Pakistan?da OHAL endi?esi

8 y?l sonra Pakistan?a d?nen eski Ba?bakan Butto, OHAL s?ylentileri ?zerine ?lkesini terk ederek Dubai?ye gitti.


8 y?l sonra Pakistan?a d?nen eski Ba?bakan Butto, OHAL s?ylentileri ?zerine ?lkesini terk ederek Dubai?ye gitti. Pakistan tarihinde ilk defa bir hava ?ss?ne sald?r? d?zenlendi. Temmuz ay?ndan bu yana Pakistan?da 700?den fazla ki?i ya?am?n? yitirdi.
Pakistan?da h?k?metin ola?an?st? hal ilan edece?i yolundaki s?ylentilerin ard?ndan, y?llar sonra ?lkesine d?nen eski Ba?bakan Benazir Butto?nun d?n Dubai?ye gitti?i bildirildi. Benazir Butto?nun s?zc?s? Cemil Sumro, Kara?i?de yapt??? a??klamada, Butto?nun Dubai?ye gitmek ?zere hareket etti?ini s?ylerken, havaalan?ndaki bir yetkili de Butto?nun Kara?i?den kalkan Emirates Havayollar??na ait bir u?a?a bindi?ini do?rulad?.
Butto, ?ar?amba g?n? Kara?i?de d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, partinin ?nde gelenlerinin, Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?in bu g?reve yeniden se?ilmesinin Y?ksek Mahkeme taraf?ndan anayasaya ayk?r? bulunmas? halinde ola?an?st? tedbirleri y?r?rl??e koyabilece?ini kendisine aktard?klar?n? a??klam??t?. Butto, bu nedenle e?i ve ?ocuklar?n?n bulundu?u Dubai?ye gitmeyece?ini s?ylemi?ti. Benazir Butto?nun 8 y?ll?k s?rg?n ya?am?ndan sonra ?lkesine d?nd??? 18 Ekim g?n? Kara?i?de konvoyuna intihar sald?r?s? d?zenlenmi?, 145 ki?i hayat?n? kaybetmi?ti. Y?ksek Mahkeme?nin M??erref?in tekrar devlet ba?kan? olabilmesiyle ilgili karar? bu hafta i?inde a??klamas? bekleniyor.
?te yandan, Pakistan??n Svat Vadisi?nde sal? gecesi bir karakola yap?lan sald?r?n?n ard?ndan h?k?metin ekim ay?nda duyurdu?u ate?kes karar?n? bozarak kuzeybat?daki Svat Vadisi?nde bulunan Maulana Fazlullah?a ba?l? ?slami direni? noktalar?na ate? a?t??? ve iki direni??iyi ?ld?rd??? bildirildi. Eski turist b?lgesi olarak bilinen b?lgede Taliban benzeri, ?slam ?eriat?n? savunan reformist dini lideri destekleyen militanlar d?rt g?nl?k bir ?at??madan sonra hafta ba??nda ate?kes ilan etmi?ti.
Resmi a??klamalara g?re militanlar?n Svat Vadisi?ndeki bir kontrol noktas?n? ate?e verdi?i ve bir polis karakolunun yak?n?na bomba yerle?tirdi?i ifade edilirken, ??kan ?at??mada iki militan?n ?ld?r?ld??? ve alt? militan?n da yaraland??? kaydedildi.
Hava ?ss?ne intihar sald?r?s?
Bu arada Pakistan??n Sargodha kentinde bomba y?kl? bir motosikletin Pakistan Hava Kuvvetleri?nin bir otob?s?ne ?arparak intihar sald?r?s?nda bulundu?u ve patlama sonucunda 8 ki?inin hayat?n? kaybetti?i bildirildi. Pakistan??n ba?kenti ?slamabad?a 140 km uzakl?ktaki Sargodha Hava ?ss??n?n yak?nlar?nda ger?ekle?en patlaman?n Pakistan?da bir hava ?ss?ne y?nelik ilk sald?r? oldu?u belirtildi.
Pakistan?da temmuz ay?ndan bu yana ya?anan ?iddet olaylar?nda 700?den fazla ki?i hayat?n? kaybetti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net