DURUM

 • Gazetelere hemen hemen ayn? g?nde yans?yan iki haber, ?lkenin kendi i? sorunlar?n?n ??z?m?n? nerede arad???n? ve ??zme y?ntemi olarak nelere bel ba?lad???n? g?stermesi bak?m?ndan olduk?a ciddi ipu?lar? veriyordu.


  Gazetelere hemen hemen ayn? g?nde yans?yan iki haber, ?lkenin kendi i? sorunlar?n?n ??z?m?n? nerede arad???n? ve ??zme y?ntemi olarak nelere bel ba?lad???n? g?stermesi bak?m?ndan olduk?a ciddi ipu?lar? veriyordu. Haberlerden birisi ABD?nin ?nl? casus u?aklar? U-2?leri Kuzey Irak?taki ?PKK?l? ter?ristleri izlemek i?in? g?nderdi?ini, di?eri ise Ba?bakan??n ABD gezisine ?st d?zey komutanlar?n -Genelkurmay 2. Ba?kan?- e?lik edece?ini okuyuculara duyuruyordu. Bu iki haberi okunca insan acaba ne d???n?r?
  ?lk d???n?lecek herhalde bu ?lke bizim ?lkemiz, K?rtler bizim vatanda?lar?m?z de?il mi olacakt?r. Bu ?lkenin y?neticileri, bask? ve ter?rden bunal?p m?cadele etme yolunu tutan, ama anla?ma zeminini de s?rekli korumak isteyen kendi vatanda?lar?n?n bir b?l?m?ne kar??, Amerikan casus u?aklar?n? kullanmay? ve ??z?m? ABD?de aramay? umut haline getirmek istemektedirler. Ba?bakan ABD?ye girmekte, yan?nda da sava? heyetini g?t?rmektedir. ABD i?in ne kadar keyif verici bir durum! Elinin alt?nda iki halk ve sorunun ???z?m?? i?in ?eytanla bile i?birli?ine haz?r bir egemen y?netici s?n?f! Ne derler ?kaymakl? ekmek kaday?f?.? Ama bu sadece u?akl???n ?aresizli?i de?il, iki y?zl?l???n de daniskas?d?r. Nedeni ise bellidir.
  ?lkeyi y?neten egemen s?n?flar?n on y?llard?r bazen a??k?a, bazen ?st? ?rt?l? olarak dile getirdikleri bir Sevr korkusu var. Buna g?re b?y?k devletler T?rkiye ve b?lgesi ?zerine gizli hesaplar yap?yorlar ve bu hesaplar?n i?erisinde T?rkiye?nin par?alanmas? ?nemli bir yer tutuyor! Genel olarak bak?ld???nda b?y?k emperyalist devletlerin, ?u ya da bu ?lkeyi stratejik ??karlar? nedeniyle par?alamay? ya da birle?tirmeyi yetecek g??leri oldu?unu g?rmek gerekir. ?rne?in ?ngilizler Hindistan?daki onlarca etnik grubu bir arada tutma i?iyle ilgilenmek yerine, en kalabal?k ve geli?kin grubu -Hindular?- bu i?le g?revlendirmi?lerdir. Bunun ba?ka ?rneklerinden de s?z edilebilir. Ama i? ba?ka bir evreye d?nd???nde ?Balkanla?ma? kap?dad?r.
  B?yle davranmak emperyalist devlete, ilgili ?lkeyi kontrol alt?nda tutmak i?in b?y?k bir avantaj sa?lad??? gibi, onun i? i?leri ?zerinde mutlak bir kontrol sa?layarak, o ?lkeyi kendisine mahkum etme konusunda da kesin bir ?st?nl?k sa?lar. T?rkiye ?rne?inde bu farkl? ?ekillenmi?tir. T?rkler imparatorluk da??ld?ktan sonra ulusal kurtulu? sava??yla ve K?rtlerin de kat?l?m?yla ?ulusal birli?ini? sa?lam??t?r. Ancak bu birlik demokrasiye dayanmad??? ve K?rtlerin hakk?n? ayaklar alt?na ald??? i?in sorunlu olmu?, bu sorun bug?ne kadar ta??nm??t?r. Egemen s?n?flar bu nedenle s?rekli b?l?nme korkusunu ya?am??, halk aras?nda da bu korkuyu bazen ?iddetli, bazen daha yava?tan yayg?nla?t?rmay?, ?ulusal birli?i koruman?n? en etkili y?ntemlerinden birisi olarak kullanm??lard?r.
