S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 12

 S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 12

Fotoğraf: Can Erok/DHA

?lkenin demokratikle?mesi, bar?? i?in kar??l?kl? ad?mlar?n at?lmas?... Bu sorun ancak siyaseten ??z?l?r


Hamit Geylani (Hakkari Ba??ms?z Milletvekili):

Bu y?ntemin ??kmaz oldu?u, ??z?m olmad??? ger?ek?i olan herkes taraf?ndan bilinen bir ?ey. ?imdiye kadar say?s?n? bilmedi?imiz kadar harekat, s?cak takip yap?ld?. Ve 24 y?ld?r bir ?iddet sarmal? i?inde T?rkiye. Bu nedenle yeni bir ?ey denemek gerekiyor. Nedir bu? K?rt sorunu bu ?lkenin bir ger?e?idir ve ?lke g?ndeminin her yerindedir. Bu sorun ger?ek boyutlar?yla tan?nmal? ve bu y?nde demokratik a??l?mlar yap?lmal?d?r.
?lkenin demokratikle?mesi, toplumsal bar?? y?n?nde kar??l?kl? diyalog ad?mlar?n?n at?lmas?... Bu sorun ancak siyaseten ??z?l?r. Bu ?lkenin vatanda??yla, kitle ?rg?tleriyle, partileriyle, ayd?n?yla gazetecisiyle tart??arak ??z?m? aramal?y?z. Her ?eyden ?nce k?kl? bir hukuk reformuna gidilmelidir. Su? i?ledi?i iddia edilen, i?eride ya da d??ar?da kimli?ine siyasi g?r???ne bak?lmaks?z?n ayr?ms?z bir genel af ??kar?lmal?. Bunun d???nda bir ??z?m olana?? yoktur.
Buna dur denilsin

Ne?e Ya?in, (K?br?sl? ?air, Yazar)
?iddet hi?bir zaman sorunlar?n ??z?m? olmam??t?r. Aksine karma??kla?t?r?r. Sava? ?? g?n s?rer, ama sava??n yaratt??? travmalar?n iyile?mesi y?zy?l s?rer. Ortada bir sorun var. Ve sorunun bir bi?imde soruna taraf olanlarla birlikte detayl? bir bi?imde konu?ulup ??z?lmesi her zaman en do?ru y?ntemdir. Ama ne yaz?k ki g?r?yoruz tehditlerle ve sonucun ne olaca?? hesaba kat?lmaks?z?n insanlar?n duygular?yla oynanarak,insanlar galeyana getirilerek ?ok k?t? bir y?ne do?ru yol al?n?yor. Ben iki sava? ya?am?? biri olarak s?yl?yorum: Sava? d?nyadaki en b?y?k k?t?l?kt?r. Bu gidi? i?in insan?n dili ba?lan?yor. Yine de herkese seslenmek istiyorum: Buna dur denilsin ve bunun ne b?y?k ac?lar getirece?ini g?rs?nler. Ve as?l bunun i?in soka?a ??ks?nlar, buna dur demek i?in.
S?n?r ?tesi operasyon bar??a zarar verir

Masis K?rk?igil (Yazar)

?? politikayla d?? politika birbirinden ayr?lmaz ve esas olan da i? politikad?r. Ya?ad???m?z bu g?nler, uluslararas? politikan?n da bir tart??ma maddesi haline gelen s?n?r ?tesi operasyon ihtimali hep T?rkiye?nin, son 7-8 y?l i?inde olanakl?yken K?rt sorununu ??zememesinin sonu?lar?d?r. Bunun, defalarca denendi?i gibi bir s?n?r ?tesi operasyonla ??z?lece?i de yoktur. Olacak olan b?yle bir giri?imle daha farkl? gerilimlere dahil olma ihtimalidir. B?lge de biriken bir gerilim var.
T?rkiye?den bir s?n?r ?tesi giri?im de bu gerilimi art?racak bir unsur olacakt?r. Onun i?in yaln?zca bizim ya?ad???m?z toplumun i?sel sorunlar? bak?m?ndan de?il, b?lgesel bar?? ve d?nya bar??? a??s?ndan da s?n?r ?tesi harekata kar?? ??kmak gerekir. Tabii sorunun kayna??nda yatan K?rt sorununun b?yle devam etmeyece?ini de bilmek laz?m ve soruna sosyal siyasal ??z?m yollar? bulunmal?d?r.
Meclis?te haz?r temsiliyet kazanm?? sorunun muhatab? say?lacak DTP varken, yap?lmas? gereken sorunu Meclis?te ??zmektir.
?nsanl?k a??s?ndan trajedi

Ali Nesin (Yazar)
Neye ??z?md?r? Bu konuda herhangi bir ?ey s?ylemek ne benim harc?m ne ba?kas?n?n harc?. Yap?lan planlar? bilmiyoruz. ??in i?inde T?rkiye var, Irak var, PKK var, ABD var. Ve herkes gibi ?a?k?nl?k i?erisindeyim ve insanl?k a??s?ndan tabii ki bir trajedidir. Bununla ne olur, K?rt sorunu ??z?l?r m? bilmiyorum. Bildi?im bir ?ey var ki yak?n zamanda olacak her ?ey, bunu kim planl?yorsa en g??l?n?n i?ine yarayacakt?r.
YARIN: Yazar Zeki Co?kun, Birle?ik Metal-?? Genel Ba?kan? Adnan Serdaro?lu, T?rk-?? Ege B?lge Temsilcisi Mustafa Kundak??, ?HD Mu? ?ube Ba?kan? Av. Mensur I??k, Y?netmen S?rr? S?reyya ?nder

İLGİLİ HABERLER

17 Ekim 2018 20:17
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki boş bir arazide, yakılarak öldürülmüş kedi bulundu. Kediyi beslediğini söyleyen Sevim Köse Boztepe 'Bu vahşettir' dedi.

Toplam Query: 34