GER?EK

 • Diyarbak?r Aky?l Tekstil Fabrikas??n?n i??ileri, hak m?cadelesini s?rd?r?yor.


  Diyarbak?r Aky?l Tekstil Fabrikas??n?n i??ileri, hak m?cadelesini s?rd?r?yor.
  ?? y?l? a?k?n bir zamandan beri (Bunun 11 ay? grevde ge?ti ve grev h?l? s?r?yor!) patron, idare ve emniyetten gelen bask?lara; patronlar?n Aky?l patronuna verdi?i deste?e kar??n Aky?l i??ileri, yasal haklar? olan sendikalar?n?n tan?nmas? i?in inan?lmaz bir m?cadele s?rd?r?yorlar.
  Asl?na bak?l?rsa, Diyarbak?r ko?ullar?nda y?r?t?len, kar??la?t??? sorunlar?n b?y?kl???ne kar??n inatla ve kararl?l?kla s?rd?r?len bu i??i m?cadelesi, ?niversitelerde tez konusu olacak ?zellikler ta??maktad?r.
  Tabii sorun sadece patronda ve h?k?metin uygulamalar?nda de?il. Tersine, ?? g?nd?r Ankara?da olan i??iler, kendi ?yesi olduklar? sendikan?n ?n?nde oturma eylemi yap?yorlar. ??nk?, sendikan?n y?neticileri i??ilerli sendikaya kabul etmiyor. Dahas?, TEKS?F y?neticileri i??ileri binaya almad?klar? i?in, i??iler geceleri gidip Petrol-???in Ankara ?ubesi?nde kal?yorlar.
  TEKS?F y?neticilerinin gerek?esi ise abes! ?Efendim i??iler randevu almadan Ankara?ya gelmi?ler?, ?Sendikada o kadar ki?iyi bar?nd?racak b?y?kl?kte yer olmad??? i?in de gece sendikada kalam?yorlar?m??!
  Kendi sendikalar?ndan umudu kesen i??iler, T?rk-???e ba?vurmu?lar. T?rk-?? Te?kilatland?rma Sekreteri ?etin Altun?la g?r??m??ler. ?etin Altun i??ilere; ?Hakl?s?n?z ama bizim de yapacak bir ?eyimiz yok? demi?!
  Yani, T?rkiye?nin bu en b?y?k konfederasyonunun en ?stteki y?neticileri, bu emek m?cadelesinde ?rnek m?cadele veren i??ilerin m?cadelesine ellerindeki her ?eyle destek vereceklerine, onlara; ?Hakl?s?n?z ama yap?lacak bir ?ey yok? demektedirler.
  Ne yapm??lar da yap?lacak bir ?ey kalmam?? diye bak?nca; bunu da T?rk-???in Genel Ba?kan? Salih K?l?? s?yl?yor: ?Ben TOBB ba?kan? ile konu?tum. O da Aky?l??n patronuyla konu?up bana bilgi verecek. Bekliyoruz? diyor. Koca konfederasyon bunun i?in mi var? E?er b?yleyse; i??inin ?rg?tl? oldu?u sendikan?n y?neticileri, ?Randevusuz geldiler? diye i??i s?n?f?n?n en onurlu m?cadele mevzisinde ?? y?ld?r m?cadele eden i??ileri sendikaya almayacaksa; en b?y?k konfederasyonun yapaca??, patronlar?n ba??na rica etmekle kalacak, ba?kaca bir ?ey yapmadan ?Yapacak bir ?ey yok? denecekse; bir kez daha i??ilerin kar??s?na ge?ip, hangi y?zle ve nas?l, ?Gelin bizim sendikada ?rg?tlenin, bize g?venin...? diyeceklerdir? Hi?bir ?ey yapmadan, ne demektir ?Yap?lacak bir ?ey yok??
  Peki Diyarbak?r?da T?rk-???e ba?l? sendikalar?n ?ubeleri, onlar?n ?yeleri yok mudur? Bu T?rk-?? denilen konfederasyona ba?la otuz k?sur sendika, sendika hakk?n? tan?mayan bir Aky?l patronu ve arkas?ndaki patronlar? sindirecek bir g?ce sahip de?il midir? Sadece Diyarbak?r?da de?il; bu, i??inin sendikal? olma hakk?n? tan?mama, t?m patronlar?n politikas? de?il midir? Ve sendikalar?n, her i?yerinde sorunlar? de?il mi bu?
  ?yleyse T?rk-?? ve o anl? ?anl? sendikalar?, neden birle?ip patronlar?n hukuksuzlu?una dur demek i?in harekete ge?miyor da, kendilerini de ?yelerini de patronlar?n ayaklar? alt?nda ezdiriyorlar?
  Ya ?randevu krizi? yaratan, i??iyi sokakta b?rakan TEKS?F y?neticilerine ne demeli? ?Randevu?yla g?r??mek i??inin k?lt?r? m?d?r, yoksa bunu patronlardan ??rendiniz de i?inize geldi?i i?in mi kullan?yorsunuz?
  B?rak?n ba?ka bir ?eyi, siz Diyarbak?r?a gitseniz, isterseniz y?z ki?iyle gidin, o i??i sizi sokakta m? b?rak?r, yoksa evlerinin ba? k??esinde misafir mi ederdi?!
  TEKS?F?in de T?rk-???in de y?neticileri, Aky?l i??ilerinin grevlerindeki tutumlar?yla s?f?r alm??lard?r. ??nk?, hem ?i??i hakl?? hem de ?yap?lacak bir ?ey yoksa?, sendikac?n?n olmas? i?in de bir gerek yoktur. Ve g?n?m?zde bu zihniyetle yap?lan bir sendikac?l?ktan i??ilere, s?n?fa, onlar?n sendikal m?cadelelerine hi?bir fayda gelmez. Gelmiyor da... Bug?n sendikal hareketin i?ine s?r?klendi?i kaosta, patronlar ve h?k?metleri kadar sendikac?lar?n da sorumlulu?u vard?r. Aky?l grevi bunu bir kez daha ve ?arp?c? bir bi?imde g?sterdi.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net