ABD ile kritik trafik

ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice bug?n T?rkiye?ye geliyor. ?stanbul?da yap?lacak Irak?a kom?u ?lkeler geni?letilmi? toplant?s?na kat?lmak ?zere T?rkiye?ye gelecek olan Rice, toplant?dan ?nce Ankara?da temaslarda bulunacak.


ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice bug?n T?rkiye?ye geliyor. ?stanbul?da yap?lacak Irak?a kom?u ?lkeler geni?letilmi? toplant?s?na kat?lmak ?zere T?rkiye?ye gelecek olan Rice, toplant?dan ?nce Ankara?da temaslarda bulunacak.
Rice??n Ankara temaslar? ?er?evesinde Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan kabul edilmesi ve D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Rice temaslar?n?n ard?ndan, Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler D??i?leri Bakanlar? Toplant?s??na kat?lmak ?zere ?stanbul?a ge?ecek.
Rice??n, Ba?bakan Erdo?an??n ABD Ba?kan? George Bush ile 5 Kas?m?da yapaca?? ziyaretten 3 g?n ?nce gelmesi dikkat ?ekti.
Amerikal? siyaset?iler ve politika uzmanlar?, Rice??n T?rkiye ziyaretinde, kendisinden PKK ile ilgili verdi?i s?zleri tutmas?n?n talep edilece?ini, ama Rice??n asl?nda ?ellerinin ba?l?? oldu?u yorumu yapt?.
Dua etmesi gerekiyor
ABD D??i?leri Bakanl???n?n eski yetkilisi Henri Barkey,?Rice, Irak ile T?rkiye aras?nda i?birli?inin art?r?lmas? i?in at?lacak sonraki ad?mlar?, son fikirlerimizi ve planlar?m?z? isti?are edecek? diye konu?tu. ABD?nin, PKK sorunu konusuna yakla??m?n?n yetersiz oldu?unu kaydeden Barkey, Rice??n bu konudaki en b?y?k ?ans?n?n ?so?uk hava? olaca??n?, ?bu y?zden Rice??n, kar ya?mas? i?in dua etmesi gerekti?ini? s?yledi.
T?rkiye?de g?rev yapan eski ABD B?y?kel?isi Mark Parris, Rice??n ziyaretiyle ilgili olarak, ??apkadan tav?an ??karabilmek ve b?ylece biraz da olsa geli?me kaydedildi?ini ?ne s?rmek i?in neler yapabilece?ini hayal edemiyorum? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
Irak??n kom?ular? toplan?yor

Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler D??i?leri Bakanlar? ?kinci Toplant?s? bug?n ba?l?yor. Toplant?ya ?ran, Kuveyt, Bahreyn Suudi Arabistan, M?s?r, ?rd?n ve Suriye?nin yan? s?ra Birle?mi? Milletler G?venlik Konseyi?nin daimi ?yeleri ABD, Fransa, ?ngiltere, ?in ve Rusya, G-8 ?lkelerinden Japonya, Almanya, ?talya ve Kanada ile Birle?mi? Milletler, ?slam Konferans? ?rg?t?, Arap Ligi ve AB Komisyonu?ndan yetkililerin kat?lmas? bekleniyor.
Alman Deutche Welle gazetesinde ABD?nin toplant?n?n PKK konusu nedeniyle g?lgelenmesinden endi?eli oldu?u yorumu yap?ld?.
New York Times gazetesi de PKK sorununun Irak?a Kom?u ?lkeler Toplant?s??n? olumsuz etkileyebilece?i kayg?lar?n? yans?t?rken ?Irak ile T?rkiye aras?ndaki gerginlikler, ?stanbul?daki b?lgesel toplant?da di?er konulara g?lgelemekle tehdit ediyor? yorumunu yapt?. New York Times, PKK sorununun toplant?ya kat?lanlar?n ?o?u i?in ?dikenli? bir konu oldu?unu da yazd?.
Mazlum-Der: Rice sava? su?lusudur

ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice??n Ankara?ya gelecek olmas? Mazlum-Der?liler taraf?ndan K?z?lay?da protesto edildi. Mazlum-Der Ankara ?ube Ba?kan? ?mit Mert, ?Bizler misafirperverlik ile katilseverlik aras?ndaki fark? ?ok iyi biliriz? dedi. Rice??n uluslararas? hukuk a??s?ndan sava? su?lusu oldu?unun alt?n? ?izen Mert, sava? pazarl?klar? i?in gelecek Rice?e verilecek en iyi yan?t?n ?ncirlik ?ss??n? kapatmak olaca??n? s?yledi.
www.evrensel.net