??yk?c?l???m?z?n son 50 y?l?? tart???ld?

Evrensel Bas?m Yay?n??n d?zenledi?i ??yk?c?l???m?z?n son 50 y?l?? ba?l?kl? panel T?YAP? da ger?ekle?ti.


Evrensel Bas?m Yay?n??n d?zenledi?i ??yk?c?l???m?z?n son 50 y?l?? ba?l?kl? panel T?YAP? da ger?ekle?ti. Adnan ?zyal??ner?in y?netti?i panel Nalan Barbaroso?lu ile Ali Balk?z??n kat?l?m?yla ger?ekle?ti. ?zyal??ner, 1950 d?neminden ba?layarak ?yk?c?lerimizi ve onlar?n bi?im, konu geni?lemesi yoluyla s?rd?rd?kleri ?al??malar?n? ?zetleyerek a?t??? s?yle?ide; ?lke g?ndemiyle alakal? ve sorunlara demokratik, devrimci bak?? a??s? ve ?yk?c?l???n gerektirdi?i estetik d?zeyle yakla?an yazarlar?m?z? and?. Yazarlar?n ekseriyetle, do?rudan ya?ad?klar? ve yak?n tan??? oldu?u olaylardan hareketle konular? se?tiklerine at?fta bulundu, Son 20 y?ld?r ?yk?c?l???m?z?n bu y?nelimden sapt???na dikkat ?eken ?zyal??ner; ?Sanat de?erleri yerine reklam de?erleri ?ne ??kart?ld?. Karanl?k ve karma??k, zaman ve mekandan uzakla?m?? anlat?mlar geli?ti? de?erlendirmesinde bulundu. ?Neden yaz?yoruz?? sorusunu sorarak konu?mas?na ba?layan Nalan Barbaroso?lu V?slat O. Bener ve Sevim Burak??n ?yk?c?l???ne de?inerek Bener?de, ?ben? olman?n bireycilik d???nda bir ki?ilik olu?turdu?unun alt?n? ?izdi. Sevim Burak??n ?yk?lerini, par?alanm?? hayatlar? daha da par?alayarak olu?turdu?unu; ve bu ?yk?lerinin bir ???l?k olu?turdu?unu s?yledi.
Ali Balk?z ise; ?Bir yazar bir okuru ne yapar?? sorusuyla ba?lad??? konu?mas?nda, kendi hayat?ndan kesitlerle, Orhan Kemal?in kendisini nas?l ?ekillendirdi?ini anlatt?. Balk?z, Kemalin ?yk?c?l???nden ??rendiklerini ??yle s?ralad?: ?Ki?iler, co?rafyalar farkl? olabilir ama s?n?flar ayn?yd?. Dili ??retti. Bir kitab?ndan ?? paragraf okusan?z onun oldu?unu anlar?m. Farkl? dil ve inan?lardan olanlarla birlikte ya?amay? ??retti. Daha iyi bir ya?am olabilece?ini ve bunun i?in ?rg?tlenerek m?cadele etmemiz gerekti?ini ??retti.? (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net