gibi, iktidar? ve onun t?m iktidar ili?kilerini yads?yorlar. Kutsal meclislerin ?temsili-seyirlik? demokrasisine inanm?yorlar. Kutsal devletin h?k?metli ve de bol ?y?r?t?meli mevkilerine de sayg?lar? sonsuz(!). Kapitalizm m?lk?n?n kutsal koruyucusu ?c?ppeli teatral adalet komedyas??na g?l?yorlar. K?rm?z? dosyal? MGK?dan ve bilumum derinliklerinden de hi? mi hi? ho?lanm?yorlar. Ankara havas?n? sevmedikleri gibi, yerelden cebe rant?? belediye politikalar?ndan tiksiniyorlar. Parti gen?lik kollar?n?n ?efkatli kuca??nda ?hoppala? yap?l?p kafa ?st? yere d??meye niyetleri yok onlar?n. Hatta politik ?devrim? pe?inde iktidarl? ve devletli ?halk? edebiyatlar? da hi? ilgilerini ?ekmiyor. Tatl? yalanlarla oyalanm?yorlar. Politikan?n labirentli dehlizlerinde yitip gitmek istemiyorlar. Kendilerinden k???k ya?taki karde?lerinin y?nlendirili?lerine, doldurulu?lar?na, kand?r?l??lar?na tan?k olup ac? duyuyorlar.

  K?z?ndan babas?na mektup
  Sa?duyu sahibi gen?ler bunlar. Her t?rl? sayg?y?, sevgiyi hep birlikte ve birer birer hak ediyorlar.
  Bak?n?z, d?n elektronik posta kutuma d??en k???k bir k?z?n, daha do?rusu ?karde?lerinin? a?z?ndan kaleme ald?klar?, benim de siz sayg?n okurlar?mla payla?mak istedi?im mektupla ne ?ok ?eyi ifade ediyorlar.
  Mektup ??yle:
  Babac???m,
  Bu mektubu beni okuldan alman i?in yaz?yorum. ??nk? ?ok korkuyorum.
  Bize her g?n i?inde bol bol ?l?m, kan, sava? ge?en mar?lar, ?iirler okutuyorlar. Bir s?r? arkada??m ?stlerine asker k?yafeti giyip eline silah al?yor.
  Her sabah okula gitmeye korkar oldum Baba. Niye oldu?unu tam anlam?yorum, ama bize s?rekli ?lmemiz gerekti?inden, birilerini ?ld?rece?imizden s?z ediyorlar. Her g?n kanla y?kanan bayraklardan ve topraklardan bahsediyorlar.
  Bizleri al?p bir yerlere g?t?r?yor, tek s?ra y?r?terek ba??rt?yorlar.

  Abilerin ?l?m?
  ??ehit? ne Baba?
  O abiler orada ni?in ?l?yorlar? Tamam, biliyorum, vatan? kurtarmak i?in, ama bak?yorum kitaplara ?ok ?ok eskiden de bir s?r? asker vatan? kurtarmak i?in ?lm??, bu vatan ne zaman kurtulacak Baba?
  Babac???m, biliyorum, beni gelece?im i?in, daha iyi bir insan olmam i?in okula g?nderiyorsun. Ama okul bunun i?in do?ru bir yer mi, anlayam?yorum. ??nk? derslerimizde bize hep sava?lar?, ?l?mleri, ?u kadar askerle bilmem nerelere sald?ran, ?len, ?ld?ren atalar?m?z? anlat?yorlar. San?r?m ba?kalar?n?n atalar? da ?l?p duruyormu?. Bir de bunun ?st?ne, ?imdilerde intikam diye ba??r?yoruz, ?hepimiz askeriz? diyoruz. Biz ?imdi asker miyiz Baba?
  Biz de b?y?nce ?lecek miyiz, ?ld?recek miyiz? Yoksa sen beni bunun i?in mi okula g?nderiyorsun? Sen benim ?lmemi mi istiyorsun Baba?
  Ge?en g?n arkada?lar?m? tabutlara soktular, onlar? ?yle g?r?nce ?ok korktum. Bir erkek arkada??m eline silah ald?, asker gibi dikildi. O g?nden sonra: ?K?rtleri ?ld?r?cem? diye dola??yor ortal?kta.
  ?K?rt? ne Baba, bir de niye ?ld?r?yorlar onlar??

  Cenaze levaz?mat??s? olmak
  Baba, bu kadar insan ??ehitler ?lmez? diye ba??r?yor. ?ehitler ?lm?yorsa, niye ?z?l?yorlar? ?l?yorsa, niye yalan s?yl?yorlar? Neyin intikam?n? al?yoruz? Hem niye biz al?yoruz, yoksa onlara sen mi dedin, oraya git diye, Baba?
  Babac???m, ben ders kitaplar?ndaki kandan korkuyordum zaten yeterince, ?imdi her g?n ??l?m ?l?m? diye y?r?yoruz, t?ren yap?yoruz. ?ok korkuyorum.
  Ben ?ocu?um Baba, neden cenazecilik i?i yapmam gerekiyor?

  ?ocuklar korkuyor art?k
  Baba, l?tfen beni okula g?nderme. Tamam, zorunlu oldu?unu biliyorum, ama beni seviyorsan, g?nderme.
  ?imdi s?n?fta ??retmenimiz de, arkada?lar?m da Fatma?y? d??l?yorlar. K?rt oymu?. Vallahi Fatma o g?n evdeydi, onun ?ld?rd???n? sanm?yorum askerleri. Ama yine de, onu ?K?rt? diye d?vmeye kalk???rlarsa, ne yapaca??m? Fatma benim arkada??m, ama onu korursam, bu sefer de bana sald?rmayacaklar m??
  Korkuyorum Baba, beni biraz seviyorsan, beni okuldan al.
  K?z?n.
  ***
  Ben gen?lere g?veniyorum, onlar? seviyorum.
  Umutlan?yorum.
  Ne dersiniz?
  Yoksa, umudu hak etmiyor muyum?
  ?st?n Akmen
  www.evrensel.net