G?NCEL

 • ?nceki g?n vefat eden ?n?n??y? ananlar, onun ne kadar esprili biri oldu?unu ve siyasete mizah getirdi?ini ?zellikle vurguluyor.


  ?nceki g?n vefat eden ?n?n??y? ananlar, onun ne kadar esprili biri oldu?unu ve siyasete mizah getirdi?ini ?zellikle vurguluyor. Oysa, bizdeki siyasette meydana gelen olaylar?n b?y?k bir k?sm? trajedi, bir b?l?m? de mizaht?r. Yani, siyasetimiz yunan tiyatrosu gibi?
  DTP?nin grup toplant?s?na gizlice sivil polis sokmu?lar. Adam, TBMM?de bir siyasi partinin toplant?s?n? gizlice dinleyip, not almaya ?al???yor.
  Gizli polis su??st? yakalan?nca da, i?i pi?kinli?e vuruyor ve ?Sizin g?venli?iniz i?in buraday?m? diyor. Acaba, di?er partilerin de g?venliklerini almak i?in grup toplant?lar?na gizlice polis sokuluyor mu? Ya da, polisler bu g?venli?i gizlice mi al?r hep?
  Demokrasi, parlamentonun kutsall???, siyasi partilerin demokrasinin vazge?ilmez unsuru olmas?, milletvekillerinin dokunulmazl???, TMBB k?rs?s?nde s?ylenen s?zlerin mutlak dokunulmazl??? vs?nin, T?rkiye ?demokrasi?sinde hepsinin palavra oldu?u ortaya ??k?yor.
  Muhtemeldir ki, DTP?lilerin odalar?na da dinleme cihaz? koymu?lard?r.
  DTP?nin grup toplant?s?n? dinleme ve rapor etme talimat?n? polise kim verdi acaba? AKP?nin verdi?ini sanm?yorum. Belki, onlar da ?e?itli bi?imlerde dinleniyor. Bu i?, kendini devletin, ?lkenin sahibi, milletin ?oban? sananlar?n i?i. ABD?de benzer bir duruma Watergate ismi verildi ve Ba?kan Reagan??n siyasi hayat?n?n sona ermesine neden oldu b?yle bir skandal. Biz de ise normaldir. Pek ?ok yurtta?, DTP?nin dinlenmemesini anormal kar??lar zaten, bunca psikolojik sava? bombard?man?ndan sonra.
  Su??st? yakalanan polisin pi?kinli?inden farkl? de?ildir, medyadaki demokrasi havarilerinin durumu. Onlar da g?rmezden gelir b?yle bir olay?. Onlar ?ok demokratt?rlar, DTP?lileri ter?rizmi k?namaya zorlarlar bu nedenle, ama bir partinin toplant?s?na gizlice polis sokan? g?rmezler, duymazlar. Kimseyi, gizli dinlemeyi k?namaya zorlamazlar. Gizli dinlemeye, sadece kendileri dinlendiklerinde kar??d?rlar. Kirli ?ama??rlar? ortaya ??kmas?n diye.
  Halk?n iradesi diyorlar ama, irade, tezgahlar?na ayk?r? ise tan?m?yorlar. DTP?lilerin milletvekilli?ini bir t?rl? kabullenemediler. Milletvekili dokunulmazl?klar?n? tan?m?yorlar, haklar?nda daha ?nce a??lm?? davalar devam ediyor, yeni soru?turmalar a??yorlar ki o soru?turmalardan da dava a??laca?? muhtemeldir, toplant?lar?n? dinletiyorlar, su?lu gibi takip ediyorlar, bir de demokrasiden ve millet iradesinden s?z ediyorlar.
  Yaz?y? bitirmeden k???k bir not: Sami Ho?tan davas? nas?l zamana??m?ndan d??t?? ?stanbul DGM taraf?ndan on be? sene hapis cezas?na mahkum edilmi? Sami Ho?tan, zamana??m?ndan davas? d???r?lerek bir g?n dahi ceza almadan nas?l kurtuldu? Bu i?in de i?y?z?n? ara?t?rmak gerek.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net