???ileri greve kar?? k??k?rt?yorlar

Gaziemir?in Sarn?? beldesinin AKP?li Belediye Ba?kan? ?smail Acar, grev k?r?c?lar?na engel olmaya ?al??an Telekom i??ilerinin kar??s?na belediye ?al??anlar?n? dikerek grev k?r?c?l??? yapt?.


Gaziemir?in Sarn?? beldesinin AKP?li Belediye Ba?kan? ?smail Acar, grev k?r?c?lar?na engel olmaya ?al??an Telekom i??ilerinin kar??s?na belediye ?al??anlar?n? dikerek grev k?r?c?l??? yapt?.
Karaba?lar Telekom i??ileri, ??le saatlerinde Sarn???ta fabrikalar?n yo?un olarak bulundu?u b?lgede ?al?nan bir kablo nedeniyle olu?an ar?zay? gidermeye ?al??an ?ef ve m?d?rlere engel oldu. Bunun ?zerine, Sarn?? Belediye Ba?kan? ?smail Acar ve b?lgede bulunan bir mobilya ma?azas?n?n m?d?r?, belediyeden ve fabrikadan toplad?klar? 800 dolay?nda ki?iyi i??ilerin kar??s?na ??kard?.
Emniyetin olaya m?dahale etmesi ile toplanan kalabal?k da??l?rken, grev k?r?c?lar ?al??maya devam etmek istedi. Olay yerine gelmemiz ?zerine grev k?r?c?lar ar?zan?n bulundu?u b?lgeyi terk ederken i??iler, polisin araya girmesi ile lin?ten kurtulduklar?n? s?ylediler.
Olayla ilgili olarak g?r??t???m?z Karaba?lar ??yeri Temsilcisi Ras?k Z?mr?to?lu, grev esnas?nda kimsenin ?al??amayaca??n? belirterek, ??ef teknisyen, ?ebeke teknisyeni, amir, m?d?r ba?lar?nda olmak ?zere bu i?i g?t?rmeye ?al???yorlar? dedi. ?Bu ki?ilere ?al??amayacaklar?n? s?yledik. Fabrikadaki arkada?lar ?zerimize y?r?d?. Bu grevin sorumlusu biz de?iliz, Telekom?dur. Gidecekleri yer Telekom?dur. Kimsenin ?zerine sald?rmaya haklar? yok. Biz bu vatan?n evlad?y?z? dedi.
Yine i?yeri temsilcisi olan G?ner Kaya da toplanan ki?ilerin haz?rl?kl? olduklar?n? d???nd?klerini ifade ederek, ?Buradaki birtak?m fabrikalar?n m?d?rleri, Sarn?? Belediye Ba?kan? ?nc?l???nde buraya geldiler. Bizi lin? edeceklerdi. Arabalarla bin ki?i getirdiler buraya. Grevimizi sabote ediyorlar? dedi. Kendilerinin her zaman onurlu bir ?ekilde ?al??t?klar?n? ifade eden Kaya, ?Kimse bizi farkl? g?rmesin. Oger Telekom?un kendisi taraf?ndan grevimizi k?rmak i?in yapt?klar?n? biliyoruz? dedi. Kaya, fabrika ve belediye ?al??anlar?na da seslenerek, ?Bizi kar?? kar??ya getirdiler. Oradaki arkada?lar?ma sesleniyorum. Siz de eme?inizle ge?inen insanlars?n?z. Biz birbirimize d??memeliyiz? dedi.
Telekom i??isi ?nal Kutlu da kablonun ?al?nd??? yerin dibinde, bir fabrikan?n gece bek?isi kul?besinin, k?peklerin, kameralar?n bulundu?unu belirterek, ?Bize su? buluyorlar. Biz bunu bize y?nelik ortak suikast olarak kabul ediyoruz. Biz yapsak kamera ile tespit ediliriz? dedi. Kutlu, Sarn?? Belediyesi?ni protesto ettiklerini s?zlerine ekledi. (?zmir/EVRENSEL)
Emine Uyar
www.evrensel.net