ABD?li diplomatlar Irak?a gitmek istemiyor

Amerikal? diplomatlar?n, art?k Irak?ta g?rev yapmak istemedi?i bildirildi.


Amerikal? diplomatlar?n, art?k Irak?ta g?rev yapmak istemedi?i bildirildi. ABD D??i?leri Bakanl????n?n Ba?dat?taki b?y?kel?ilikte a??k olan g?revlere ba?vuru olmadan da atama yapabilmek i?in 26 Ekim?de a??klad??? yeni politikaya, y?zlerce diplomat?n tepki g?sterdi?i ??renildi.
D??i?leri Bakanl????n?n b?lgeye g?nderilmeleri olas? yakla??k 300 diplomat? plan hakk?nda bilgilendirmek i?in yapt??? toplant?da, diplomatlar, Irak?ta ?al??ma emrini ?idama mahkum edilmek gibi bir ?ey? olarak g?rd?klerini ve Irak?a gitmek istemediklerini ifade ettiler.
Ge?mi?te NATO?ya siyasi dan??manl?k yapan k?demli diplomatlardan Jack Croddy?nin, toplant?da, Irak?a zorunlu tayini ?potansiyel ?l?m cezas?? olarak niteledi?i ve Irak?taki g?venlik sorununa dikkat ?ekerek ?Kusura bakmay?n ama biz orada ?l?rsek ya da yaralan?rsak, ?ocuklar?m?za kim bakacak?? dedi?i ??renildi.
Baz? diplomatlar?n ise Ba?dat?taki Amerikan b?y?kel?ili?inin ?nemini kaybetti?i g?r???n? savundu?u ve yanlar?na muhaf?z almadan d??ar? bile ??kamad?klar?n? belirterek, bu ?artlar alt?nda nas?l g?rev yapacaklar?n? sorduklar? kaydedildi.
Reddeden g?revden al?nacak
Amerikal? diplomatlar, Vietnam sava??ndan bu yana istemedikleri g?revlere g?nderilemiyor. ?imdiye kadar Irak?ta g?rev yapmak da g?n?ll?l?k esas?na dayan?yordu. Ancak D??i?leri Bakanl???, 26 Ekim?de -ABD Ba?kan? Bush?un yeni stratejisi ?er?evesinde- say?s? art?r?lan bo? kadrolara yeterince g?n?ll? bulamazsa, diplomatlar? buna zorlayaca??n? a??klad?. Buna g?re sa?l?k sorunu ve ki?isel engeli bulunmayan diplomatlar, Irak?a gitmeyi reddederse, g?revden al?nacak.
Ge?en cuma g?n? 250 diplomata, Irak?a g?nderilebilecekleri yolunda bir yaz? g?nderildi?i ve diplomatlara, cevaplar?n? bildirmeleri i?in 10 g?n s?re tan?nd??? ??renildi. Amerikan D??i?leri Bakanl???, Ba?dat ve di?er kentlerde g?rev yapacak 48 diplomata ihtiya? duydu?unu bildirdi. Ba?dat?taki b?y?kel?ilik i?in 2008?de atamas? yap?lacak 250 g?revden 50?sine hi? talep olmad??? kaydedildi.
D??i?leri Bakanl???, personeli Irak?a gitmeye te?vik etmek i?in dolgun maa? ve izin vaat ediyor. Ancak diplomatlar, g?venlik kayg?lar? nedeniyle e? ve ?ocuklar?n? ?lkelerinde b?rakmak zorunda kald?klar? i?in Irak?a gitmekte g?n?ls?z davran?yor. ABD?nin Irak?? i?gal etti?i 2003?ten bu yana, en az ?? bakanl?k ?al??an?n?n sald?r?larda ?ld?r?ld??? biliniyor. Yap?lan toplant?da baz? diplomatlar?n, Vietnam?da g?reve gidecek bakanl?k g?revlilerine 4-6 ay e?itim verildi?ini hat?rlatarak Irak?a g?nderilmeden ?nce kendilerine ?zel e?itim verilmemesini ele?tirdi?i belirtildi. B?y?kel?ili?in a??ld??? 2003?ten bu yana g?revli diplomat say?s?n?n s?rekli art?r?ld???, 11 bin 500 ?elit? bakanl?k personelinden 1200?den fazlas?n?n Irak?ta g?rev yapt??? biliniyor.
Y?zde 88?i Rice?a g?venmiyor
?te yandan Amerikan D?? Hizmet Derne?i taraf?ndan bu ay ger?ekle?tirilen bir anket ?al??mas?na g?re bakanl?k personelinin sadece y?zde 12?sinin, ?Rice??n bizim i?in sava?t???na inan?yorum? beyan?n? onaylad??? ??renildi. Anket sonu?lar?na g?re bakanl?k personelinin y?zde 88?inin Rice?a g?venmedi?i ve kendileri i?in sava?t???na inanmad?klar? ortaya ??kt?. Toplant? ?a?r?s?n? yapan D??i?leri Bakanl??? D?? Hizmetler Direkt?r? Harry K. Thomas??n; ?Evet, yorumlar?n?z i?in te?ekk?rler? diyerek toplant?y? apar topar bitirdi?i ??renildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net