T?t?n eksperlerinden ?zelle?tirme tepkisi

T?t?n Eksperleri Derne?i Ba?kan? Oktay ?elik, TEKEL?in ihaleye ??kar?lmas?na tepki g?sterdi.


T?t?n Eksperleri Derne?i Ba?kan? Oktay ?elik, TEKEL?in ihaleye ??kar?lmas?na tepki g?sterdi. T?t?n Eksperleri Derne?i Y?netim Kurulu imzal? bas?n a??klamas?nda ?T?rkiye Cumhuriyeti?nin kurulu?undan bu yana, t?t?n?n yoksul ?reticilere, sekt?rdeki t?m ?al??anlar?na ve ?lke ekonomisine yaratt??? fayda ve katk?n?n ad? TEKEL?dir? denildi.
TEKEL?in sigara ?retim i?i ile ilgili varl?klar?n?n ?zelle?tirme ihale s?recinin 26 Ekim 2007 tarihinde yeniden ba?lad???n? hat?rlatan ?elik, ?TEKEL?in sigara fabrikalar?n?n sat???n?n tekrar g?ndeme getirilmesiyle birlikte TEKEL?in mevcut pazar pay?n? bir ?ekilde ?i? etmek? isteyen sigara baronlar? yine bir bir ortaya ??kmaya ba?lad?lar? diye konu?tu.
Yap?lan a??klamalarda, TEKEL?e 2003 y?l?nda yap?lan ihalede teklif edilen 1.15 milyar dolarl?k bir ?nceki tekliften daha yukar? teklif vereceklermi? bu teklifin ise 1.6 milyar dolar oldu?unu belirten ?elik, ?1.15 milyar dolarl?k teklif tarihindeki dolar kuru ile bug?nk? dolar kuruna g?re asl?nda verilen fiyat 4 sene ?ncesinin ayn?s?d?r. Anla??lan, yerli yabanc? bir s?r? ?irket ?TEKEL?i nas?l ?le?iriz?in pe?indeler? dedi. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net