  K?rt sorununun iyice su y?z?ne ??kt??? ?u g?nlerde i?birlik?i egemen s?n?flar?n bu sorunu ???zmek? i?in kulland?klar? askeri ?iddet y?ntemi yo?unla?t?r?l?rken, sokaklar k??k?rt?l?yor, kalabal?klar ?ovenizmle zehirlenip s?r?le?tirilerek K?rtlerin ?zerine sal?n?yor. Bu durumda sald?rganlar etkin tedbirlerle zarars?z hale getirilmedi?i i?in ?sa?duyu? ?a?r?lar? g?stermelik olarak kal?yor. ?lkenin i?ine itildi?i gergin hava, her an bir f?rt?nan?n patlayaca?? beklentisini yo?unla?t?r?yor. Egemen s?n?flar?n ?u s?ralar bel ba?lad?klar? ??z?m Amerikan yard?m? ile askeri ??z?m!
  Oysa ABD?nin istedi?i bir ??z?m var ve bu ??z?m?, esasl? adam? ?zal seslendirmi?ti. Buna g?re T?rkiye b?lgede ya?ayan K?rtlerin ?a?abeyi? olacakt?. B?ylece Irak K?rtleri de bir bi?imde y?n?n? T?rkiye?ye do?ru ?evirecek, T?rkiye ?birli?ini korurken? emperyal hayaller de kuracakt?. Ama bunun faturas? ?uydu; T?rkiye egemen s?n?flar? ABD?nin Ortado?u?daki genel stratejisine ba?lanacak, Ortado?u?nun ana sorunlar? ABD-?ran, Arap-?srail sorunlar?nda ABD?nin ve ?srail?in yan?nda yer alacakt?. Bug?n T?rkiye egemen s?n?flar? toz duman i?erisinde bu yana do?ru yol almaktad?rlar. Oysa halklar i?in bar??? ve birlikte ya?amay? g?venceye alan, kan ve g?zya??n? d??layan, faturas? a??r olmayan ?ok kesin ve etkili bir ??z?m olana?? bulunuyor.
  Bu ??z?m T?rkiye?nin d???nda de?il i?inde. K?rt halk?na ne istedi?i sorulacak ve iki halk bar?? ve karde?lik i?erisinde ya?ayacak. Bu birlik Ortado?u?nun di?er halklar? i?in de olumlu bir ?rnek olacak ve bu birlikteli?e g?re rotas?n? ?izmek isteyen ba?ka halklar da olacak! ??birlik?i egemen s?n?flar?n ka??nd??? ve yakla?mak istemedi?i ??z?m bu. Onlar bunu par?alanman?n ?n ad?m? olarak g?r?yorlar. Oysa uygulad?klar? milliyet?i, ?oven politikalarla bu ?lkenin halk? mahallelerine, sokaklar?na, ailelerin i?lerine kadar s?zan bir par?alanma e?ilimini s?rekli besliyor ve b?y?t?yor. Geli?meler egemen s?n?flardan sa?duyu ve sorumluluk beklemenin bo?una oldu?unu g?stermektedir. Halk sa?duyusunu ve birli?ini korumak istemektedir. ??z?m U-2?lerde, Beyaz Saray?da de?il, ?lkede ve halk?n tarihsel ili?kilerindedir. ?lkeye kar?? sorumluluk duyan her vatanda??n bunun i?in yapabilece?i ?eyler var ve zaman daral?yor.
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net