Anayasa tasla?? yak?nda a??klan?yor

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Kamu Ara?t?rmalar? Vakf? taraf?ndan d?zenlenen ?T?rkiye Anayasas?n? Ar?yor? panelinde konu?tu.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Kamu Ara?t?rmalar? Vakf? taraf?ndan d?zenlenen ?T?rkiye Anayasas?n? Ar?yor? panelinde konu?tu. T?rkiye?de yeni anayasan?n yap?lmas? konusunda geni? tabanl? bir mutabakat?n olu?tu?unu belirten Erdo?an, bu konuda farkl? ifadelere de sayg? duydu?unu s?yledi. Ba?bakan Erdo?an, 10 y?l ?nce anayasa teklifleri ortaya koyanlar?n bug?n farkl? yakla??mlar i?inde olduklar?n? belirterek, ?Kendi kendileri ile ?eli?ir hale geldiler? dedi.
T?rkiye?nin ?halk?n ihtiya?lar?na ve beklentilerine kar??l?k veren anayasay?? hak etti?ini s?yleyen Erdo?an, ?Bizim yapmaya ?al??t???m?z 1982?den bu yana ele?tirilen, zaman i?inde ?ok fazla de?i?ikli?e u?rad???ndan i? b?t?nl??? kaybolan mevcut Anayasa yerine, t?m toplumsal kesimlerin i?ine sindirece?i ve en geni? uzla?ma ile haz?rlanacak yeni bir anayasaya ula?makt?r. 1982 Anayasas? bug?ne kadar bir?ok kez revizyona u?ram??, yakla??k ??te biri de?i?tirilmi?tir. Mevcut Anayasam?z?n i? b?t?nl??? bozulmu?tur. Bizim, hareket noktam?z bug?ne kadar farkl? kesimlerden gelen t?m ele?tirileri dikkate alarak yine t?m kesimlerin i?ine sinecek bir metin ortaya koyabilmektir? diye konu?tu.
Halkoyuna sunulacak
Yeni anayasan?n ?en geni? mutabakat? ile haz?rlanaca??n? ve ?milletin onay?na? sunulaca??n? dile getiren Erdo?an taslakla ilgili ?al??malar?n son a?amaya geldi?ini a??klad?. Tasla??n kamuoyunda tart???lmas?n? isteyen Erdo?an, ?Bizim herhangi bir ?n kabul?m?z, ?n yarg?m?z yoktur. Kesinle?mi? burada herhangi bir tespit yoktur. Bu bak?mdan toplumun t?m katmanlar?na, ?zellikle bu konuyla ilgilenebilecek her kesime a?man?n gayreti i?inde olaca??z? diye konu?tu.
Erdo?an, ?Bu, ba??nda bulundu?um partinin bir anayasas? de?ildir. Sadece haz?rlad???m?z bir taslakt?r. T?m siyasi partilerin meydanlarda buna y?nelik s?zleri vard?r. Hepsi de 82 Anayasas??n? ele?tirdikleri gibi yeni bir anayasaya ihtiya? duyuldu?unu hep meydanlarda s?ylemi?lerdir. Ama i? bu safhaya gelince, nedense farkl? yakla??mlar ortaya konulmaktad?r. Biz haz?rl?klar?m?z? yapt?ktan sonra Meclis Ba?kanl????na sunaca??z, sunduktan sonra Anayasa Komisyonu?nda, Anayasa Komisyonu isterse alt komisyonda en geni? ?ekilde, t?m partilerin kat?l?m?yla tart???lacak, g?r???lecek ve b?t?n bu g?r??melerden sonra ortaya ??kacak bir metin Genel Kurul?a gidecek. Genel Kurul?da tart???ld?ktan sonra da art?k Cumhurba?kan?m?za, ard?ndan da milletimizin onay?na sunulacak. Milletimiz burada herhangi bir dayatmaya f?rsat vermeden karar?n? verecek ve demokratik bir anayasay? hep birlikte olu?turmu? olaca??z? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
?zbudun: Tasla??m?z daha laik

AKP?nin haz?rlad??? anayasan?n taslak ?al??mas?n? y?r?ten Bilkent ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Ergun ?zbudun, anayasa tasla??yla ilgili olarak laikli?in i?inin bo?alt?ld??? ele?tirilerini ?insafs?z ve mesnetsiz? olarak de?erlendirdi. ?zbudun, ?1982 Anayasas? laikli?e ne kadar ba?l?ysa bizim haz?rlad???m?z taslak da en az o kadar ba?l?d?r. Hatta baz? noktalarda daha ileriye gitmektedir? dedi.
Tasla??n temel hedefinin temel hak ve h?rriyetlerin evrensel standartlara y?kseltmek oldu?unu kaydeden ?zbudun, bu iyile?tirmelerin Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi?nin i?tihatlar?na g?re yap?ld???n? a??klad?. Prof. ?zbudun bu kapsamda Y?ksek Askeri ??ra ile Hakimler ve Savc?lar Y?ksek Kurulu kararlar?n?n yarg?ya a??laca??n? belirtti.
www.evrensel.net