Kadrola?ma itiraf?

Diyanetten sorumlu Devlet Bakan? Sait Yaz?c?o?lu, 58-59 ve 60. h?k?metler d?neminde Diyanet ??leri Ba?kanl??? emrinde ?al??makta iken, di?er kurumlara yatay ge?i? yoluyla 1978 personelin ayr?ld???n? belirtti.


Diyanetten sorumlu Devlet Bakan? Sait Yaz?c?o?lu, 58-59 ve 60. h?k?metler d?neminde Diyanet ??leri Ba?kanl??? emrinde ?al??makta iken, di?er kurumlara yatay ge?i? yoluyla 1978 personelin ayr?ld???n? belirtti. Yaz?c?o?lu?nun verdi?i bilginin AKP kadrola?mas?n?n itiraf? niteli?i ta??d??? yorumuna neden oldu.
Devlet Bakan? Yaz?c?o?lu, CHP ?stanbul Milletvekili H?seyin Mert?in, soru ?nergesini yan?tlad?. Yaz?c?o?lu, soru ?nergesine verdi?i yan?tta, Diyanet ??leri Ba?kanl????ndan ba?ka kurumlara atanan personelin ge?i? gerek?elerini, ??al??an personelden y?ksek ??renim mezunu olup mesle?i ile ilgili bir g?reve atanmak ?zere nakil talebinde bulunanlara, ?niversite eleman?, Milli E?itim Bakanl????na ??retmen, kurum ve kurulu?lar?na kariyer uzman? ya da m?d?r ve ?st? unvanlara atanacaklar? bildirenlere uygun g?r?ld??? takdirde nakilleri yap?l?yor? diye a??klamaya ?al??t?.
58, 59 ve 60. h?k?metler d?neminde Diyanet?te ?al??an 1978 personelin ba?ka kurumlara atand???n? belirten Yaz?c?o?lu, personel al?m?n?n 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanunu?nda belirtilen ?artlara g?re yap?ld???n? ifade etti. Yaz?c?o?lu, Diyanet ??leri Ba?kanl????na ayn? d?nemlerde 10 bin 4 personel al?nd???n? belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net