??retmene ?mahalle bask?s??

E?itim Sen Adana ?ube Ba?kan? G?ven Bo?a, kendisinin de g?rev yapt??? Tepeba? Lisesi?nde ortaya ??kar?lan mescitle ilgili yerel televizyonlarda yay?nlara kat?lanlar?n yapt??? yorumlar?n ard?ndan zor durumda kald???n? s?yledi.


E?itim Sen Adana ?ube Ba?kan? G?ven Bo?a, kendisinin de g?rev yapt??? Tepeba? Lisesi?nde ortaya ??kar?lan mescitle ilgili yerel televizyonlarda yay?nlara kat?lanlar?n yapt??? yorumlar?n ard?ndan zor durumda kald???n? s?yledi. Bo?a, ??rencilerinin a?layarak yan?na gelip namaz k?lmalar?na engel oldu?u iddias?yla kendisine tepki g?sterdiklerini, baz? internet sitelerinde de ?dinsizlikle su?land???n?? belirtti.
Adana kent merkezindeki Tepeba? Lisesi?nin bodrum kat odalar?ndan birinin mescit olarak kullan?ld???, ??renciler taraf?ndan ge?en hafta cep telefonuyla g?r?nt?lenmi?; okulun Din K?lt?r? ve Ahlak Bilgisi ??retmeni Haydar Kele??in de ??rencilere imaml?k yapt??? ve namaz k?ld?rd??? belirtilmi?ti.
Vali inceleme ba?latt?
Mescitle ilgili yap?lan haberler nedeniyle g?r??? al?nan ve kendisi de ayn? okulda g?rev yapan E?itim Sen Adana ?ube Ba?kan? G?ven Bo?a, ?Yetkililere bu konuda uyar?da bulunduk ve gere?inin yap?lmas?n? istedik. Ancak uyar?lar?m?z dikkate al?nmad?. ??renciler, vakit namazlar?n? ders aralar?nda k?lmaya devam ediyor. Ben kendi g?zlerimle g?rd?m? demi?ti. Vali ?lhan At?? da okulda inceleme ba?lat?ld???n? a??klam??t?.
Geli?melerin ard?ndan bir bas?n toplant?s? d?zenleyen G?ven Bo?a, inceleme ba?lat?lan mescidi kendilerinin kapatm??, ibadete kar?? ??k?yorlarm?? gibi lanse edilmeleri nedeniyle, bask? alt?nda olduklar?n? s?yledi. Okulda ??rencilerinin kendisine tepki g?sterdi?ini vurgulayan Bo?a, ?unlar? s?yledi: ?Mescit ortaya ??kt?ktan sonra yerel televizyonlarda yay?nlara kat?lanlar?n olay? ?arp?tmalar? y?z?nden baz? internet sitelerinde dinsizlikle, ibadet d??manl???yla su?lan?yoruz. Hatta Valimiz ?lhan At?? bile de?i?ik su?lamalara maruz kal?yor.? Bo?a, okulda namaz g?r?nt?lerini medyaya ula?t?ranlar?n kendileri olmad???n?, sadece g?r??leri istendi?inde olay? do?rulad?klar?n? belirtti.
Bas?n toplant?s?nda konu?an ?ube Sekreteri Halil Kara da, olay?n kamuoyuna yans?mas?n?n ard?ndan sendikan?n hedef g?sterildi?ini, ?mahalle bask?s? yarat?lmaya ?al???ld???n?? kaydetti. E?itim Sen olarak kimsenin inan? ve ibadetiyle u?ra?mad?klar?n?, ancak okullardaki laik e?itim d?zeninin bozulmas?na izin vermeyeceklerini s?yleyen Kara, ?Olaya Adana Valili?i el koydu, inceleme ba?latt?. Birilerinin iddia etti?i gibi sorun, kesinlikle namaz k?lmak de?ildir. Sorun, bir lisenin hen?z re?it olmayan ??rencilerini cemaatlere kazand?rma ve mevcut kulluk anlay???n? s?rd?rme sorunudur. Yoksa Adana?n?n her yerinde oldu?u gibi Tepeba??da da camiler vard?r. ?steyen namaz?n? camilerde k?labilir? dedi. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net