Yabanc?lar?n g?t?rd?kleri getirdiklerinden fazla

?stanbul Serbest Muhasebeci Mali M??avirler Odas? (?SMMMO) T?rkiye?de faaliyet g?steren yabanc? yat?r?mc?lar?n elde etti?i ve ?lkelerine aktard??? k?r?n son y?llarda h?zl? bir art?? g?sterdi?ini bildirdi.


?stanbul Serbest Muhasebeci Mali M??avirler Odas? (?SMMMO) T?rkiye?de faaliyet g?steren yabanc? yat?r?mc?lar?n elde etti?i ve ?lkelerine aktard??? k?r?n son y?llarda h?zl? bir art?? g?sterdi?ini bildirdi. Yabanc? yat?r?mc?lar?n 1990-2002?yi kapsayan 12 y?ll?k d?neminde 3.1 milyar dolar olan T?rkiye?den yapt?klar? kar transferleri, 2003 ba??ndan bu y?l?n a?ustos sonuna kadar ge?en yakla??k 4.5 y?ll?k d?nemde ise 5.2 milyar dolara ula?t?.
?SMMMO?nun ?T?rkiye?deki Yabanc?-K?r Transferleri? konulu raporuna g?re; son 4.5 y?ll?k d?nemde yap?lan k?r transferi toplam? 5 milyar 150 milyon dolara ula?t?. S?z konusu tutar, ge?mi? 12 y?lda yap?lan transfer toplam?n?n y?zde 60??n?n ?zerinde ger?ekle?ti. 2003 y?l?na kadar y?ll?k ortalama 300 milyon dolar?n alt?nda kalan yabanc? yat?r?mc?lar?n T?rkiye?den sa?lay?p kendi ?lkelerine transfer ettikleri k?r miktar?, 2003 y?l?nda ilk kez 643 milyon dolar oldu. Daha sonraki y?llarda h?zlanarak y?ll?k
1 milyar dolara ??kan kar transferi, bu y?l?n ilk sekiz ay? itibariyle 1.2 milyar dolarla rekor k?rd?. ?lk sekiz ayl?k verilere dayanarak yap?lan tahmine g?re, bu y?l sonu itibariyle yabanc?lar?n k?r transferleri 1.5 milyar dolar? a?acak.
?? pazara y?neliyorlar
?SMMMO Ba?kan? Yahya Ar?kan, konuya ili?kin de?erlendirmesinde ?Yabanc? sermayenin T?rkiye?ye y?nelmesinin en temel nedeni b?y?me potansiyeline ba?l? olarak k?r marjlar?n?n geli?mi? ?lkelere g?re daha y?ksek olmas?? dedi.
Ara?t?rmalara g?re, firmalar?n ev sahibi ?lkeye getirdikleri sermayenin, uzun d?nemde d??ar? transfer ettikleri sermayeden k???k kald???n? belirten Ar?kan, ?T?rkiye?de de s?f?rdan bir yat?r?m yapmak yerine var olan i?letmeleri almay? tercih eden yabanc? yat?r?mc?lar?n, k?r transferlerinde art?? ?imdiden ba?lad?? de?erlendirmesinde bulundu.
Ar?kan, yabanc?lar genellikle i? pazara d?n?k ?retim yapan yat?r?mlara y?neldi?i, dikkat ?ekerek, ?u uyar?y? yapt?: ?Benzer durum T?rkiye i?in de s?z konusu. T?rkiye?ye daha ?ok ?zelle?tirmeler ve ?zel sekt?r ?irketlerinin sat?n al?nmas? y?ntemiyle giren yabanc? ?irketlerin tercihini i? pazar?n potansiyeli belirledi. (?stanbul/ANKA)
www.evrensel.net