Fotoğraf: Evrensel

Beni de ?ld?r?r m?s?n?

Televizyonlar haber veriyordu.


Televizyonlar haber veriyordu. Yok hay?r haber de?ildi bombard?man demek daha do?ru olur. ?12 asker ?ehit oldu, hainlere misli ile cevap verildi, halk askerine a?l?yor, K?rt lider kedi bile vermem diyor, K?rt meselesi yok ter?r sorunu var, halka b?y?k g?revler d???yor vs. vs. Pa?a da b?yle demi?ti ?ter?rle m?cadelede halka b?y?k g?revler d???yor?.
Televizyonlar, gazeteler halk? n?bete, b?l?nmeye kar?? Cumhuriyete sahip ??kmaya ?a??r?yor. Sanki b?len varm?? gibi. Baykal, Bah?eli el ele kuzey Irak?a giriyor. Kandil yetmez Barzani?den ba?lay?p devam edelim, hatta b?t?n K?rtlerin solu?unu keselim, girmi?ken Kerk?k ve Musul?u da alal?m naralar? havada u?uyor. (Derinlerdeki devletin sesi de zaten bunu diyor)
Tam ?imdi zaman? diye el ovu?turan kurt?ular durumdan vazife ??kart?yor. Galeyana getirebildikleriyle birlikte K?rt av?na ??k?yor. ?nce K?rtlerin partisini y?kal?m yakal?m diyorlar ve DTP il, il?e ?rg?tleri ate?e verilirken, K?rt k?kenli esnaf?n i?yeri talan ediliyor. Daha bir g?n ?nce demokratik anayasa i?in 150 ki?inin topland??? Merzifon?da hepimiz T?rk?z diye hayk?rmak i?in miting haz?rl??? yap?l?yor.
?smail T?r?t??n Yasinli klibi plan yapmay?n derken, bir plan dahilinde s?n?flarda sinevizyon olarak g?sterilirken, okullar?ndan kortejler halinde y?r?t?len ?ocuklar Tokat?ta T?rkiye T?rklerindir, hepimiz T?rk?z sloganlar?yla bu milliyet?i, ?ovenist dayatman?n unsuru haline getiriliyorlar. Turhal?da belediye hoparl?r?nden g?nlerdir kahramanl?k t?rk?leri ?al?n?rken, MHP?li eski belediye ba?kan?n? alanda g?remeyenler ?K?rt oldu?u i?in gelemedi? yorumunu yap?yorlar. Demek ki b?ylesi g?nlerde K?rd?n ?lk?c?s? bile ?zde vatanda? olam?yor.
Kurtulu? sava??ndan yadigar bayrak, alanlarda, ?anakkale?de ?ehit d??en K?rtlerin torunlar?na kar?? sallan?yor. Bayrakla dola?mak, bayrak asmak vatanseverlik say?l?yor.
Bug?n halk? bayrak elde soka?a d?kenleri, d?n demir ?elik fabrikalar? Frans?z Arcelor firmas?na sat?l?rken g?rmemi?tik, Telekom, ?srailli Oger?e pe?ke? ?ekilirken g?rmedik, Petkim?de, T?pra??ta, Bergama?da g?remedi?imiz gibi Kazda?? delik de?ik edilirken de g?remedik. G?rd???m?z yerlerde oldu tabii ki, Mara??ta onlar vard?. Sivas?ta en ?ndeydiler, Mad?mak onlar?n eseriydi. ?orum?da yine onlar. Hani ?air der ya ?tan? bunlar? tan? da b?y?? biz tan?d?k ama tan?yamayanlar var. ?orum?da bir toplant?da emek?i bir annenin anlatt???, bu k??k?rtman?n halklar? birbirine d???rme ?abas?n?n geldi?i noktay? g?steriyordu. ?lkokula giden ?ocuk, babas?n?n K?rt oldu?unu biliyordu ama ??retmenleri ona T?rk oldu?unu s?yl?yordu. K?rtler ?ld?r?lmeliydi ??nk? T?rkleri ?ld?r?yorlard?. G?nlerdir televizyonlar, gazeteler, bayrakl? g?steriler, konu?an?n a?z?ndan akan kan, en sonunda k???c?k ?ocu?u bile babas?na d??man etmeyi ba?arm??t?. ??te bu k??k?rtman?n geldi?i en son nokta ?ocu?a ?u soruyu sorduruyordu. ?Baba sen K?rts?n ben T?rk?m, e?er kar?? kar??ya gelirsek beni de ?ld?r?r m?s?n??
Sat?lm?? Ba?kavak
www.evrensel.net