?Irina Palm? olmamak

?E?er bedenin gerekli ve uygun ?l??lerde de?ilse, kapitalizmin sana sundu?u imkanlar sayesinde bedeninin herhangi bir uzvunu ba??ms?z olarak da satabilirsin.?


?E?er bedenin gerekli ve uygun ?l??lerde de?ilse, kapitalizmin sana sundu?u imkanlar sayesinde bedeninin herhangi bir uzvunu ba??ms?z olarak da satabilirsin.? Kapitalizm ve insan bedeni ?zerine yaz?lm?? bir ?iir niteli?indeki Irina Palm, Sam Garbarski?nin y?netmenli?inde Maggie?nin g?z?nden bedensiz uzuvlar d?nyas?n? sars?c? bir bi?imde izleyiciye sunuyor.
Bel?ikal? y?netmen Garbarski?nin son filmi Irina Palm, d?nyan?n pek ?ok yerinde bulunan ve insanlara fantazilerle dolu yapay bir d?nya sunan, ?ngiltere?deki Soho?da ge?iyor. Son derece dinamik ve ?z? itibariyle her t?rl? iste?in ger?ekle?tirildi?i, insanlar?n bu isteklerinin ger?ekle?mesi sonucunda k???k tanr?lara d?n??t???, d?nyadan ve hayattan t?m ?c?n? ald??? bu mekanlar Garbarski?nin setini olu?turuyor. Ancak bu kez bir farkla; mekana gelen yakla??k 60 ya?lar?nda, hasta torunu i?in i? arayan ve kap?da kinaye olsun diye yaz?lm?? ?Sekreter Aran?yor? yaz?s?na inan?p i?eri giren Maggie ( Marianne Faithfull) den ba?kas? de?ildir. Y?r?y???nden, davran??lar?ndan bu ?a??n insan? olmad??? anla??lan Maggie, b?yle mekanlara ?mr?nde rastlamam??t?r. Oysa ki zaman ?ok ?ilerlemi??, ve Maggie?nin yeralt?nda sand??? bu mekanlar adeta yery?z?ne hakim olmu?tur. Britanya ve neoliberal sunular? ?er?evesinde art?k ?ngiltere?nin her soka??nda b?yle mekanlara rastlamak m?mk?nd?r. Bunu ?ngiltere?nin muhafazakar ve Katolik ahlak?yla yeti?mi? insanlar?yla birle?tirince Garbarski?nin Maggie?sini anlamak ?ok daha m?mk?n hale geliyor.
Maggie?de Irina Palm?a
Aranan kad?n?n sekreter olmad???n? anlamak oradan gitmek i?in b?y?k bir sebepken, Maggie kal?r. Sexy World, onun d??ar?dan daha ?ok ilgilendiren bir yerdir, ?yle ki sonunda tercihini yapacak ve ?al??t??? kabini evinden getirdi?i foto?raflarla s?sleyip, ?aydanl???n? dahi getirip buray? evine d?n??t?recektir. Bunu yapmas?n?n Sexy World?u sevmesiyle ilgisi yoktur, bunun nedeni Maggie?nin ancak ve ancak evinde ya?ayabilen bir kad?n olarak bu kez torununa tedavi paras? bulmak i?in burada kalmak zorunda olmas?d?r. Maggie buray? evine d?n??t?rse de kapitalizmin ondan istediklerini yapmak zorundad?r. Bundan 10-15 sene ?ncesine kadar kad?n bedenini reklam panolar?nda te?hir eden, onu adeta markaya endeksleyen zihniyetin art?k bu bedenin tamam?na ihtiyac? kalmam??t?r, Maggie?nin bir delikten erkekleri orgazm eden eli bile yeterlidir. Sa?l?k sistemiyle y?llard?r ?v?nen ?ngiltere sa?l?k sebebiyle yurtd???na ??k??? kar??lamay?nca Maggie?nin de bu d?zene girmekten ba?ka ?aresi kalmam??t?r. 50 ya?lar?nda bir kad?n?n Maggie?den Irina Palm?a d?n??mesini Ghinzu?nun unutulmaz m?zi?i e?li?inde izleyiciye her dakika ya?atan Sam Garbarski, bir b?y?c?n?n zerafetiyle Marianne Faithfull?u Maggie?ye d?n??t?rmeyi de eksiksiz olarak ba?arm??.
Faithfull hayran b?rak?yor
Hepimizin ?ark?lar?ndan tan?d???m?z ancak Garbarski?ye bile film boyunca ?ark?c? oldu?unu unutturacak kadar iyi bir oyuncu olan Faithfull, bu filmi tam 24 saatte kabul etmesinin nedenini de oyunculu?uyla bizlere gayet iyi anlat?yor. Film boyunca Faithfull hayranlar?n?n bile onu bir ?ark?c? olarak g?remeyece?i Irina Palm, kad?n duyarl?l???n?n beyazperdede temsili a??s?ndan son derece sars?c? sahneler de bar?nd?r?yor. Maggie?ye hayat?n? de?i?tirten bu i?i bulan Sexy World?un sahibi Mikky( Miki Manojlovic) ise yeralt?nda karanl?k i?lerle u?ra?an ve her filmde tan?d?k olan sert erkek ya da baba tiplemesinin bir kad?na a??k olunca nas?l de?i?ti?ini sadece jestleriyle bile anlatabilecek bir yetene?e sahip. ?ngiltere?de ger?ek Soho?da ?ekilen film, oyuncular d???nda bu mekandaki ger?ek insanlar? da katarak olu?turulmu?. Seyirciye kat? bir ger?eklik i?inde sunulan bu sert d?nya, Garbarski?nin uzun planlar? ve Ghinzu?nun teknolojinin ac?mas?zl???n? anlatan keskin m?zi?iyle birle?ince Ir?na Palm gibi bir ba?yap?t ??k?yor ortaya. Amac?n?n bir ?ngiliz filmi yapmak olmad???n? ekleyen Garbarski; tek iste?inin ?ngiltere?de ?ngilizce bir film yaparak bu ?lkedeki bu durumu tam i?inden anlatabilmek oldu?unu ?srarla s?yl?yor.
Bu y?l Berlin Film Festivali?nde g?sterilen ve ge?ti?imiz g?nlerde Filmekimi?nde galas? yap?lan Irina Palm, Faithfull hayranlar?n? ona bir kez daha hayran b?rak?rken, Garbarski?nin Avrupa Sinemas?nda yapt??? ??k??lardan biri olarak yerini almakta da gecikmedi.
[email protected]
Ani Ceylan Hazinedar
www.evrensel.net